Horv?th Istv?n: A P?csi Papnevel? Int?zet uradalma

3,500 Ft

A p?csi kl?rus 1703-ban I. Lip?tt?l ?j adom?nyoz?s c?m?n kapta meg a birtokait, hogy annak j?vedelm?n egyenl? ar?nyban osztozz?k a p?sp?k, a k?ptalan, a sz?kesegyh?z ?s a fel?ll?tand? papn?velde. Nesselrode Ferenc p?csi p?sp?k azonban a k?z?s birtokl?s megsz?ntet?s?re ?s a birtoknak a felsorolt int?zm?nyek k?zti feloszt?s?ra t?rekedett. A birtokfeloszt?si per 1736-ban ?rt v?get, ekkor alakultak ki az ?n?ll? birtokok.
Le?r?sT?jhaszn?lat ?s gazd?lkod?s (1736-1875)

 

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………

ISBN 978-963-89482-7-4

M?ret: 160×240 mm

Terjedelem: 418 oldal

K?t?s: ragaszt?k?t?tt, bor?t? f?li?zva

Ismertet?
…………………………………………………………………………

 

A Papnevel? Int?zet birtoka k?t elt?r? f?ldrajzi k?rnyezet?, adotts?g? ter?letet foglalt mag?ban: a Baranyai-dombs?gon elhelyezked?, m?rs?kelten meleg ?s nedves, term?keny talajjal rendelkez? Als?-ker?letet ?s a Mecsek-h?ton elter?l?, nedves, h?v?s hegyvid?ki jelleg?, sov?nyabb talajjal rendelkez? Fels?-ker?letet, amelyek t?ji jellemz?iben az azonos gazdas?gi ir?ny?t?s k?l?nb?z? v?ltoz?sokat id?zett el?.
A p?csi kl?rus birtokait feloszt? egyezs?g ?rtelm?ben az uradalom j?vedelm?t a fel?ll?tand? Papnevel? Int?zet fel?p?t?s?re ?s fenntart?s?ra, vagyis a tan?rok fizet?s?re ?s a n?vend?kek ell?t?s?ra kellett ford?tani, term?szetesen az uradalom m?k?dtet?se mellett. ?gy a birtok c?lvagyonnak sz?m?tott, ?ppen ez?rt nem besz?lhet?nk profitorient?lt gazd?lkod?sr?l. Ebb?l ad?d?an gazd?lkod?sa kev?sb? volt nyitott az ?j?t?sokra, mint ?ltal?ban a vil?gi uradalmak?, a jobb?gyok feud?lis szolg?ltat?saira ?p?lt a robotra, a kilencedre ?s a tizedre , valamint saj?t kezel?s? f?ldjein is alapvet?en ?nell?t?sra termelt, az ?rutermel?s gazd?lkod?s?ban csak mell?kes szerepet j?tszott. A jobb?gyfelszabad?t?s ut?n a megv?ltozott jogi ?s gazdas?gi viszonyok k?z?tt sem m?dosult alapvet?en a gazd?lkod?s szeml?lete: tov?bbra is csak az ?nell?t?s volt az uradalom legf?bb c?lja, b?r a borkereskedelem n?mileg fel?rt?kel?d?tt. A volt jobb?gyok ?s az uradalom k?zti birtokmegoszt?si perek az 1850-es ?vek k?zep?n indultak meg, de k?zs?genk?nt elt?r? id?pontban fejez?dtek be, legtov?bb K?k?ny pere tartott, mely csak 1875-ben ?rt v?get.
Jelen k?tet a p?csi Papnevel? Int?zet birtok?n e k?zel m?sf?l ?vsz?zad alatt lej?tsz?dott gazdas?gi ?s az ennek hat?s?ra bek?vetkez? k?rnyezeti v?ltoz?sokat mutatja be lev?lt?ri dokumentumok ?s korabeli t?rk?pek alapj?n.

Készleten