Kahler Frigyes ? M. Kiss S?ndor: Kinek a forradalma?

1,200 Ft

A szerz?k, Kahler Frigyes jog?sz, t?rt?n?sz ?s M. Kiss S?ndor t?rt?n?sz, mint az a k?tet elej?n olvashat?: ?az Antall-korm?ny 1993. janu?r 21-?n kelt hat?rozat?val l?trehozott s 1995. janu?r l-j?vel a Horn-korm?ny hat?rozat?val megsz?ntetett T?rt?nelmi T?nyfelt?r? Bizotts?g munkat?rsai voltak. Ebben a munk?ban az addigi ?s az az?ta v?gzett kutat?si eredm?nyeiknek egy r?sz?t teszik k?zz?.?
Az 1956-os magyar forradalomr?l eddig megjelent ?sszefoglal? munk?k szerz?i a feldolgoz?s homlokter?be az esem?nyek kronologikus el?ad?s?t, a felkel?st kiv?lt? okok magyar?zat?t, a forradalmi egy?nis?gek ?s t?megek tetteit, az eg?sz nemzetet mag?val ragad? kezdem?nyez?s ?s v?llalkoz?s ?rtelm?t ?s jelent?s?g?t helyezt?k. Ezekt?l Kahler Frigyes ?s M. Kiss S?ndor m?ve abban k?l?nb?zik, hogy noha a figyelm?k kiterjed az eg?sz forradalmi esem?nysorozatra, ?rdekl?d?s?k els?sorban nem a felkel?s oldal?n cselekv?k, hanem az azzal szembeszeg?l?k ?s azt elfojtani igyekv?k fel? fordul. Mint az alc?mb?l is kivehet?: a kommunista er?szakszervezetek be?ll?totts?g?t, magatart?s?t ?s viselked?s?t igyekeznek ?br?zolni, de nem az ?sszef?gg?sekb?l kiragadva, hanem az esem?nyek egys?g?ben. A kutat?si ?s vizsg?l?d?si eredm?nyek meger?s?tik azt a magyar ?s nemzetk?zi n?zetet ?s felismer?st, hogy Magyarorsz?gon 1956 ?sz?n forradalom j?tsz?dott le, ?s ellenforradalmat azok m?veltek, akikr?l ez a k?nyv sz?l, vagyis akik a nemzeti felkel?st leverni ?s az elnyom? hatalom uralm?t er?szakkal vissza?ll?tani igyekeztek. Sikeres ?s eredm?nyes r?vid t?von ez ut?bbi volt. Gy?zedelmesnek hossz? t?von az el?bbi bizonyult. Kahler Frigyes ?s M. Kiss S?ndor munk?ja egyfel?l a szabads?g?rt ?s ?n?ll?s?g?rt v?vott forradalom, m?sfel?l az ennek meghi?s?t?s??rt folytatott ellenforradalom t?rt?nete. (Borb?ndi Gyula)
Le?r?sEr?szakszervezetek 1956-ban, a fordulat napja, ism?t sort?zek, a nagy per

ISBN 963 9040 45 2
Kiad?: Kort?rs Kiad? ? P?ski Kiad?
Megjelen?s: 1997
Nyelv: magyar
Terjedelem: 344 oldal.
M?ret: 140×220 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Készleten