K?d?r Annam?ria: Mesepszichol?gia – Az ?rzelmi intelligencia fejleszt?se gyermekkorban

3,150 Ft

Kutat?sok igazolj?k, hogy az ?letben val? bev?l?sunk nem csak ?rtelmi k?pess?geinken m?lik. Az igazi sikereket ?s – ami m?g fontosabb! – a bels? harm?ni?t, az ?nmagunkkal val? el?gedetts?get csak akkor ?rhetj?k el, ha k?pesek vagyunk felismerni a magunk ?s m?sok ?rzelmeit, kapcsolatokat teremteni, konfliktusokat kezelni, egy?ttm?k?dni, seg?ts?get k?rni, v?gyainkat k?sleltetni, kitartani? Vagyis, ha fejlett az ?rzelmi intelligenci?nk.

A mese az ?rzelmi intelligencia fejleszt?s?nek legfontosabb eszk?ze, olyan lelki t?pl?l?k, amely ?letre sz?l? nyomokat hagy a gyermekben. Egyr?szt a mes?l?s saj?tos szitu?ci?ja, bens?s?ges hangulata adja meg az ?rzelmi biztons?got, azt a nyugodt, csendes ?s szeretetteljes l?gk?rt, amelyben meg lehet pihenni, el lehet lazulni, a r?tust, amivel le lehet z?rni egy mozgalmas ?s esem?nyd?s napot. ?m a kisgyerek a mesehallgat?s sor?n nemcsak a sz?l?re, hanem befel? is figyel, saj?t v?gyainak megfelel? fant?ziak?pet alkot, ami seg?ti ?t a nap folyam?n felgy?lt bels? fesz?lts?gei, negat?v ?rz?sei, f?lelmei feldolgoz?s?ban.
Adjuk h?t meg neki a lehet?s?get arra, hogy az ?gig ?r? fa cs?cs?ra kis kan?szk?nt felkapaszkodhasson! Annak a gyermeknek, aki mes?t hallgatva n? fel, var?zsp?lc?ja a saj?t elm?je lesz, ?s k?pzelete, ?rzelmi intelligenci?ja seg?ti majd a megpr?b?ltat?sok k?zepette.
Hogy mik?nt t?mogathatjuk ?t ebben? Err?l ?rtam ezt a k?nyvet, mely t?z mes?t is tartalmaz egy Lilla nev? kisl?nyr?l, akinek k?pzeletbeli bar?tja, T?nd?rbogy? seg?t ?rzelmi konfliktusainak megold?s?ban. A mes?k 4-9 ?ves gyerekeknek sz?lnak, ?s seg?tenek a frusztr?ci?k, csal?d?sok elvisel?s?ben, a pozit?v ?s negat?v ?rzelmek tudatos?t?s?ban, a f?lelmek megszel?d?t?s?ben, a testv?rf?lt?kenys?g kezel?s?ben, a vesztes?gek elfogad?s?ban ?s az ?nfeledt j?t?kban. A sz?l?knek el?rulom: ?n voltam az a kisl?ny, aki att?l f?lt, hogy a boszork?ny megcsiklandozza a l?b?t, ?n vittem haza a kisegeret, ut?nam j?tt ki a nagyap?m borotvahabos arccal. T?nd?rbogy? pedig az ?n bels? hangom volt, akit most ebben a form?ban megszem?lyes?tettem.

Dr. K?d?r Annam?ria: Pszichol?gus, egyetemi adjunktus, a Babes-Bolyai Tudom?nyegyetem marosv?s?rhelyi kirendelts?g?nek vezet?je. Diplomamunk?j?ban ?s doktori disszert?ci?j?ban t?bb mint ezer, gyermekek ?ltal ?rt mes?t vizsg?lt meg. Dolgozott iskolapszichol?gusk?nt, jelenleg pedig az ?voda ?s elemi oktat?s pedag?gi?ja szakon tan?t. Tr?nerk?nt rendszeresen tart az ?rzelmi intelligencia fejleszt?s?t c?lz? tr?ningeket. Az Erd?ly FM r?di? Pszichotrill?k c?m? m?sor?nak szak?rt?je ?s t?rsszerkeszt?je. T?bbsz?r tartott m?r el?ad?st a Nyitott Akad?mi?n – kirobban? temperamentum?t, ?zes erd?lyi besz?d?t, der?s, szeretetteljes l?ny?t ?s hum?nus gondolatait vastapssal jutalmazta a k?z?ns?g.

Elfogyott