Horv?th Imre: A sikeres ?let

4,500 Ft

Az emberi ?let egyszeri ?s megism?telhetetlen. Rohannak mellett?nk az ?vek, ?s a m?rlegel?skor sz?mot kell adnunk arr?l, hogy c?ljaink k?z?l mit is val?s?tottunk meg. Mennyire ?lt?nk az ?let ny?jtottal ehet?s?gekkel ?s az adott ?lethelyzetben mennyire voltak helyesekv?laszaink. Id?sebb korunkban sz?mtalanszor v?leked?nk arr?l, hogy a k?s?bbi ismereteinkkel tal?n b?lcsebben, de m?sk?ppen d?nt?tt?nk volna.
Le?r?s 

Az ?let folytonos d?nt?seihez ismeretek sz?ks?gesek. Ezeket az ismereteket r?szben ?lettapasztalatok, r?szben pedig tanul?s ?tj?n tudjuk megszerezni. Az ismereteknek a tapasztalatok ?tj?n val? elsaj?t?t?sa a legdr?g?bb ?s legk?lts?gesebb m?dszer. Sz?mtalan hib?z?s, t?ved?s kell ahhoz, hogy a n?lk?l?zhetetlen tapasztalatok birtok?ba? jussunk. Az ?lethez sz?ks?ges b?lcsess?get az iskolai oktat?s sor?n is neh?z magunkba sz?vni. Az iskolai oktat?skor ugyanis mesters?get tanulunk ?s nem az ?letet.? P?ly?m sor?n figyelemmel k?s?rtem a nappali ?s a levelez?tagozaton v?gzett egyetemi hallgat?k ?letp?ly?j?t. Azt tapasztaltam, hogy a nappali tagozaton v?gzettekn?l, b?r??k?pzetts?g?k magasabb sz?nvonal? volt, a f?l?vtizedes egyetemi elz?rk?zotts?g folyt?n hi?nyzott a val?s ?let mindennapi ismerete. Az ??letreval?s?g.”

Az ?letben hely?nket a neveltet?s eredm?nyess?ge ?ltal tudjuk meg?llni. Albert Einstein szerint ?neveltet?s az,ami megmarad az embernek, m?g ha el is? felejt mindent, amit az iskol?ban tanult. “A becs?let?rz?s, a k?teless?gtudat, a fegyelem, a hat?rozotts?g nem tanulhat??meg k?nyvekb?l. Ezeknek az ?t?r?kl?s?hez sz?ks?ges sz?l?i? ?s gyermeki kapcsolat azonban korunkban meglazult. Ismereteik, ?rdekl?d?s?k, t?bbnyire foglalkoz?suk?is t?vol? esik egym?st?l. F?ggetlened?s?k szinte az ?let minden ter?let?n meger?s?d?tt. Asz?l?k tapasztalataik?alapj?n m?r kev?sb? tudj?k befoly?solni ut?daikat. M?g a nagy t?rsadalomfiloz?fiai meg?llap?t?sok is korhoz k?t?ttek,??de sok esetben az?id? m?l?s?val ?rt?k?ket vesztik. Ami?rt??5??vvel kor?bban Nobel-d?jat adtak, az ma m?r k?z?piskolai tananyag. Megt?veszt? az az ?ll?spont, hogy a r?gi k?rd?sek ma is ?rv?nyesek. A k?rd?sek tal?n igen, de a v?laszok m?sok.

Hiszem ?s vallom, hogy a fizika t?rv?nyei k?z?tt minden emberi c?l megval?s?that?, ?s ez d?nt?en az elsz?nts?gon m?lik. Amit? akarunk, azt mindenn?l jobban akarjuk, ?s ne akarjunk m?g sz?z k?l?nf?le dolgot ugyanolyan nagyon. Nagy emberek ?letp?ly?j?nak bemutat?s?val er?s?tj?k meg ezt a v?lem?ny?ket. B?r mindemellett tudjuk,? hogy a csillagokat nem lehet el?rni, de lehet ?ltaluk t?j?koz?dni.

Az emberek k?v?ncsiak arra, hogy hogyan l?pjenek feljebb a rangl?tr?n, hogyan kereshetnek t?bb p?nzt, hogyan n?velhetik t?rsadalmi? megbecs?l?s?ket, ?s hogyan tehetik biztons?goss? ?let?ket. Valamikor a k?z?piskol?ban vagy az egyetemen buzg?n magoltak abban a biztos hitben, hogy csak a tud?s lehet a hivatali???s anyagi felemelked?s alapja. Azt?n n?h?ny ?v forgatag?ban r?j?ttek, hogy ha az ember boldogulni akar, akkor meg kell ismerni?k az ?rv?nyes?l?s m?dszereit.

Ez a k?nyv elemz?seivel, t?rt?nelmi ismertet?seivel ?s p?ld?zataival eligaz?t?st k?v?n adni az ?let? k?l?nb?z? f?zisaiban felvet?d? k?rd?sekre. Az egym?sra ?p?l?, ?s az emberi fejl?d?s szerint kialak?tott? fejezetek ?szint?n ?s elfogulatlanul k?v?nj?k bemutatni lehet?s?geink ?s cselekv?seink ?letp?ly?nkra gyakorolt hat?s?t.

A k?nyv meg?r?s?n?l sz?mos k?lf?ldi ?s hazai szakk?nyv, foly?irat ismeretanyag?t, valamint az oktat?si tev?kenys?gem sor?n szerzett tapasztalataimat, nem kev?sb?? nyolc ?vtizedes szeml?l?d?sem k?vetkeztet?seit haszn?ltam fel. T?bb ?ves t?relmes kutat?s sor?n gy?jt?tt p?ld?kkal, ?s t?rt?nelmi esem?nyek bemutat?s?val t?rekedtem? vil?goss? ?s szeml?letess? tenni mondand?mat. Mindezt azzal a sz?nd?kkal, hogy a?T. Olvas?nak haszn?ra legyen, ?s eredm?nyesebben tudja megszervezni az ?let?t.

P?csett, 2015. okt?ber?ben?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Horv?th Imre

Készleten