?rott forr?sok az 1050-1116 k?z?tti magyar t?rt?nelemr?l

4,600 Ft

A jelen forr?sgy?jtem?ny szerves folytat?sa az e sorozat 7. k??tetek?nt 1995-ben k?zz?tett, A honfoglal?s kor?nak ?rott forr?sai c?m?, valamint az e sorozat 15. k?tetek?nt 1999-ben kiadott, ?llamalap?t?s kor?nak ?rott forr?sai c?m? munk?knak. Mindk?t k?tetet Krist? Gyula akad?mikus szerkesztette, aki tervbe vette a k?t sz?veggy?jtem?ny folytat?sak?nt a 11. sz?zad m?sodik fel?t, a 12. sz?zad els? ?vtizedeit t?rgyal? hiteles hazai ?s k?lhoni k?tf?k magyar nyelven val? k?zrea?d?s?t is. Elhunyt?t k?vet?en az alul?rott k?t szerkeszt? vette ?t a fel?adatot, dolgozta ki – az el?z? k?t munka el?szavaiban megfogalma?zott koncepci? alapj?n – a k?tet tematik?j?t, ?s szervezett az el?z? k?t forr?sgy?jtem?nyhez hasonl?an soksz?n?, a hazai ?s hat?ron t?li ma?gyar k?z?pkorkutat?s k?pvisel?ib?l ?ll? munkat?rsi g?rd?t.

Szegedi K?z?pkort?rt?neti K?nyvt?r 22.
Makk Ferenc – Thoroczkay G?bor (szerk.)?

ISBN 9789634827948
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem: 470 oldal
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Az ?llamalap?t?s kori k?tet az 1050. ?vn?l z?rta a forr?sok h?r?ad?sainak k?zread?s?t, ?gy a kezd? ?vsz?m adott volt. Z?r? d?tumk?nt a k?tetben az 1116. ?vet ?llap?tottuk meg, hogy Szent L?szl? mellett a m?sik meghat?roz? jelent?s?g? kir?ly, K?nyves K?lm?n uralkod?s?t is teljes futam?ban bemutathassuk a k?tf?k seg?ts?g?vel. Az egyes do?kumentumokat keletkez?s?k sorrendj?ben adjuk k?zre. K?z?s ben?n?k, hogy valamennyien tartalmaznak a magyar t?rt?nelem 1050? 1116 k?z?tti szakasz?ra vonatkoz? fontos, eredeti h?ranyagot. Teljes?s?gre persze e k?tetben sem t?rekedhet?nk. M?fajilag igen gazdag a k?z?lt forr?sanyag, hiszen latin, g?r?g ?s ?szl?v nyelv? elbesz?l? k?t?f?k, latinul ?rt t?rv?nyek, oklevelek ?s levelek v?ltogatj?k egym?st az elk?vetkez? oldalakon, s?t egy h?ber nyelv? jogi iratot is szerepelte?t?nk. Olvas?ink l?thatj?k majd, hogy nagyobb ar?ny? szelekt?l?st a korszak magyar oklevelein?l v?gezt?nk, hiszen ezek t?bbs?ge az el?m?lt ?vekben k?t fontos kiadv?nyban (.?rp?d-kori oklevelek. F?szerk. Gy?rffy Gy?rgy. Bp. 1997.; illetvelev?lt?rak ? Kincst?rak. Forr?sok Ma?gyarorsz?g lev?lt?raib?l [1000?1686]. K?zreadja: Blazovich L?szl?- ?rszegi G?za?Turbuly ?va. Bp.?Szeged 1998.) m?r megjelent magyar ford?t?sban. Els?sorban arra t?rekedt?nk, hogy az e k?tetekben nem szerepl? korabeli diplom?kat publik?ljuk, de k?z?lt?nk az eml?tett k?t k?tetben m?r napvil?got l?tott okleveleket is.
Az anyag bemutat?s?n?l a honfoglal?s-, valamint az ?llamalap??t?s kori k?tet gyakorlat?t folytattuk. El?bb a m? szerz?j?r?l, illetve – a szerz? ismeretlens?ge eset?n ? a m?r?l adtunk r?vid ismertet?st, ame?lyet a forr?s kiad?sainak, ford?t?sainak felsorol?sa z?r (a teljess?gre t?rekv?s ig?nye n?lk?l), sz?ks?g eset?n azonban a k?zirati hagyom?ny?ra is kit?rt?nk. A forr?sok k?zread?s?n?l a magyar t?rt?nelemmel kapcsolatos r?szeket tartottuk szem el?tt. A ford?t?sokban az idegen nyelven kifejezni sz?nd?kolt tartalom marad?ktalan visszaad?s?ra t??rekedt?nk. Az egyes sz?veghelyekhez jegyzeteket f?zt?nk, amelyek r?szint b?vebb k?rnyezetben helyezik el az ?ltalunk ford?tott textust, r?szint pedig az annak meg?rt?s?hez sz?ks?ges magyar?zatokkal ?s a legt?bb esetben szakirodalmi felvil?gos?t?ssal szolg?lnak. Az el?sz?t k?vet?en az alapvet? k?zik?nyvekr?l adu?ik egy r?vid bibliogr?fi?t, majd pedig a leggyakrabban haszn?lt m?vek r?vid?t?sjegyz?k?t tessz?k k?zz?. A g?r?g nevek eset?ben a honfoglal?s kori forr?sgy?jtem?ny?ben megfogalmazottak szerint j?rtunk el. A ford?t?k nev?t a 4. olda?lon, az egyes forr?ssz?vegek v?g?n, illetve a tartalomjegyz?kben tesz- sz?k k?zz?, a bevezet? sz?vegek ?s jegyzetek k?sz?t?it pedig az egyes forr?ssz?vegek v?g?n, illetve a tartalomjegyz?kben t?ntetj?k fel.
A latin nyelv? elbesz?l? forr?sok, t?rv?nyek ?s levelek, vala?mint a dalm?ciai oklevelek lektor?l?s?t Rihmer Zolt?n, a magyarorsz??gi oklevelek?t (a garamszentbenedeki kiv?tel?vel) K?rmendi Tam?s, a garamszentbenedeki oklev?l?t pedig Thoroczkay G?bor v?gezte.
A Krist? professzor ?ltal megtervezett ?s k?zreadott honfogla?l?s kori, valamint az ?llamalap?t?ssal kapcsolatos chrestomathi?k nagy ?rdekl?d?st ?s j? visszhangot v?ltottak ki szakmai k?r?kben, felpezs?d?tett?k a kutat?st, ?s a fels?oktat?sban is j?l haszn?lhat?nak bizonyul?tak. Rem?lj?k, hogy e folytat?s is m?lt? lesz el?deihez. A k?tetet meg??lmod?ja, Krist? Gyula eml?k?nek aj?nljuk.

