Katolikus meg?jul?s ?s a barokk Magyarorsz?gon

3,500 Ft

El?sz?

A reform?ci? sikere, rohamos terjed?se ?bresztette r? a katolikus egyh?zat, milyen sokat v?rt t?le a kereszt?ny n?p, ?s milyen keveset tett ?rte. A Tridentinum – csak?gy mint a II. Vatik?ni Zsinat – els?sorban pasztor?lis zsinat volt. Dogmatikai t?ren csak a protest?ns teol?gia ?ltal felvetett k?rd?sekkel foglalkozott, lelkip?sztori szempontb?l azonban egys?ges, az egyh?zi ?let minden vertikum?t ?tfog? modellt alkotott. Az egyh?zfegyelmi, egyh?zjogi, liturgikus int?zked?sek azt c?lozt?k, hogy minden telep?l?sen, minden t?rsadalmi r?tegben min?s?gi hit?let alakuljon ki. A hit tan?t?s?t mindenki a t?le v?rhat? legmagasabb sz?nvonalon ismerje ?s azt bels? meggy?z?d?ssel fogadja el. A paps?g ?s a h?vek ?lete legyen rendezett, buzg?. A liturgia lelk?let?ben ?s k?ls? form?iban is legyen ig?nyes.
A Tridentinum ut?ni katolikus egyh?z val?ban mindent igyekezett megtenni az?rt, hogy e c?lok megval?suljanak. Hit?let?nek meg?j?t?s?t p?ldamutat? k?vetkezetess?ggel vitte v?gig: hozz?ny?lt ?si el?jogokhoz, ha kellett, konfront?l?dott a vil?gi hatalommal, magas elv?r?sokat t?masztott p?sp?kei ?s papjai el?, anyagi javait a lelkip?sztorkod?s felt?teleinek megteremt?s?re ?s fenntart?s?ra rendelte.

Le?r?sG?zsy Zolt?n ? Varga Szabolcs ? V?rtesi L?z?r (szerk.)

Alc?m: K?l?n?s tekintettel a D?l-Dun?nt?lra (1700?1740)

ISBN 978?963 87435 7 2
Kiad?: P?csi P?sp?ki Hittudom?nyi F?iskola, P?csi Egyh?zt?rt?neti Int?zet
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 372 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

 

A katolikus meg?jul?s Magyarorsz?gon szerencs?sen egybeesett a t?r?k uralom ut?ni t?rsadalmi ?jj?szervez?ssel. Az a lend?let, amellyel az egyh?z igyekezett ki?p?teni, illetve
meger?s?teni pasztor?lis int?zm?nyeit, sokat seg?tett telep?l?seink, f?k?nt a falvak ?letviszonyainak kialak?t?s?ban.
K?tet?nk e k?zdelmes ?s sikeres korszak egy-egy metszet?t mutatja be. C?lunk term?szetesen az, hogy a t?rt?nelemben ?rtelmezz?k ?nmagunkat, helyzet?nket. A II. Vatik?ni Zsinatot k?vet? meg?jul?s messze elmarad att?l, amit a Tridentinumot k?vet? k?t ?vsz?zad hozott. Ennek sz?mos oka k?z?l tal?n a legfontosabb az, hogy a tridenti zsinat nagy b?tors?ggal ?s kiv?l? gyakorlati ?rz?kkel k?zel?tette meg az el?tte ?ll? k?rd?seket. A II. Vatik?ni Zsinat teol?giai jelent?s?ge fel?lm?lja a 16. sz?zad v?gi zsinati aty?k m?v?t. A m?sodik ?vezred kereszt?nys?ge itt tal?lt vissza a forr?saihoz. A hit meg?jult k?p?hez azonban nem j?rult a hit?let, a gyakorlati vall?soss?g meg?jult k?pe. A vall?si buzg?s?g kifejez?si form?i t?bbs?g?ben ma is azok, amiket a barokk kor alkotott. Lassan-lassan ?p?lnek ki a k?z?ss?gi ?s lelki?let ?j ?tjai, ?s ezek id?vel nyilv?nval?an hat?ssal lesznek az egyh?z szervezeti rendj?re, lelkip?sztori munk?j?ra is.
A kereszt?nys?g meger?s?d?s?t keres?k tal?n haszonnal olvass?k k?nyv?nkben azokat az ?letk?peket, amelyeket szerz?ink a 18. sz?zadi egyh?zi ?s t?rsadalmi meg?jul?s k?l?nf?le vet?leteir?l rajzoltak meg. Rem?lj?k, ?szt?nz?st mer?tenek bel?l?k arra, hogy a jelenkorunk ?ltal v?rt meg?jul?shoz sz?ks?ges kvalit?sokon ?s gyakorlati l?p?seken gondolkodjanak.

