Horv?th Csaba: Az ?jkor ?s a huszadik sz?zad

2,800 Ft

Ez a sorozat k?t k?tetben ? ?s n?gy r?szben ? k?veti v?gig az egyetemes ?s a magyar t?rt?nelem f? sodr?sait. A levezet?sek a t?rt?nelmi ismeretek ?gymond esszenci?j?t adj?k, vagyis a l?nyeges ismeretanyagot, kieg?sz?tve a k?z?pfok? tank?nyveken t?li, ?m fontos inform?ci?kkal. Mindezekkel az adatokkal el?seg?tik a t?rt?nelmi t?nyek rendszerbe foglal?s?t, hozz?seg?tenek a t?rt?nelmi folyamatokban val? gondolkod?shoz, a t?rv?nyszer?s?gek, ?sszef?gg?sek felismer?s?hez. A t?rt?nelmi ismeretek ?s a l?nyegl?t?s elsaj?t?t?s?t megk?nny?ti a k?nyvek speci?lis t?rdel?se, a fejezetek tagol?sai, a k?l?nf?le kiemel?sek, a fogalmak, nevek ?s esem?nyek r?gz?t?s?ben. A k?nyvek egyszerre sz?lnak a t?rt?nelem ir?nt ?rdekl?d? nagyk?z?ns?ghez ?s a t?rt?nelmet tanul? di?kokhoz. ?m az is igaz, hogy saj?tos fel?p?t?s?kn?l fogva tank?nyvp?tl?, vagy tank?nyv-kieg?sz?t? szerepet is bet?ltenek, f?leg azok sz?m?ra, akik komolyabban k?sz?lnek az ?retts?gire t?rt?nelemb?l, vagy ?ppen e t?rgyb?l felv?teliznek az egyetemeken. A t?rt?nelmi tud?sszint emel?s?t seg?tik a t?rk?pek, a kronol?giai t?bl?zatok, az uralkod?k csokorba szed?se, a fogalomt?r, az ellen?rz? k?rd?sek. A t?rt?nelem ir?nt m?lyebben ?rdekl?d?knek a k?nyvek v?g?n tal?lhat? szakirodalom jegyz?k jelenthet hasznos kieg?sz?t?st. E t?rt?nelemk?nyvek szerves r?sz?t k?pezi a T?rt?nelem felk?sz?t? teszt- ?s seg?dk?nyv, amely elemz?sv?zlataival, n?vregisztereivel, jogforr?saival, f?ldrajzi kislexikonj?val, essz?- ?s t?telvari?ci?ival, r?sz ?s ?sszefoglal? tesztjeivel tov?bb seg?ti a t?rt?nelmi ismeretek sokoldal? ?s komplex elsaj?t?t?s?t, ezzel pedig az ?retts?gi ?s a felv?teli sikeres let?tel?t.

Alternat?v t?rt?nelemk?nyvek III-IV.

ISSN 1212-9875
Kiad?: Prezident Kiad?, P?cs-Baranyai ?rtelmis?gi Klub gondoz?s?ban
Megjelen?s: 1999
Nyelv: magyar
Terjedelem: 407 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 160×230 mm
Tartalom

 