Makk t erenc ? Thoroczkay G?bor
Tartalom

 

El?sz?5
Bibliogr?fiai t?j?koztat?7
R?vid?tve id?zett munk?k8
Reichenaui Hermann: Kr?nika a vil?g hat korszak?r?l (ford?totta, a bevezet?st ?s ajegyieteket ?rta Makk Ferenc)11
A tihanyi monostor alap?t?levele (1055)(ford., bev., jegyz. Piti Ferenc)16
Jehuda ben M?ir ha-Koh?n (M?ir ben Barukh Rothenburgn?l): Vita az ez?stp?nzver?s haszn?r?l (ford., bev., jegyz. Komor?czy G?za)26
A zselicszentjakabi monostor alap?t?levele (1061) (ford., bev., jegyz. Piti Ferencj29
A sz?zdi monostor alap?t?levele (1067 k?r?l) (ford., bev., jegyz. Piti Ferenc)35
VII. Gergely p?pa levele G?za herceghez (1074. m?rcius 17.) (ford. K?rizs Imre, bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)42
VII. Gergely p?pa levele Salamon kir?lyhoz (1074. okt?ber 28.) (ford. K?rizs Imre, bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)44
VII. Gergely p?pa levele G?za herceghez (1075. m?rcius 23.) (ford. K?rizs Imre, bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)47
VII. Gergely p?pa levele G?za herceghez (1075. ?prilis 17.) (ford. K?rizs Imre, bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)49
A garamszentbenedeki ap?ts?g alap?t?levele (1075) (ford. Kis P?ter?K?rmendi Tam?s, bev., jegyz. Kis P?ter)51
Altaichi Evk?nyvek (ford., bev., jegyz. Makk Ferenc)70
Szent L?szl? kir?ly III. t?rv?nyk?nyve (ford. K?rmendi Tam?s, bev., jegyz. Zsoldos Attila)85
VII. Gergely p?pa levele Neh?mi?s esztergomi ?rsekhez (1077. j?nius 9.) (ford., bev., jegyz. Makk Ferenc)99
Hersfeldi Lampert: ?vk?nyvek (ford., bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)102
Szent L?szl? kir?ly II. t?rv?nyk?nyve (ford. K?rmendi Tam?s, bev., jegyz. Zsoldos Attila)111
VII. Gergely p?pa levele Szent L?szl? kir?lyhoz (1079. m?rcius 21.) (ford., bev., jegyz. Makk Ferencj119
Reichenaui Bertold: Kr?nika (ford., bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)122
Mikha?l Attaleiat?s: Hist?ria (ford., bev., jegyz. Olajos Ter?z)126
Lautenbachi Manegold: K?nyv Gebhardhoz (ford., bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)131
D?vid herceg oklevele (1090 k?r?l) (ford., bev., jegyz. Makk Ferenc)133
Feljegyz?s a somogyv?ri ap?ts?g alap?t?s?r?l (1091) (ford., bev., jegyz. Kiss Gergely)135
A somogyv?ri szerzetesek fogadalm?nak sz?vege (ford., bev., jegyz. Kiss Gergely)141
Szent L?szl? kir?ly levele Oderisius Mont? Cassino-i ap?thoz (1091) (ford., bev., jegyz. Makk Ferenc)143
Szent L?szl? kir?ly I. t?rv?nyk?nyve (A szabolcsi zsinat hat?rozatai) (ford., bev., jegyz. N?t?ri Tam?s)146
II. Orb?n p?pa levele K?lm?n kir?lyhoz (1096) (ford., bev., jegyz. Thorocykay G?bor)162
