Kish?zi-Kov?cs L?szl?: A v?rosi kegyuras?g Szegeden

3,000 Ft

A Katolikus Egyh?z jogi ?let?nek egyik leg?rdekesebb int?zm?nye – amely mintegy nyolcsz?z ?ven ?t ?lt ?s m?k?d?tt: a patron?tus, a kegy?ri jog int?zm?nye. Ez az a jogint?zm?ny, amelynek t?rv?nyei ellen tal?n a legt?bbet v?tettek a t?rt?nelem folyam?n, ?lland?an vit?k k?z?ppontj?ban ?llt, m?gis amely n?lk?l a XII. sz?zadt?l a XX. sz?zadig elk?pzelhetetlen lett volna a Katolikus Egyh?z ?lete, ?s hat?sa m?g ma – megsz?n?se ut?n – is ?rz?dik.
A kegy?ri jog gyakorl?sa Szeged Szabad Kir?lyi V?rosban is nagyjelent?s?g? volt, v?gig k?s?rte a v?ros t?rt?nelm?t, ez?rt szinte ?rthetetlen, hogy ezt eddig szisztematikusan m?g nem dolgozt?k fel.
Ez?rt v?lasztottam kutat?si ter?letem?l a Szeged v?rosi kegy?ri jog szinte felt?retlen sz?z ter?let?t m?g 1996-ban. Az anyagot nem ismerve munk?mat akkor k?t k?tetesre terveztem. Az?ta kider?lt, hogy az ?ri?si anyag csak h?rom k?tetbe f?r bele. A megjelen?s is saj?ts?gos okok miatt ford?tott sorrendben alakult. Az ?vezredes jogint?zm?ny izgalmas befejez? szakasz?nak feldolgoz?sa 1917-1948-ig a legk?nnyebbnek l?tszott ahhoz, hogy kutat?saim eredm?ny?t mintegy aj?nd?kul v?rosomnak az ezredfordul?ra ?tny?jthassam. Ez?rt jelent meg el?sz?r 2000/01-ben a III. k?tet. Kutat?saimat term?szetesen tov?bb folytattam ?s most tisztelettel ny?jtom ?t Szeged v?ros?nak, a t?rt?nelem ?s jog ir?nt ?rdekl?d?knek a szegedi v?rosi kegyuras?g t?rt?net?nek els? k?tet?t. Ad?s vagyok m?g a m?sodik k?tettel az 1850-1917-ig tart? id?szak feldolgoz?s?val. Az ?rtekez?s c?me: A v?rosi kegyuras?g Szegeden, Val?j?ban a dolgozatban v?gig k?s?rem a kegyuras?g kialakul?s?t, szerkezet?t, m?k?d?s?t, er?nyeit ?s hib?it – ?m mindezt egy c?mbe belefoglalni lehetetlen. Maradt teh?t c?mnek az egyszer? ?s sokatmond?: A v?rosi kegyuras?g Szegeden I.
?
Le?r?sTeljes c?m:?A v?rosi kegyuras?g Szegeden (a kezdetekt?l 1850-ig)

ISBN 9789639662097
Kiad?: Magyar Egyh?zt?rt?neti Enciklop?dia Munkak?z?ss?g (METEM)
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem: 316 oldal
M?ret: 160×240 mm

Az I. fejezetben a kegy?ri jog int?zm?ny?nek keletkez?s?t, jogfejl?d?s?t ?s szab?lyoz?s?t, vagyis a kegy?ri joggal kapcsolatos egyh?zi t?rv?nykez?st k?s?rem v?gig a zsinatok hat?rozatai, illet?leg a Corpus Iuris Canonici alapj?n.
?rtekez?sem azonban nem csak ?ltal?nosan a kegy?ri jogr?l, hanem speci?lisan a v?rosi kegy?ri jogr?l sz?l. Felmer?l a k?rd?s: hogyan is alakultak ki a v?rosok? Mikor, s hogyan alakult ki a kegy?rv?ros? Melyek voltak a k?z?pkori v?rosprivil?giumok? Mind olyan k?rd?sek, amelyeknek a megvil?g?t?s?ra egy ?jabb fejezetet kellett szentelnem. A III. fejezet a v?rosi kegyuras?g magyarorsz?gi eredet?t, jogi term?szet?t vizsg?lja, ahol Timon ?kossal szemben fejtem ki ezekr?l a k?rd?sekr?l a ma ?ltal?nosan elfogadott v?lem?nyeket. S ha el?z?ekben l?ttuk a v?rosok kialakul?s?t ?s szabads?gjogok elnyer?s?t ?ltal?ban, a IV. fejezetben mindezt speci?lisan Szeged eset?ben vessz?k szem?gyre: milyen volt a v?ros-fejl?d?s Szegeden? Hogyan nyerte el Szeged a v?rosi szabads?gjogokat, ?s k?zd?tt privil?giumai?rt 1719- ig? M?g egy ?ltal?nos fejezet, az V. foglalkozik a kegy?ri esem?nyekkel az 1780-as ?vekig, II. J?zsef kor?ig. A VI-X. fejezetekben a kegy?ri jog ?let?t ?s m?k?d?s?t m?r az egyes szegedi kegy?ri pl?b?ni?k ?let?ben vizsg?lom.

Készleten