Horv?th Csaba: Az ?kor ?s a k?z?pkor

2,600 Ft

Ez a sorozat k?t k?tetben ? ?s n?gy r?szben ? k?veti v?gig az egyetemes ?s a magyar t?rt?nelem f? sodr?sait. A levezet?sek a t?rt?nelmi ismeretek ?gymond esszenci?j?t adj?k, vagyis a l?nyeges ismeretanyagot, kieg?sz?tve a k?z?pfok? tank?nyveken t?li, ?m fontos inform?ci?kkal. Mindezekkel az adatokkal el?seg?tik a t?rt?nelmi t?nyek rendszerbe foglal?s?t, hozz?seg?tenek a t?rt?nelmi folyamatokban val? gondolkod?shoz, a t?rv?nyszer?s?gek, ?sszef?gg?sek felismer?s?hez. A t?rt?nelmi ismeretek ?s a l?nyegl?t?s elsaj?t?t?s?t megk?nny?ti a k?nyvek speci?lis t?rdel?se, a fejezetek tagol?sai, a k?l?nf?le kiemel?sek, a fogalmak, nevek ?s esem?nyek r?gz?t?s?ben. A k?nyvek egyszerre sz?lnak a t?rt?nelem ir?nt ?rdekl?d? nagyk?z?ns?ghez ?s a t?rt?nelmet tanul? di?kokhoz. ?m az is igaz, hogy saj?tos fel?p?t?s?kn?l fogva tank?nyvp?tl?, vagy tank?nyv-kieg?sz?t? szerepet is bet?ltenek, f?leg azok sz?m?ra, akik komolyabban k?sz?lnek az ?retts?gire t?rt?nelemb?l, vagy ?ppen e t?rgyb?l felv?teliznek az egyetemeken. A t?rt?nelmi tud?sszint emel?s?t seg?tik a t?rk?pek, a kronol?giai t?bl?zatok, az uralkod?k csokorba szed?se, a fogalomt?r, az ellen?rz? k?rd?sek. A t?rt?nelem ir?nt m?lyebben ?rdekl?d?knek a k?nyvek v?g?n tal?lhat? szakirodalom jegyz?k jelenthet hasznos kieg?sz?t?st. E t?rt?nelemk?nyvek szerves r?sz?t k?pezi a T?rt?nelem felk?sz?t? teszt- ?s seg?dk?nyv, amely elemz?sv?zlataival, n?vregisztereivel, jogforr?saival, f?ldrajzi kislexikonj?val, essz?- ?s t?telvari?ci?ival, r?sz ?s ?sszefoglal? tesztjeivel tov?bb seg?ti a t?rt?nelmi ismeretek sokoldal? ?s komplex elsaj?t?t?s?t, ezzel pedig az ?retts?gi ?s a felv?teli sikeres let?tel?t.

Alternat?v t?rt?nelemk?nyvek I-II.

ISBN 963 03 6873 0
Kiad?: Prezident Kiad?, P?cs-Baranyai ?rtelmis?gi Klub gondoz?s?ban
Megjelen?s: 1999
Nyelv: magyar
Terjedelem: 284 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 160×230 mm
Tartalom

 

