Hatvani Zsolt: Az angol eg?szs?g?gyi szolg?lat (1948?2010)

2,790 Ft

(R?szlet a szerz? el?szav?b?l)
A brit t?pus? social welfare system megteremt?se ?s bevezet?se: sikert?rt?net. J? p?ld?ja annak, mik?ppen lehet v?ls?got okoz? rendszer-hi?nyoss?gokat hagyom?nyon alapul? ?rt?kv?laszt?s ment?n l?trehozott ?j rendszer bevezet?s?vel megoldani.
A rendszer z?szl?shaj?ja, a brit ?llami eg?szs?gbiztos?t?si szolg?lat, a National Health Service (a tov?bbiakban j?l ismert r?vid?t?s?t, az NHS-t haszn?lom), jelenkori t?rt?nete pedig j? p?lda arra, hogy az adott ?rt?kek ment?n fel?p?tett rendszer hogy roppan meg az alap?t?skori ?rt?kek megv?ltoztat?s?t?l vagy kivon?s?t?l.
C?lom els?sorban, a hazai szakirodalomban hi?nyt p?tolva, bemutatni az NHS t?rt?nelm?t ?s szerkezeti-szervezeti ?talak?t?sainak t?rt?net?t. A k?nyv v?llalkozik a teljesen ?llami eg?szs?g?gyi sziszt?ma lebont?si f?zisainak ?s ?tmeneti int?zm?nyeinek, s az eg?szs?gpiac megnyit?s?nak kritikus bemutat?s?ra is.
Ilyen vagy hasonl? l?p?sek megt?tel?re ? az ?ngondoskod?s elv?nek nyomat?kos ?rv?nyes?t?s?re ? a hazai eg?szs?gpolitika is k?nyszer?lhet a k?zelj?v?ben. Ez?rt is b?zom teh?t abban, hogy k?nyvem nem bizonyul ?nc?l?nak. Ez?rt ?sszegz?s?l n?h?ny tanuls?got vonok le az ismertetett anyagb?l) s javaslatokat teszek a hazai eg?szs?gpolitik?nak.
V?gk?vetkeztet?sem, hogy a szigetorsz?gi eg?szs?g?gy ? m?sf?l ?vtizedes vaj?d?s ut?n ? elm?leti alapjaiban ?jat hoz? szerkezet?talak?t?son esik ?t napjainkban, azaz paradigmav?lt?st hajt r?gre. Mindezt a Darzi-mozgalom eredm?nyek?nt, az NHS alkotm?nyoz?s?val, a t?rsadalmi egyet?rt?s meg?rz?se mellett ?s parlament?ris keretek k?z?tt. E reformok sikeress?ge egy?rtelm?en az ?talak?t?s elfogadotts?g?n m?lik.
?
Le?r?sISBN 978 615 5001 20 8
Kiad?: Publikon Kiad?
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 210 oldal
M?ret: 145×230 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

A szerz? 1994-ben v?gzett a JPTE ?llam ?s Jogtudom?nyi Kar?n. Alapk?pz?s?nek befejez?se ?ta ad el? f?iskol?kon ?s egyetemeken, illetve az eg?szs?g?gyben ?s a fels?oktat?sban dolgozik. 1998 ?s 2000 k?z?tt az OEP f?igazgat? tan?csosak?nt vesz r?szt a jogalkot?s el?k?sz?t?s?ben.
Munk?i a t?rsadalom- ?s az eg?szs?gbiztos?t?s t?rgyk?rben sz?letnek, szervesen kapcsol?dva annak fels?fok? oktat?s?hoz. T?rsadalombiztos?t?si jog tant?rgyhoz ? Berke Gyul?val k?z?sen ? el?sz?r oktat?si seg?danyagot, majd jegyzetet ?r. Ezt k?vet?en ?n?ll? monogr?fi?ja jelenik meg ?A magyar t?rsadalombiztos?t?si jog 2006? c?mmel a PTE FEEK tank?nyvsorozat?ban.
Monogr?fi?ja, amely az NHS-r?l, a brit Nemzeti Eg?szs?g?gyi Szolg?lat t?rt?net?r?l sz?l, a Szerz? doktori fokozatszerz?s?hez k?t?dik, annak k?t?ves kutat?munk?j?t foglalja ?ssze rendszerez?, n?pszer?s?t? ig?nnyel.

