Hegyi Dolores: Hell?nizmus Keleten

2,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Megjelen?s: 2013
Terjedelem: 274 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
ISBN: 9786155339486

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

A hell?nizmus konkr?t hat?s?t, megnyilv?nul?si form?it csak az ut?bbi ?vtizedekben megkezdett, ?s napjainkban is foly? k?zel- ?s k?z?p-keleti ?sat?sok, valamint az epigr?fiai kutat?sok alapj?n kezdj?k megismerni. A K?zel- ?s K?z?p-Kelet n?pei ebben az id?szakban annak a hell?nisztikus ?llamnak a fennhat?s?ga, vagy legal?bbis ellen?rz?se al? tartoztak, amely a Seleukida-dinasztia uralma alatt ?llt. A szerz? egyr?szt ennek a hell?nisztikus ?llamnak a kialakul?s?t, szervezeti fel?p?t?s?t ?s a fennmarad?s?rt folytatott k?zdelm?t v?zolja fel, m?sr?szt ?sszefoglalja azokat a f?leg t?rgyi eml?keken alapul? kutat?si eredm?nyeket, amelyek egy?rtelm?en bizony?tj?k a hell?n k?z?ss?gek ?s int?zm?nyek jelenl?t?t az ?kori Kelet t?rs?g?ben.

Hegyi Dolores 1934-ben sz?letett Kalocs?n. 1952-ben kezdte meg tanulm?nyait az ELTE B?lcs?szettudom?nyi kar?n, ahol 1956-ban szerzett g?r?g?latin?t?rt?nelem szakos tan?ri oklevelet. A f?szakok mellett speci?lis koll?giumk?nt ?perzsa filol?giai tanulm?nyokat is folytatott. Kandid?tusi disszert?ci?j?t 1966-ban v?dte meg A kis-?zsiai g?r?gs?g keleti kapcsolatai ?s a perzsa h?d?t?s c?mmel. 1965-t?l az ELTE BTK ?kort?rt?neti Tansz?k?nek oktat?ja, 1993-t?l a PPKE B?lcs?szetudom?nyi Kar?n is tart el?ad?sokat. 1998 ?ta nyugalmazott egyetemi tan?r. 2009-ig k?ls? el?ad? az ELTE BTK ?kort?rt?neti Tansz?k?n. Kutat?si ter?letei: az antik g?r?gs?g keleti kapcsolatai, a g?r?g vall?st?rt?net, k?l?n?s tekintettel a g?r?g kultuszok pr?hell?n el?zm?nyeire.

Elfogyott