J?nosi Monika: T?rv?nyalkot?s a korai ?rp?d-korban

2,290 Ft

A jelen munk?t eredeti form?j?ban 1988-ban kandid?tusi ?rtekez?snek ny?jtottam be, melyet sikerrel megv?dtem. A disszert?ci? sz?veg?t megv?ltoztattam, amit els?sorban a Szegedi K?z?pkort?rt?neti K?nyvt?r sorozat c?lja ?s jellege indokolt. ?gy az olvasm?nyosabb st?lus ?rdek?ben kihagytam a t?rv?nyeket tartalmaz? k?ziratok mindenre kiterjed? taglal?s?t, az elemz? filol?giai fejteget?seket, lemondtam a r?szletes jegyzetappar?tusr?l, ugyanakkor term?szetesen be kellett ?p?tenem az az?ta eltelt hat esztend? alatt sz?letett eredm?nyeket, valamint mindazokat az ?p?t? jelleg? javas?latokat, amelyeket els?sorban opponenseimnek,Gy?rffy Gy?rgynek ?sKubinyi Andr?snak, de a vit?n r?szt vev?, v?lem?nyt nyilv?n?t? valamennyi szakembernek k?sz?nhetek, ?s a XI. sz?zad v?g?vel z?r?d? disszert?ci? anyag?t kieg??sz?tettem a K?lm?n-kori t?rv?nyalkot?ssal, hogy munk?m kerek eg?szet alkosson, hiszen 1116 ut?n majd csak a XIII. sz?zadb?l maradtak fenn t?rv?nyek.
A feud?lis ?llam kialakul?sa ?s megszil?rdul?sa idej?n a t?rv?nyek d?nt?, gyakranels?dleges t?nyez?kk? v?ltak a t?rt?neti val?s?g felt?r?s?ban. E korban helyenk?nt ? ?gy n?lunk Magyarorsz?gon is ? ajogszab?lyt tartalmaz? ?rott t?rt?nelmi forr?s ugyanisegyed?li vagymajdnem kiz??r?lagos forr?sk?nt szerepel. Nyilv?nval?, hogy e korban a jogforr?sok d?nt? jelent?s?g?ek. Az elbesz?l?, illetve lev?lt?ri k?tf?k gyarapod?sa a k?s?bbi sz?zadok folyam?n k?ts?gtelen?l cs?kkenti a t?rv?nyek forr?s?rt?k?t.
A munka c?lja, hogy megismertesse az olvas?t a magyar t?rt?nelem els? szakasz?nak t?rv?nyhoz?si eml?keivel, bemutassa ? nemzetk?zi keretek k?z? ?gyazva ? a t?rv??nyek keletkez?s?nek, a t?rv?nyalkot?snak felt?telezhet? folyamat?t, s ezzel k?zelebb vigyen a kora ?rp?d-kori t?rsadalom ?s gazdas?g megismer?s?hez.
Munk?m elk?sz?t?se sor?n ny?jtott seg?ts?g??rt, ?nzetlen t?mogat?s??rt ez?ton mondok k?sz?netet szeretett ?s nagyra?becs?lt professzoromnak,Krist? Gyul?nak.

Szegedi K?z?pkort?rt?neti K?nyvt?r 9.

ISBN 9634821499
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 1996
Nyelv: magyar
Terjedelem: 134 oldal
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

 

El?sz?5
I. A kora k?z?pkori eur?pai jogfejl?d?s7
II. Magyar jogfejl?d?s45
A szok?sjog kialakul?sa, korai ?rp?d-kori t?rv?nyeink eredete45
Szent Istv?n t?rv?nyeinek keletkez?se67
A Szent Istv?nt k?vet? kir?lyok t?rv?nyhoz?sa Szent L?szl? uralkod?s?ig97
A Szent L?szl? nev?hez kapcsolt t?rv?nyek keletkez?se104
K?nyves K?lm?n t?rv?nyei129
Ut?sz? (Krist? Gyula)

Elfogyott