Czigl?nyi Zsolt

Tartalom

CZIGL?NYI Zsolt:El?sz? / Preface
7
KATUS L?szl?:A barokk vall?soss?g jellemz? von?sai Eur?p?ban ?s Magyarorsz?gon?/ The Special Characteristics of Baroque Religiousness in Europe and in Hungary
9
G?RDONYI M?t?:A katolikus egyh?z tridenti reformja?/?The Tridentine Reform of the Catholic Church
29
KAJT?R Edv?rd:A tridenti zsinat liturgikus rendelkez?sei?/?The Liturgical Provisions of the Council of Trent
53
TAK?CS G?bor:Az erk?lcsteol?gia fejl?d?se a tridenti zsinat ut?n?/?The Development of Moral Theology after the Council of Trent
59
KVANDUK Frigyes:A felvil?gosod?s kor?nak gondolkod?sform?ja?/?The Mentality Form of the Enlightenment
73
SZIJ?RTO Istv?n:A vall?si k?rd?s az orsz?ggy?l?seken a 18. sz?zad els? ?vtizedeiben?/?The Issue of Reli?gion at the Diets in the First Decades of the 18th Century
87
T?TH Gergely:Katolikus egyh?zt?rt?net ? protest?ns szerz? toll?b?l. B?l M?ty?s a magyarorsz?gi r?mai katolikus egyh?zr?l?/?Catholic Church History by a Protestant Author. Matyas Bel?s Writing on the Roman Catholic Church in Hungary
103
OROSS Andr?s:A D?l-Dun?nt?l kamarai ?s katonai igazgat?sa a 17?18. sz?zad fordul?j?n?/ The Financial and Military Administration of South Transdanubia at the Turn of the 17th?18th Centuries
121
T?TH Tam?s:??Nem annyira f?papotok, mint ink?bb aty?tok.??Patachich G?bor kalocsa-b?csi ?rsek (1733?1745)?/??Not as your high priest, but rather as your father? Gabor Patachich, the Archbishop of Kalocsa and Bacs (1733?1745)
141
SIPT?R D?niel:A felszabad?t? h?bor?k ut?n megtelepedett szerzetesi k?z?ss?gek a D?l-Dun?nt?lon?/?The Monastic Communities Appearing in South Transdanubia a^er the War of Liberation
155
D?NESI Tam?s:Pleb?niaszervez?s Somogyban a 18. sz?zad els? fel?ben?/?Parish Organisation in Somogy in the First Half of the 18th Century
197
G?ZSY Zolt?n ? VARGA Szabolcs:A p?csi egyh?zmegye pleb?niah?l?zat?nak ?jj?szervez?se a 18. sz?zad els? fel?ben?/?The Reorganisation of the Parish Network of the Diocese of Pecs in the First Half of the 18th Century
225
M?T? G?bor:Pl?b?niak?rzetek ?szak-Baranya ?s Tolna hat?rvid?k?n a barokk ?jj??p?t?s korszak?ban?/?Parish Districts on the Border of North Baranya and Tolna at the Age of Baroque Reorganisation
265
TOMISA Ilona:A pl?b?nos ?s k?z?ss?g viszony?nak v?ltoz?sa, a pl?b?nosok anyagi helyzete a D?l-Dun?nt?lon a 17?18. sz?zadi egyh?zi forr?sok alapj?n?/?Changes of the Relationship between the Priests and the Community, and the Finances of the Priests in South Trans-danubia on the Basis of 18th Century Ecclesiastical Sources
283
D?KA Kl?ra:?ttekint?s a magyarorsz?gi katolikus p?sp?ki (?rseki) lev?lt?rakban ?rz?tt egyh?zl?togat?si jegyz?k?nyvekr?l?/?Overview on the Canonical Visitations Preserved in the Catholic Episcopal Archives in Hungary
293
BARNA G?bor:A barokk szakr?lis t?rszerkezet kialakul?sa. Zar?ndoklatok, kegyhelyek a 18. sz?zad els? ?vtizedeiben?/?The Formation of the Baroque Sacral Space Structure. Pilgrimages and Shrines in the First Decades of the 18th Century
307
LANTOSN? IMRE M?ria:Az ?r?g-szentk?ti p?los kegyhely kultusza a 17?18. sz?zadban?/?The Cult of the Urog-Szentkut Pauline Shrine
321
S. LACKOVITS Em?ke ? HET?NYI J?nos:Purgat?rium ?br?zol?s ?s a hozz? kapcsol?d? ?jtatoss?gok a n?pi vall?soss?gban?/?The Depiction of the Purgatory and the Relating Devotions in Popular Religiousness

Elfogyott