Kar?dy Viktor: ?nazonos?t?s, sorsv?laszt

2,800 Ft

A ZSID? CSOPORTAZONOSS?G T?RT?NELMI ALAKV?LTOZ?SAI MAGYARORSZ?GON

Kiad?:?j Mand?tum K?nyvkiad?
Kiad?s helye:Budapest
Kiad?s ?ve:
K?t?s t?pusa:Ragasztott pap?rk?t?s
Oldalsz?m:304?oldal
Sorozatc?m:Nagy?t?s szociol?giai k?nyvek
K?tetsz?m:38
Nyelv:Magyar
M?ret:23 cm x 16 cm
ISBN:963-9336-36-X

Az itt k?z?lt essz?k ?s tanulm?nyok gondolati kereteit ?s adatb?zisait k?zel k?t ?vtized kutat?sai teremtett?k meg. Az 1980-as ?vek elej?t?l foglalkoztatott ugyanis az a k?rd?s, hogyan lehet objektivista t?rt?nelmi-szociol?giai m?dszerekkel megvil?g?tani a modern zsid?s?got ?rint? k?rd?sek ?lland? velej?r?j?t, az ?nbesorol?s minem?s?g?t, az ?nmeghat?roz?s v?ltoz?sait s az erre vonatkoz? strat?giainak min?s?thet? magatart?sokat. Kutat?saimhoz k?t oldalr?l kaptam jelent?s k?ls? impulzusokat. Legfontosabb k?z?l?k mindenk?pp annak bel?t?sa volt, hogy az emancip?lt vagy jogi egyenjog?s?t?s fel? halad? zsid?s?gon bel?li t?rt?n?sek nem ?rtelmezhet?k egyr?szt a csoportra nehezed? k?ls? nyom?snak (melyben a zsid?s?g t?rsadalmi defin?ci?ja s az ehhez f?z?d? s egym?ssal harcban ?ll? elv?r?sok, v?lem?nyek ?s el??t?letek nagy szerepet j?tszottak), m?sr?szt maguknak a kollekt?v identit?s kezel?s?hez kapcsol?d? bels? konfliktusok felm?r?se n?lk?l. A m?sodik, legszem?lyesebben ?rint? impulzust a r?gi magyar t?rsadalomstatisztikai irodalomt?l kaptam, mely b?s?ges, b?r legt?bbsz?r csak k?zvetett t?mpontokat szolg?ltatott a magyar-zsid? ?besorol?si k?zdelmek” empirikus bemutat?s?ra. A k?nyv anyaga k?t r?szre oszlik. Az els? egys?gben k?z?lt tanulm?nyok kifejezetten essz? jelleg?ek, amennyiben sz?lesebb probl?mavil?got ?lelnek fel, de ink?bb csak gondolatilag, an?lk?l teh?t, hogy minden felvetett k?rd?sk?rh?z megfelel? empirikus alapoz?st pr?b?ltam volna szolg?ltatni. A m?sodik r?sz evvel ellent?tben d?nt?en – majdnem kiz?r?lag – saj?t szociol?giai term?szet? felv?teleim, helyi adatsorokra vonatkoz? m?lyf?r?saim hozam?ra ?p?l fel, a zsid? identit?s olyan strat?giai m?dos?t?saira n?zve, mint a n?vmagyaros?t?s, a vall?sv?lt?s ?s a vegyes h?zass?g.

TARTALOM

El?sz? ……………………………………………………7
I. Essz?k a magyar-zsid? identit?sr?l
1. Felekezet ?s etnicit?s az ipari t?rsadalmakban – V?zlat a partikul?ris st?tusazonoss?g elm?let?r?l, k?l?n?s tekintettel a jelenkori zsid?s?gra …………………..10
2. Antiszemitizmus, asszimil?ci? ?s zsid? identit?s Magyarorsz?gon a r?gi rendszert?l az ezredfordul?ig – ?sszefoglal?si k?s?rlet ……….40
3. A zsid? azonoss?gtudat v?ls?ga Magyarorsz?gon a so? ut?n………..77
4. Zsid?s?g ?s ?fasiszta alkat” – Egy Bib?-megjegyz?s marg?j?ra ……..97
5. A zsid?s?g mint ?nmegval?s?t? j?slat 1989 ut?n ……………….113
II. Tanulm?nyok az ?nbesorol?s strat?gi?ir?l
6. Zsid? ?s nem zsid? n?vmagyaros?t?k a hossz? 19. sz?zadban………126
7. Moderniz?ci? ?s ?s asszimil?ci? a zsid?s?g t?rt?nelmi n?vanyag?nak t?kr?ben………153
8. Etnikum, r?teghelyzet, korviszonyok – A csoportk?zi t?vols?g dinamik?ja a zsid?-kereszt?ny h?zass?gok t?kr?ben B?n?tban ?s Erd?lyben (1896-1940)…………………168
9. A kett?s heterog?mia – Oszt?lyviszonyok ?s felekezeti vegyes h?zass?gok Budapesten a vil?gh?bor?k k?z?tt……………198
10. Budapesti zsid?-kereszt?ny h?zass?gok (1896-1950) – Adat?sszegz?sek ?s felv?teli eredm?nyek …………………..242
11. Traumahat?s ?s menek?l?s – A zsid? vall?sv?lt?k szociol?gi?ja 1945 el?tt ?s ut?n…263
N?v- ?s t?rgymutat? ……………………………………..296

Készleten