Az ?jkor5
A polg?ri forradalmak kora (1640-1648)7
A polg?ri forradalom7
Az angol polg?ri forradalom (1640-1660)7
Az alkotm?nyos monarchia rendszer?nek ki?p?l?se11
Az ?szak-amerikai gyarmatok f?ggetlens?gi h?bor?ja13
A felvil?gosod?s15
Az Ancien R?gime v?ls?ga Franciaorsz?gban16
A francia polg?ri forradalom (1789-1794)17
A thermidori konvent ?s a direkt?rium id?szaka22
Nap?leon23
N?metorsz?g a 18. sz?zadban26
Az ?n?ll? lengyel ?llam buk?sa27
Oroszorsz?g a 18. sz?zadban28
A felvil?gosult abszolutizmus30
Az els? ipari forradalom30
Politikai ?ramlatok a 19. sz?zad els? fel?ben33
A korai liberalizmus ?s a 19. sz?zad polg?ri forradalmai35
Eur?p?n k?v?l37
Az 1848-as forradalmak39
Tudom?ny-m?v?szet42
Magyarorsz?g a 18. sz?zadban47
Magyarorsz?g a Habsburg birodalom rendszer?ben47
M?ria Ter?zia49
II. J?zsef50
Magyarorsz?g gazdas?ga a 18. sz?zadban51
T?rsadalmi viszonyok a 18. sz?zadban53
A magyar jakobinus mozgalom54
A nap?leoni h?bor?k ?s Magyarorsz?g56
K?zdelem a polg?ri ?talakul?s?rt, a reformkor59
Gazdas?gi, t?rsadalmi ?s politikai viszonyok a 19. sz?zad elej?n59
A reformmozgalom kibontakoz?sa60
A rendi orsz?ggy?l?s fel?p?t?se, m?k?d?s?nek alapjai61
Sz?chenyi programja ?s tev?kenys?ge63
A reformfolyamat felgyorsul?sa65
Kossuth programja ?s tev?kenys?ge a forradalom el?tt66
A reformmozgalom ?s nemzetis?gi k?rd?s67
Az egys?ges reformprogram67
Forradalom ?s szabads?gharc (1848-1849)69
Az ?prilisi t?rv?nyek70
A nemzetis?gek70
A Batthy?ny-korm?ny m?k?d?se (1848 ?prilis-szeptember)71
A ny?lt fegyveres beavatkoz?s megindul?sa72
A magyar ellent?mad?s, a tavaszi hadj?ratok73
Az orosz intervenci? ?s a szabads?gharc buk?sa74
A 18. sz?zad ?s a reformkor kult?r?ja75
A “hossz?” 19. sz?zad81
A m?sodik ipari forradalom ?s a monokapitalizmus81
A monop?liumok kialakul?sa82
Az agr?rk?rd?s83
Centrum ?s perif?ria83
A monokapitalizmus hat?sa a nemzetk?zi viszonyokra85
A centrum orsz?gai86
Olaszorsz?g86
N?metorsz?g88
Amerikai Egyes?lt ?llamok90
Anglia93
Franciaorsz?g95
A “perif?ri?k”98
Oroszorsz?g98
A Balk?n ?llamai102
Munk?smozgalom a 19. sz?zad m?sodik fel?ben104
A sz?vets?gi rendszerek kialakul?sa ?s a fegyveres konfliktusok s?r?s?d?se107
Tudom?nyok ?s m?v?szetek109
Magyarorsz?g (1849-1914)115
A neoabszolutizmus115
A dualizmus id?szaka118
A kiegyez?s ?s a dualizmus ?llamrendszere118
Gazdas?gi fejl?d?s ?s dualizmus kor?ban121
Az ipari forradalom ?s a monokapitalizmus122
A mez?gazdas?g123
A f?ldbirtokmegoszl?s124
A t?rsadalom125
A belpolitikai viszonyok alakul?sa126
A munk?smozgalom130
Paraszt- ?s agr?rmozgalmak131
A nemzetis?gek132
Tudom?nyok ?s m?v?szetek a dualizmus id?szak?ban134
A huszadik sz?zad139
Az els? vil?gh?bor? ?s k?vetkezm?nyei141
A h?bor? el?zm?nyei141
A vil?gh?bor? hadiesem?nyei143
A h?bor? v?ge, a fegyversz?netek147
A P?rizsi konferencia148
A washingtoni konferencia149
A k?t vil?gh?bor? k?z?tt155
V?ls?g ?s stabiliz?ci? a h?bor? ut?n155
Nemzetk?zi viszonyok az 1920-as ?vekben156
A vil?ggazdas?g a k?t vil?gh?bor? k?z?tt158
Diktat?rikus rendszerek, polg?ri demokr?ci?k161
A diktat?r?k161
Oriszorsz?g, Szovjet?ni?161
Olaszorsz?g166
N?metorsz?g168
Polg?ri demokr?ci?k173
Nagy-Britannia173
Franciaorsz?g174
Egyes?lt ?llamok175
K?z?p-Kelet_Eur?pa ?s a Balk?n orsz?gai a k?t vil?gh?bor? k?z?tt177
Eur?p?n k?v?l182
Nemzetk?zi viszonyok az 1930-as ?vekben184
Tudom?nyok ?s m?v?szetek a huszadik sz?zad els? fel?ben187
A m?sodik vil?gh?bor?191
A h?bor? els? szakasza (1939 szept 1-1941 j?n. 22)191
A h?bor? m?sodik szakasza (1941 j?n 22-1943 febr.)193
A harmadik szakasz, a fordulat ?ve (1942 nov.-1943 v?ge)195
A negyedik szakasz, az eur?pai fasizmus megsemmis?t?se197
Az els? vil?gh?bor? ?s a Monarchia felboml?sa203
Magyarorsz?g az els? vil?gh?bor?ban203
Magyarorsz?g 1918-1919
Az orsz?gveszt?s ?s rendszerv?lt?sok206
Az “?szir?zs?s forradalom”206
Magyarorsz?g k?lpolitikai helyzete208
A Tan?csk?zt?rsas?g210
A megsz?ll?s ?s a politikai megosztotts?g213
A neokonzervativizmus (a Horthy-rendszer) kora217
A Horthy-rendszer l?trej?tte217
A trianoni b?keszerz?d?s217
A konszolid?ci?219
Teleki P?l korm?nya219
Gr?f Bethlen Istv?n korm?nya220
A politikai rendszer222
A t?rsadalom225
A gazdas?gi viszonyok alakul?sa az 1920-1930-as ?vekben226
A gazdas?gi v?ls?g hat?sa Magyarorsz?gra227
A jobbratol?d?s, G?mb?s Gyula korm?nya229
Dar?nyi K?lm?n korm?ny231
Inr?dy ?s Teleki korm?nya232
A k?lpolitikai viszonyok alakul?sa, a ter?let-visszaszerz?sek233
A m?sodik vil?gh?bor? kit?r?se ?s a magyar diplom?cia234
Magyarorsz?g a II. vil?gh?bor?ban238
Tudom?nyok ?s m?v?szetek a k?t vil?gh?bor? k?z?tt241
Egyetemes t?rt?nelem (1945-t?l napjainkig)245
Nemzetk?zi viszonyok a m?sodik vil?gh?bor? ut?n245
A nemzetk?zi er?viszonyok a h?bor? ut?n246
A bipol?ris vil?grendszer kialakul?sa247
A hidegh?bor?249
A Szovjetuni? befoly?si ?vezet?nek politikat?rt?nete252
A szt?linista diktat?ra ki?p?l?se Kelet-K?z?p_Eur?p?ban255
A szocializmus “vil?grendszerr?” v?l?sa256
A posztszt?lini rendszerek l?trej?tte
A Szovjetuni? (1953-1983)257
A poszt-szt?lini-paternalista modell megteremt?se261
A poszt-sztalini politikai rendszer262
A szomsz?d orsz?gokban ?l? magyars?g263
A gyarmati rendszer felboml?sa ?s a fejl?d? orsz?gok 1945 ut?n265
A K?zel-Kelet266
A fejl?d? orsz?gok, a “harmadik vil?g”266

Elfogyott