Horny?k ?rp?d: Tal?lkoz?sok ? ?tk?z?sek

2,800 Ft

A d?li szomsz?ds?gunkban zajl? esem?nyek ?s az ott ?l? nemzetek t?rt?nete hossz? ideig nem ker?lt a magyarorsz?gi kutat?k ?rdekl?d?s?nek el?ter?be, dac?ra k?zvetlen ?rdekelts?g?nknek ?s ?rintetts?g?nknek. Az elm?lt k?t ?vtizedben ebben a vonatkoz?sban is komoly v?ltoz?s t?rt?nt. B? k?t ember?lt? ut?n ism?t megindultak az alapkutat?sok az egykori Jugoszl?via t?rt?nelm?nek felt?r?sa, a d?lszl?v ?llam kapcsolatrendszer?nek ?s a benne ?lt nemzetek m?ltj?nak a magyar tudom?nyos k?zv?lem?nnyel val? megismertet?se ?rdek?ben.
A k?tet a szerz? elm?lt nyolc ?vben a t?m?ban megjelent tanulm?nyaib?l ?ssze?ll?tott v?logat?s. A benne helyet kapott ?r?sok a Balk?n, s azon bel?l a szerb nemzet, m?g sz?kebben a magyar-d?lszl?v kapcsolatok k?r?ben sz?lettek, s h?rom j?l elhat?rolhat? t?mak?rbe sorolhat?k. Az els? r?szben azok a munk?k tartoznak, amelyek a magyar-jugoszl?v/szerb kapcsolatok egy-egy eddig kev?ss? ismert r?szlet?t igyekeznek megvil?g?tani. A m?sodik csoportot azok az ?r?sok alkotj?k, amelyek arr?l sz?lnak, mik?nt l?tnak minket, magyarokat ?s az orsz?got a Dun?t?l ?s a Dr?v?t?l d?lre. A harmadik pedig azokb?l a munk?kb?l ?ll, amelyek a szerb/d?lszl?v k?lpolitik?val, a Balk?nt ?rint? f?der?ci?s elk?pzel?sekkel foglalkoznak.
?
Le?r?sFejezetek a 20. sz?zadi magyar?szerb kapcsolatok t?rt?net?b?l

ISBN 978?963 06 8823 9
Kiad?: Bocz Nyomdaipari Kft.
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 192 oldal
M?ret: 170×270 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

? El?sz?
5
? B?cska-baranyai t?rs?g az I. vil?gh?bor? ut?n ? a szerb megsz?ll?s
7
? Adal?kok a magyar j?v?t?tel rendez?s?nek ?s az 1924. ?vi n?psz?vets?gi k?lcs?n megszerz?s?nek Jugoszl?v ?s angol vonatkoz?saihoz
22
? A magyar kisebbs?gi k?rd?s a magyar korm?ny d?lszl?v politik?j?ban a harmincas ?vekben
40
? A kett?sbirtokoss?g int?zm?nye a magyar-jugoszl?v hat?ron a k?t vil?gh?bor? k?z?tt
61
? Sz?nt? G?bor ?s a jugoszl?viai magyar h?s?gmozgalom
74
? Jugoszl?v k?lpolitikai gondolkod?s magyars?gk?pe 1918?1945
87
? A szerb t?rt?nelemk?nyvek magyars?gk?pe a 20. sz?zad m?sodik fel?ben
102
? Az Osztr?k-Magyar Monarchia t?rt?neti k?pe az Ezredfordul? szerb t?rt?net?r?s?ban
116
? Szerbia k?lpolitik?ja a sz?zadfordul?n az els? balk?n h?bor?ig
122
? A balk?n ?sszefog?s gondolat?nak t?rt?neti fejl?d?se a 20. sz?zad els? fel?ben
141
? D?lszl?v rendez?si tervek ?s ter?leti k?vetel?sek a m?sodik vil?gh?bor?ban ?s a p?rizsi b?kekonferenci?n
162
? A k?tet ?r?sainak els? megjelen?se
191

A szerz?r?l

Horny?k ?rp?d (1971) a d?lszl?v t?rt?nelem titkait bogozgat? ?rvendetesen sz?lesed? fiatal magyar t?rt?n?szg?rda term?keny kutat?ja. T?bbek k?zt az els? vil?gh?bor? ut?ni ?jonnan sz?letett d?lszl?v ?llam ?s Magyarorsz?g kapcsolatait t?rgyilagosan, nagy lev?lt?ri b?zison elemz? k?nyv?vel vonta mag?ra a t?rt?n?sz szakma ?s a 20. sz?zadi t?rt?nelem ir?nt ?rdekl?d? olvas?k?z?ns?g figyelm?t. ?rdekl?d?se kiterjedt arra is, milyen k?p alakult ki az elm?lt ?vsz?zad sor?n a k?t orsz?g lakoss?g?nak k?l?nb?z? r?tegeiben a m?sik f?l t?rsadalm?r?l, politik?j?r?l, n?p?r?l. ?r?saival jelent?sen hozz?j?rul annak az el?nytelen helyzetnek az old?d?s?hoz, amelyben t?rt?net?r?sunk, mindenekel?tt a vil?got form?l? nagyhatalmak tev?kenys?g?re ?sszpontos?tott, bizonyos m?rt?kig elhanyagolva a vel?nk k?zvetlen?l ?rintkez? szomsz?d n?pek t?rt?nelm?t. Ebben a k?tetben a probl?m?k sz?les spektrum?t fel?lel? tanulm?nyaib?l ad egy csokorra val? v?logat?st.

Hars?nyi Iv?n

Készleten