Horv?th Imre: Marsallbot a puttonyodban

3,900 Ft

Az emberek mindig k?v?ncsiak, hogy mik?ppen l?phetnek feljebb a t?rsadalmi rangl?tr?n, hogyan kereshetnek t?bb p?nzt, hogyan n?velhetn?k megbecs?l?s?ket ?s tehetik biztons?gosabb? ?let?ket. Az ?rv?nyes?l?s m?dj?t firtat? k?rd?sre adand? v?lasz bizonyosan az lehetne, hogy az okosabb, a szorgalmasabb ?s tisztess?gesebb emberek jutnak magasabbra a t?rsadalmi hierarchi?ban. Az ?let viszont azt mutatja, hogy azonos csal?di k?rnyezetb?l sz?rmaz? fiatalok, akik iskol?ztat?suk alkalm?val szinte egyforma teljes?tm?nyt ny?jtottak, ?let?k sor?n nagyon is k?l?nb?z? eredm?nyeket ?rnek el. Munk?lkod?sunkn?l azt vizsg?ljuk, hogy mi okozza a sikerek k?l?nb?z?s?g?t, ?s milyen egy?b t?nyez?k hatnak k?zre ?rv?nyes?l?s?kben.

Nincs olyan gazdag ismeretanyag, szaktud?s ?s k?pess?g, amely elegend? volna a boldogul?shoz, ha valaki nem t?rekszik a sikerre. A boldog ?let titka ugyanis, hogy az embernek legyenek sikerei, amelyekre b?szke lehet ?s legyenek c?ljai, amelyek el?re hajtj?k. Ez?rt, amit akarunk, azt mindenn?l jobban kell akarnunk, ?s egyidej?leg ne akarjunk m?g sz?z k?l?nf?le dolgot.
Tiszt?ban kell lenni k?pess?geinkkel, hogy mihez ?rt?nk, ?s arra a ter?letre kell ford?tani id?nket ?s energi?nkat. Tudnunk kell, hogy milyen c?l el?r?s?re vagyunk legink?bb alkalmasak, lehet?s?geink ?s k?r?lm?nyeink ebben milyen m?don seg?tenek benn?nket, ?s mennyire v?llaljuk sikerhez vezet? ?t eszk?zeit ?s f?radalmait.
F?l ?vsz?zad tanult ismereteit ?s szerzett ?lettapasztalatait nagyfok? t?m?r?t?ssel taglalja a k?nyv. L?ttatni k?v?nja a t?rsadalomban kialakul? kapcsol?d?sokat ?s fesz?lts?geket, megk?nny?teni azok t?nyleges felismer?s?t ?s seg?teni a jelentkez? probl?m?k megold?s?ban. Felh?vja a figyelmet a bonyolult ?s n?ha kil?t?stalan helyzetekt?l gyakorta megtal?lhat? kivezet? ?tra.

Az egym?sra ?p?l? ?s az emberi ?letkorok szerint kialak?tott fejezetek az igazs?gra t?rekedve ?szint?n ?s elfogulatlanul k?v?nj?k bemutatni lehet?s?geink ?s cselekv?seink ?letp?ly?nkra gyakorolt hat?s?t. ?gy a csal?d ?s sz?rmaz?s meghat?roz? szerep?t, az oktat?s ?s p?lyav?laszt?s gondjait, munkahelyi elk?telezetts?get, a szervezetben val? el?rehalad?s m?dszereit, a vezet?v? v?l?s k?v?nalmait ?s nem kev?sb? a t?rsadalmi szerepl?s eszk?zt?r?t.
Vizsg?l?d?sunk ?s tapasztalataink alapj?n meggy?z?d?ssel ?ll?thatjuk, hogy k?l?n?sen ?tform?l?d? ?rt?krendszerek eset?ben zseni?lis k?pess?gek n?lk?l is a t?rsadalmi hierarchia b?rmelyik l?pcs?foka el?rhet?, ha l?tjuk c?ljainkat, ismerj?k a c?lhoz vezet? utat ?s az ir?nyukba halad?s m?dszereit,
A k?nyv elemz?seivel, sz?mos t?rt?nelmi esem?ny bemutat?s?val k?v?nja az ?rv?nyes?l?s lehet?s?geit szeml?letess? tenni. Magunk?nak valljuk a modern t?rt?nettudom?ny klasszikus?nak, Leopold von Rank?nak hitvall?s?t, mely szerint a t?rt?net?r?snak azt kell mutatnia, “ahogy a dolgok tulajdonk?ppen t?rt?ntek”. Nem kell lelkes szervilizmussal k?vetn?nk az egykori ellens?ges t?rt?net?r?s k?zhelyeit, amelyek k?z?l nem egy ma is a sz?zesztend?s propagand?t sulykolja. Sz?molnunk kell napjainkban azzal, hogy a m?lt feldolgoz?sa tele van elhallgatott t?rt?n?sekkel, legend?kkal, t?rt?nelmi cs?sztat?sokkal ?s sz?nd?kos megt?veszt?sekkel. Kiemelten fontosnak tartjuk figyelembe venni a m?lt cenzorainak, az inform?ci?k v?mtisztjeinek torz?t?, szinte m?r korrig?lhatatlan hat?s?t, amivel ?vtizedeken kereszt?l a tudom?ny, a m?v?szetek, az oktat?s, de m?g az irodalom alkot?sait is jelent?s m?rt?kben hiteltelen?tett?k.
A k?nyv ?r?s?n?l sz?mos hazai ?s k?lf?ldi szakk?nyv, foly?irat ismeretanyag?t haszn?ltam fel. T?bb ?ves t?relmes kutat?s sor?n gy?jt?tt p?ld?kkal, ?s a p?tolhatatlan seg?ts?get ad?, a t?rt?nelemtudom?ny ?ltal ?j?lag felt?rt t?rt?nelmi esem?nyek bemutat?s?val t?rekedtem szeml?letess? ?s hiteless? tenni ?r?somat. Mindezt azzal a sz?nd?kkal, hogy a t. Olvas?nak haszn?ra v?ljon, ?s ismereteivel tudatosabban tudja megszervezni az ?let?t.

Készleten