El?sz?3
Bevezet?s
Az ?skor5
I. Az ?kor t?rt?nete10
Egyiptom12
Mezopot?mia ?s El?-?zsia13
India15
K?na16
Palesztina17
F?nicia17
Az ?kori kelet kult?r?ja17
?kori g?r?g t?rt?nelem23
A kr?tai kor23
A m?k?n?i birodalom23
?tmenetei kor24
A sp?rtai ?llam25
Ath?n t?rt?nelme26
Az arisztokratikus k?zt?rsas?g27
A timokr?cia28
A t?rannisz28
A demokr?cia29
A poliszrendszer v?ls?ga ?s buk?sa31
Maked?nia32
A hellenizmus kora32
A g?r?g kult?ra33
R?ma t?rt?nelme39
It?lia n?pei az i. e. I. ?vezred elej?n39
A kir?lys?g kora39
Az arisztokratikus k?zt?rsas?g40
A plebejus harca a jogegyenl?s?g?rt41
It?lia megh?d?t?sa42
A timokr?cia43
A pun h?bor?k44
A F?ldk?zi-tenger medenc?j?nek elfoglal?sa45
A k?s?k?zt?rsas?g45
A polg?rh?bor?k47
A princip?tus rendszere49
A cs?sz?rok49
A domin?tus52
A r?mai kult?ra54
II. r?sz: A k?z?pkor
A korai k?z?pkor61
Barb?r-germ?n-?llamok kialakul?sa61
A nemzetis?gi t?rsadalom boml?sa61
A frank ?llam63
Az eur?pai ?llamok l?trej?tte64
A Kelet-R?mai Birodalom, Biz?nc67
Az arab birodalom68
A korai k?z?pkor kult?r?ja69
A k?z?pkor vir?gkora73
Gazdas?gi, t?rsadalmi v?ltoz?sok a 11-15. sz?zadban73
A r?mai egyh?z a k?z?pkorban76
Nyugat-Eur?pa t?rt?nete a 15. sz?zadig79
A N?met-R?mai Cs?sz?rs?g79
Anglia80
Franciaorsz?g81
A nyugat-eur?pai rendi monarchia82
Hisp?nia a 13-15. sz?zadban83
It?lia a 13-15. sz?zadban84
Kelet-K?z?p- ?s Kelet-Eur?pa86
Csehorsz?g86
Lengyelorsz?g88
A lengyel ?s cseh rendi monarchi?k saj?toss?gai89
Oroszorsz?g90
A balk?ni ?llamok91
A t?r?k birodalom93
Eretnek- ?s parasztmozgalmak a k?z?pkorban93
A 11-15. sz?zad kult?r?ja95
Magyarorsz?g t?rt?nete az ?rp?d-h?z kihal?s?ig103
A K?rp?t-medence n?pei a honfoglal?s el?tt103
A magyars?g ?st?rt?nete104
A finnugor n?pek csal?df?ja105
A honfoglal?s kori magyars?g t?rsadalma108
A honfoglal?s ut?ni gazdas?g108
Hitvil?g ?s m?v?szet a honfoglal?s kor?ban109
A 10. sz?zad109
Az ?rp?dok csal?df?ja a 10-11. sz?zadban111
Az ?llamalap?t?s, G?za112
Szent Istv?n112
Tr?nvisz?lyok Istv?n hal?la ut?n114
L?szl? ?s K?lm?n a stabiliz?ci?116
A h?b?ri viszonyok kialakul?sa ?s megszil?rdul?sa118
A 12. sz?zad tr?nvisz?lyai120
Biz?nc k?s?rletei az orsz?g al?vet?s?re121
Az Aranybulla-mozgalom122
A tat?rj?r?s123
Az utols? ?rp?dok125
A kora k?z?pkor kult?r?ja126
Az Anjouk kora131
K?roly R?bert131
Nagy Lajos133
A lig?k uralma, az ?jabb interregnum134
Luxemburgi Zsigmond134
Gazdas?gi-t?rsadalmi v?ltoz?sok a 14-15. sz?zadban136
A rendi fejl?d?s ?s a rendi monarchia kialakul?sa139
Tr?nvisz?lyok ?s t?r?kellenes harcok Zsigmond ut?n140
Hunyadi M?ty?s142
A M?ty?s ut?ni rendi anarchia145
Parasztmozgalmak a 15. sz?zadban ?s a 16. sz?zad elej?n146
Moh?cs k?zvetlen el?zm?nyei148
Az orsz?g pusztul?sa, a f?ggetlens?g elveszt?se149
A magyar kult?ra a 14. sz?zadt?l a 16. sz?zad elej?ig151
A kora?jkor
A t?k?s ?rutermel?s felt?teleinek kibontakoz?sa158
A f?ldrajzi felfedez?sek158
A f?ldrajzi felfedez?sek k?vetkezm?nyei160
A reform?ci?163
N?metorsz?g a 16. sz?zad elej?n163
A reform?ci? el?zm?nyei164
A reform?ci? ir?nyzatai165
A t?k?s ?rutermel?s kibontakoz?sa Angli?ban ?s az abszol?t monarcia l?trej?tte168
Franciaorsz?g a 16-17. sz?zadban171
Az abszolutizmus ki?p?t?se Franciaorsz?gban173
Az abszol?t monarchia rendszere a 16. sz?zadban175
Spanyolorsz?g ?s a n?metalf?ldi polg?ri forradalom176
A harminc?ves h?bor?179
Lengyelorsz?g a 16-17. sz?zadban181
Oroszorsz?g a 16-17. sz?zadban183
A 16-17. sz?zad kult?r?ja185
Magyarorsz?g a 16-17. sz?zadban191
Az orsz?g h?rom r?szre szakad?s?nak folyamata191
A t?r?k hatalom berendezked?se192
A kir?lyi Magyarorsz?g194
Erd?ly a 16. sz?zadban195
A reform?ci? elterjed?se197
A Habsburg-magyar viszony megv?ltoz?sa198
A Bocskai-felkel?s199
Az 1608-as orsz?ggy?l?s199
Erd?ly a 17. sz?zadban200
A “m?sodik jobb?gys?g”202
A 16-17. sz?zadi t?rsadalom204
K?zdelmek a Habsburg abszolutizmus ellen a 17. sz?zad m?sodik fel?ben205
A t?r?k ki?z?se, az orsz?g felszabadul?sa208
A Habsburg berendezked?s ?s hat?sa a t?rsadalomra209
A R?k?czi-szabads?gharc211
A 16-17. sz?zad kult?r?ja215
Fogalomt?r221
Uralkod?k242
Id?rendi t?bl?zat251
Aj?nlott irodalom277

Elfogyott