Tartalom:

BENEVOLO LECTORI SALUTEM11
I. V?LTOZ? VIL?GBAN V?LTOZ? EG?SZS?G?GY15
I.1. Glob?lis gondok15
I.2. Eur?pai elk?pzel?sek18
I.2.1. Javaslat az EU szoci?lis v?delem?r?l18
I.2.2. Az Eur?pai K?z?ss?g cselekv?si programja20
I.3. V?laszkeres?sek23
I.4. A szoci?lis biztons?gi rendszerek saj?toss?gai26
I.5. A szoci?lis biztons?g szervezetei28
I.5.1. Az ILO strat?gi?ja (2008)29
I.5.2. A brit modell elm?leti kialakul?sa29
I.6. Multikulturalit?s az angolsz?sz ?s a brit eg?szs?g?gyben32
I.7.?sszefoglal?35
II. AZ NHS EL?ZM?NYEI ?S ALAP?T?SA41
II.1.1. Az ?ltal?nos el?zm?nyek (1911-1942)41
II.1.2. A k?zvetlen el?zm?nyek ?s egy intermezzo (1920-42)43
II.1.2.1. Az intermezzo: az EHS (1940)45
II.1.3. Beveridge, avagy a h?bor? ut?n (1941-1948)46
II.1.3.1. A Beveridge Report (1942)46
II.1.3.2. A II. vil?gh?bor? ut?n (1945-48)47
II.2. Az alap?t?s ? 194849
II.2.1. Az alap?t?skori szervezet (1948)51
II.2.1.a. Az NHS Angli?ban ?s Walesben ? Baggott szerint (1948)52
II.2.1.b. Az NHS Angli?ban, Ham ?br?ja (1948)53
II.2.1.c. A szervezet Rivett szerint (1948)54
II.2.3. Aneurin Bevan (1897-1960)55
III.2.4. ?sszefoglal?s (1948)56
II.2.5. Kitekint?s (1948-)57
III. AZ ELS? MUNK?SP?RTI ?TSZERVEZ?SIG59
III.1. A j?l?ti ?llam ide?ja (1948-2000)59
III.1.1. Visszat?r? avagy ?lland? probl?m?k (1948-2008)61
III.1.2. A szoci?lis kiad?sok emelked?se (1948-1975)61
III.2. Ki?tkeres?sek63
III.2.1. A Guillebaud-bizotts?g jelent?se (1955)63
III.2.2. Az ambici?zus Hospital Plan (1962)63
III.2.3. A v?nyfel?r?si d?j k?rd?se (1952-70)64
III.3. Az ?els? menedzsment reform? ?s ?tszervez?s (1975)65
III.3.1. K?rh?zi napid?j avagy a fizet?s ?gyak vit?ja (1974-76)66
III.3.1.a. Az NHS 1974-es ?tszervez?ssel l?trej?tt szervezete (1975)66
III.3.1.b. Az 1974-es strukt?ra HAM szerint (1975)67
III.3.2. A RAWP (1975)68
III.3.3. ?sszefoglal?s: hossz?ra ny?lt vir?gkor (1948-74)68
III.3.4. Epil?gus: A vir?gkor v?ge (1978-79)71
IV. A J?L?TI ?LLAM V?LS?GA73
IV.1. A j?l?ti ?llam kritik?i (1968-)74
IV.1.1. Elk?sve ?s mell?zve: A Douglas Black Report (1980)76
IV.1.2. A T?rsadalombiztos?t?si ?s szoci?lis lak?s t?rv?ny (1982)77
IV.1.3. Konzervat?v ?tszervez?si k?s?rlet (1982-1983)77
IV.i.3.a. Az NHS szervezete Angli?ban (1982)78
IV.i.4. Norman Fowler ?ve (1986)78
IV.1.5. Sir Roy Griffiths, ?a szat?cs? (1988)79
IV.1.6. A Kedvezm?nyezettek?rt vagyunk (1989)79
