Herger Csab?n?: Polg?ri ?llam ?s egyh?zi auton?mia a 19. sz?zadban

2,480 Ft

?Az ?llam ?s egyh?z k?z?tti viszonynak meghat?roz?s?ban csak k?t rendszert lehet k?vetni alkotm?nyos orsz?gban, hol az egyenl?s?g elv?b?l kell kiindulni mindenben: vagy azt, hogy az ?llam egyenl? befoly?st gyakorol valamennyi felekezetre; vagy azt, hogy valamennyi felekezet t?k?letesen szabad. Az els? rendszernek is vannak bar?tai ?s ezen rendszert azon elvek k?vetkezt?ben, melyek 1789-ben Francziaorsz?gban f?l?ll?ttattak, sok? az egyetlen helyes ?s val?s?ggal alkotm?nyos rendszernek tartott?k. A m?sik rendszer a szabads?g rendszere, melyet Amerik?ban l?tunk, melyet l?tunk Sv?jcban ?s mely napjainkban azon ar?nyban, melyben a val? szabads?g gy?keret vert, gy?keret fog verni a vil?g minden orsz?gaiban. (…) vagy ?llamvall?s l?tezik, vagy pedig elnyomott vall?s, alkotm?nyos orsz?gban pedig mindkett? lehetetlen.? E?tv?s J?zsef

ISBN 9789632870311
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 335 oldal
K?t?s: karton?lt ragaszt?k?t?tt
M?ret: 158×232 mm
Tartalom

 

I. Trad?ci? vagy moderniz?l?s?7
1. Az egyh?zak ?s az ?llam k?z?tti viszony moderniz?l?s?nak modelljei7
1.1 A trad?ci? ?s a moderniz?l?s dilemm?ja Anglia egyh?zi viszonyaiban11
1.2 Az “?jvil?g” ?g?rete23
1.3 A francia ?t: a vall?stalan ?llam semlegess?ge33
1.4 Kulturkampf ?s Maigesetze. A vilmosi N?metorsz?g ?s az osztr?k Cs?sz?rs?g egyh?zpolitik?ja45
2. Szabads?gjogok ?s moderniz?ci? a 19. sz?zadi Magyarorsz?gon63
II. Egyh?zi moderniz?ci? a 19. sz?zadi Magyarorsz?gon98
1. A legf?bb kegy?ri jog (summum jus patronatus)98
2. A moder egyh?zi auton?mia118
2.1 A modern egyh?zi auton?mia el?zm?nyei123
2.2 “Szabad egyh?z szabad ?llamban” – A katolikus auton?miamozgalom141
2.3 A protest?ns p?tens – ahogyan B?csb?l l?tt?k. T?nyek ?s k?vetkezm?nyek161
2.4 Az asszimil?ci? ?tj?n? Az izraelit?k egyh?zi auton?mi?ja185
3. A vall?sszabads?g ?s a felekezeti jogegyenl?s?g214
3.1 A rekatoliz?ci? eszk?zt?ra a 16-18. sz?zadban214
3.2 A felem?s egyh?zi moderniz?ci?: az 1848-as elvek ?s a sz?zadv?gi “megold?s”230
III. ?sszegz?s helyett302
IV. Irodalom309
V. Forr?sok334

Elfogyott

Leírás