Horv?th Csaba (szerk.): Konfliktus, konszenzus, kooper?ci?

2,800 Ft

1996-ban P?cs volt a h?zigazd?ja a II. Orsz?gos Politol?giai V?ndorgy?l?snek. A konferencia j?l reprezent?lta az orsz?g politikatudom?nyi int?zm?nyeit, s a szervez?knek k?l?n ?r?met okozott, hogy be tudtuk mutatni P?cs v?ros politikatudom?nnyal foglalkoz? m?helyeit s szakembereit is. Az ?sszej?vetelen fell?p?k n?gy t?mak?rben ? ?nemzetk?zi politika, a politikai kult?ra ?s politikai gondolkod?s, a politikai p?rtok ?s politikai mozgalmak, az ?nkorm?nyzatis?g ?s helyi politika? ? sz?moltak be leg?jabb kutat?saik eredm?nyeir?l. A konferencia anyaga ebben a tanulm?nyk?tetben l?t napvil?got. Megjelen?s??rt k?sz?netet mondunk a Janus Pannonius Tudom?nyegyetem vezet?s?nek, a Tov?bbk?pz? K?zpontnak, a Magyar Politikatudom?nyi T?rsas?gnak ?s Region?lis Szakoszt?ly?nak valamint a kiad?s f?szponzor?nak, a Friedrich Ebert Alap?tv?nynak. Rajtuk k?v?l m?g a megyei ?s v?rosi ?nkorm?nyzatnak, v?llalatoknak, alap?tv?nyoknak. A V?ndorgy?l?s ?s a tanulm?nyk?tet t?m?j?ban ? ?konfliktus, konszenzus, kooper?ci?? ? szervesen kapcsol?dik a K?z?p-Eur?pai Politikatudom?nyi T?rsas?g III. Region?lis ?sszej?vetel?hez, valamint a Nemzetk?zi Politikatudom?nyi T?rsas?g 1997-es sz?uli konferenci?j?hoz.
?
Le?r?sISBN 963 641 492 0
Kiad?: Janus Pannonius Tudom?nyegyetem Tov?bbk?pz? K?zpontja ?s a Friedrich Ebert Alap?tv?ny
Megjelen?s: 1996-1997
Nyelv: magyar
Terjedelem: 415 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 145 x 202 mm

Tartalom

 

Bevezet?7
Bevezet? el?ad?sok9
Kulcs?r K?lm?n: J?v?k?p, aszinkronit?s ?s politika10
Herczeg G?za: Globaliz?ci? ?s regionalizmus a mai nemzetk?zi jogban ?s politik?ban19
Lengyel L?szl?: A politikai szem?lyis?g27
Nemzetk?zi viszonyok33
Szil?gyi Istv?n: Eur?pai Uni?: Alkotm?nyfejl?d?s ?s regionalizmus34
Laczk?n? Tuka ?gnes: Az Eur?pai Parlament m?k?d?s?nek k?rd?jelei51
Miletics P?ter: Kelet-K?z?p-Eur?pa a v?ltoz? geopolitikai t?rben58
Ha?sz J?nos: K?z?p-Eur?pa – aktualit?s vagy potencialit?s?70
Hars?nyi Iv?n: A d?l-eur?pai t?rs?gben lezajlott integr?ci?s folyamatok ?s a kelet-k?z?p-eur?pai t?vlatok78
Kurunczi Jen?: Nacionalizmus ?s dezintegr?ci? K?z?p-Kelet-Eur?p?ban a rendszerv?ltoz?sok ut?n84
Petr?sovics J?zsef: Balk?ni vesz?lyforr?sok90
Cseresny?s Ferenc: Migr?ci?s potenci?lok ?s trendek K?z?p-Eur?p?ban94
Kem?ny L?szl?: Elm?lked?s r?lunk ?s az oroszokr?l100
Politikai kult?ra – politikai gondolkod?s Magyarorsz?gon108
Fricz Tam?s: A n?pi-urb?nus vita ?rtelmez?si lehet?s?gei109
Varga Tam?s: N?h?ny ?szrev?tel a politikai kult?ra fogalma ?s a magyar politikai kult?ra felfog?sa k?rd?s?hez126
Andr?ssy Gy?rgy: Eur?p?b?l Eur?pa fel? – kultur?lis v?ltoz?sok Magyarorsz?gon136
Kajt?r Istv?n: Adal?kok a XIX. sz?zadi magyar politikai kult?r?hoz145
F?l?p Mikl?s: Szab? Dezs? kisebbs?gszeml?lete155
H?bor J?zsef: Pehm (Mindszenty) J?zsef, a legitimizmus zalai apostola160
R?v?sz B?la: “Tudjuk, hogy Nyugaton figyelnek r?nk?” A Szabad Eur?pa R?di?, a magyar k?zv?lem?ny ?s a politikai vezet?s az ?tvenes ?vekben180
Huff Endre B?la: Az el??t?letek kett?s term?szet?r?l193
L?ffler Tibor: Rendszerv?lt?s ?s Szenth?roms?gtan201
Dalmin? Kiss Gabriella: Munka – politika – szabadid?209
Szekeres Melinda: A popul?ris reg?nyek demokr?cia-k?pe218
Politikai p?rtok – politikai mozgalmak225
Kiss Endre: A civiliz?ci?s ?sszetev? a posztszocialista rendszerv?lt?sban226
Szab? M?t?: Politikai konfliktus ?s mobiliz?ci? a rendszerv?lt?s ut?n: a szkinhedek ?s a jogv?d?k231
Horv?th Rich?rd – T?th T?nde: Politikai tiltakoz?sok Magyarorsz?gon ’88249
Csapody Tam?s: A NATO-tags?got ellenz? civil szervezetek Magyarorsz?gon257
Till Szabolcs: Szolg?latmegtagad?s Magyarorsz?gon263
Hacsi Lajos: Politikai p?rtok ?s szervezetek Heves megy?ben 1990-1994274
Gombos J?zsef: A finn t?bbp?rtrendszer politikat?rt?neti h?ttere284
Frivaldszky J?nos: A fokolare mozgalom ?s az olaszorsz?gi katolikus mozgalmak politikai, t?rsadalmi tev?kenys?g?nek f?bb karakterisztikumai297
Nuber Istv?n: A f?ggetlen liga, mint az olasz politikai sziszt?ma ?j jelens?ge302
Navracsics Tibor: A HDZ ?tja a mozgalomt?l a p?rtig315
Ber?ti L?szl?: Vajdas?gi b?kemozgalmak a d?lsz?v h?bor? ellen323
?nkorm?nyzatok ?s helyi politika329
Csefk? Ferenc: Helyi politika – ?nkorm?nyzatok330
P?ln? Kov?cs Ilona: A hatalom t?rbeli szerkezete (lokalit?s ?s regionalizmus)337
So?s Edit: A region?lis ?s helyi ?nkorm?nyzatok szerepe az Eur?pai Uni? d?nt?shozatal?ban345
Horv?th M. Tam?s: Csal?ka meghat?rozotts?gok a helyi v?laszt?sokon352
Ferencz Zolt?n: A “k?z” v?lem?nye t?z v?rosban369
K?kai L?szl?: A fiatal nemzed?k a helyi politik?ban379
Horv?th Csaba: A civil t?rsadalom ?s a rendszerv?lt?s, P?cs, 1988-1991392
Kunszt M?rta: A p?csi ?nkorm?nyzati v?ls?g397
Fert? L?szl? – Sipos Andr?s: A p?rtelv? demokr?cia vonz?s?ban Sz?kesfeh?rv?ron403

Készleten