IV. Henrik cs?sz?r levele Almos herceghez (1096) (ford., bev., jegyz. Makk Ferenc)166
K?lm?n kir?ly I. t?rv?nyk?nyve (ford. K?rmendi Tam?s, bev., jegyz.. Zsoldos Attila)169
K?lm?n kir?ly levele Michiel Vitai? velencei d?zs?hoz (1097? 1098) (ford., bev., jegyz. Makk Ferenc)193
K?lm?n kir?ly levele Michiel Vitai? velencei d?zs?hoz a magyar?velencei bar?ts?gi szerz?d?sr?l (1097?1098) (ford., bev., jegyz. Makk Ferenc)195
Ioann?s Skylitz?s folytat?sa (ford., bev., jegyz. Olajos Ter?z)197
Malaterrai Gaufr?d: Roger calabriai ?s szic?liai gr?f ?s fiv?re, R?bert Guiscard herceg tettei (ford., bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)199
Konstanzi Bernold: Kr?nika (ford., bev.,jegyz. Rokay P?ter)204
K?lm?n kir?ly szabads?got ad a z?rai Sz?z M?ria-kolostornak (1102) (ford., bev., jegyz K?rmendi Tam?s)209
Augsburgi Evk?nyvek (ford., bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)212
Nogent-i Guibert: Isten tettei a frankok ?ltal (ford., bev., jegyz Veszpr?my L?szl?)215
Az ?n. I. esztergomi zsinat hat?rozatai (ford., bev., jegyz. N?t?ri Tam?s)218
II. Paschalis p?pa levele a kalocsai (?) ?rseknek (1104 ut?n) (ford., bev., jegyz. K?rmendi Tam?s)236
A z?rai toronyfelirat (ford., bev., jegyz Makk Ferenc)242
Az ?n. guastallai lemond?s (ford., bev., jegyz. K?rmendi Tam?s)243
K?lm?n kir?ly szabads?got ad Trau v?ros?nak (1108) (ford., bev., jegyz K?rmendi Tam?s)245
Az ?n. II. esztergomi zsinat hat?rozatai (ford., bev., jegyz N?t?ri Tam?s)248
N?vtelen Gall: A lengyel fejedelmek cselekedetei (ford., bev., jegyz. Bag D?niel)252
K?lm?n kir?ly zsid?t?rv?nye (ford. K?rmendi Tam?s, bev., jegyz. Zsoldos Attila)265
Zsinati t?red?k (ford., bev., jegyz. N?t?ri Tam?s)267
Michelsbergi Frutolf ?s Aurai Ekkehard Vil?gkr?nik?i, valamint a N?vtelen Cs?sz?rkr?nika (ford., bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)268
Pr?gai Kozma: A csehek kr?nik?ja (ford., bev., jegyz. Szegf? L?szl?)277
Ioann?s Zonaras: T?rt?neti munk?k kivonata (ford., bev., jegyz. Olajos Ter?z)293
Aacheni Albert: Jeruzs?lemi t?rt?net (ford., bev., jegyz. Veszpr?my L?szl?)295
Orosz ?skr?nika (ford., bev., jegyz. Font M?rta)315
Felici?n esztergomi ?rsek ?t?letlevele (1134) (ford., bev., jegyz. Szegf? L?szl?)319
Anna Komn?n?: Alexias (ford., bev., jegyz. Olajos Ter?z)324
Pozsonyi Evk?nyvek (ford., bev., jegyz. Makk Ferenc)337
Szent L?szl? kir?ly legend?ja (ford. Kisdi Kl?ra, bev., jegyz. Szegf? L?szl?)342
Laoni N?vtelen: Kr?nika (ford., bev., jegyz Makk Ferenc)362
A 14. sz?zadi kr?nikakompoz?ci? (ford. D?r Ter?zia – Gal?ntai Erzs?bet, bev., jegyz Thoroczkay G?bor)364
N?vmutat? (?ssze?ll?totta Teiszler ?va)

Készleten