IV.1.7. T?ke- ?s munkaer?koncentr?ci?s kooperat?v megold?sok.83
IV.1.7.1. A h?ziorvosok szerepe ?s a fundholdingok (1982-1989-2006)…%$84
IV.1.7.2. A multifundok (1989)85
IV.1.7.3. A careholdingok (1991-)86
IV.1.7.4. ?sszefoglal?-azell?t?kszervez?d?sei(1982-)86
IV.1.7.5. Az ?n?ll? alapok, azaz a trustok (1991-)87
IV.1.7.6. A trustokAngli?ban (1991-)89
IV.1.7.7 Esetle?r?s: Barlborough NHS Treatment Centre (2007-)91
A Care UK (el?tte: Anglia Secure Homes) t?rt?nete (1982-2008)92
?sszefoglal? ?rt?kel?s (2005)93
IV.1.7.8. Az ?tszervez?s motorja: az id?94
IV.2. Az 1991-es ?s 1997-es ?tszervez?sek95
IV.2.1. A nemzet eg?szs?ge (1991)96
IV.2.2. Michael Portillo (1993)97
IV.2.3. Az ??j j?l?ti szerz?d?s? (1998)98
IV.2.4. Frank Field (1997)99
IV.2.5. ?j k?zigazgat?s (1998)100
V. Az NHS k?zelm?ltja103
V.1. A k?zelm?lt kih?v?sai (1999-2007)103
V.1.1. A reformhelyzet: az okok103
V.1.2. Az ?j strukt?ra ki?p?t?se.104
V.1.3. A miniszt?rium meghosszabb?tott karjai106
V.2.1. Az NHS alapelvek infl?ci?ja (2000)107
V.2.2. Infl?l?d? moderniz?ci?s programok (2000-2006)108
V.2.2.1. Privatiz?ci? a h?tt?rben (2001-)109
V.2.2.2. Az NHS Terv (2000)110
V.2.2.3. A mi eg?szs?g?nk, ell?t?sunk, v?lem?ny?nk ? feh?r k?nyv (2006)111
V.2.A. Az NHS jelenlegi strukt?r?ja (1991-2009)112
V.3.1. Gy?gyszerell?t?sa r?szleges NHS-reform t?kr?ben (2000)113
V.3.1.2. R?viden az egyes kapcsol?d? p?nzbeli ell?t?sokr?l (1994-)115
V.4. K?zelm?lt: a piacvez?relt eg?szs?g?gy fel? (2005-2007)116
V.4.1. Politikai ?ll?sfoglal?s (2007 j?lius)116
V.4.2. ?talak?t?sa s?rg?ss?gi betegek rov?s?ra? (2007)117
V.4.3. Szakirodalmi ?rt?kel?sek (2006-)118
V.4.4.a. A szolg?ltat?sok szervez?s?nek jelen strukt?r?ja (2005-)119
V.4.4.b. Cs?dbe jutott NHS-alapok (2006 december)120
VI. Az NHS jelene121
VI.1. A jelen: Eg?szs?g?gy ?s k?zigazgat?s viszonya (2009)121
VI.1.1. A hat?lyos jogforr?sok (1983- & 2009-)122
VI.1.1.1. A hat?lyos NHS t?rv?ny (2006-)123
VI.1.1.2. A szoci?lis ?s az eg?szs?g?gyi ell?t?sr?l sz?l? t?rv?ny (2009-)124
VI.1.A. Az NHS ir?ny?t?sa jelenleg Angli?ban (2007-)124
VI.2. A jelen szervezete: Az ?j NHS szervezeti fel?p?t?se (2009)125
VI.2.A. Az NHS bels? fel?p?t?se jelenleg (2007-)126
VI.3. A jelen ir?ny?t?sa: A miniszt?rium szervezete (2004-)126126
VI.3.a. Az Eg?szs?g?gyi Miniszt?rium jelenlegi strukt?r?ja (2009)127
VI.3.1. A k?zigazgat?si irod?k128
VI.3

Készleten