Kiss Gergely: Abbatia Regalia – Hierarchia Ecclesiastica

2,600 Ft

A k?nyv, amelyet kez?ben tart az olvas?, az eredeti tonn?j?ban ?A kir?lyi alap?t?s? benc?s ap?ts?gok egyh?zjogi helyzete a 11-13. sz?zadban. Exemptio, protectio ?s nemzetk?zi h?tt?r” c?mmel 2003 november?n megv?dett doktori (PhD) disszert?ci? ?tdolgozott v?ltozata. Term?szetes, hogy az akkori sz?vegez?sen sz?mos v?ltoztat?st kellett v?grehajtanom. Ezek c?lja egyr?szt az volt, hogy a disszert?ci? ?hatatlanul is sz?raz megfogalmaz?sait k?z?rthet?bb form?ba ?ntsem, leh?ntva a felesleges r?szeket. M?sr?szt arra t?rekedtem, hogy opponenseim javaslatait, kritikai ?szrev?teleit, jobb?t? sz?nd?k? tan?csait be?p?tsem a sz?vegbe. E k?t szempont alkalmaz?s?hoz t?bb fontos d?nt?st kellett meghoznom. ?gy pl. az eredeti sz?vegben szerepl? terjedelmes historiogr?fi?t jelent?sen ler?vid?tettem ?s ?tdolgoztam oly m?don, hogy az elemz?sekhez n?lk?l?zhetetlen kulcsfogalmak (exemptio, protectio) tartalm?val val?di egys?get alkosson. Ezzel elker?lhet?v? v?ltak a zavar? ism?tl?sek. Az egyes int?zm?nyek egyh?zjogi helyzet?t t?kr?z?, de nehezen fellelhet? forr?sok k?l?n?ll? szerepeltet?se annak ellen?re c?lszer?nek l?tszott, hogy ezek ? ha nem is mindig teljes terjedelm?kben ? szerepelnek a jegyzetekben. Az eredetileg is szerepl? l?bl?zatokat grafikonokkal eg?sz?tettem ki, amelyek ?gy egy?tt j? k?pet adnak az egyh?zjogi helyzet v?ltoz?sair?l.
?
Le?r?sA kir?lyi alap?t?s? benc?s ap?ts?gok egyh?zjogi helyzete a 11?13. sz?zadban

ISBN 9638472995
Kiad?: METEM – Historia Ecclesiastica Hungarica Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem: 227 oldal
M?ret: 180×248 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
 

Tartalom

 

El?sz?5
Bevezet?s7
?ltal?nos r?sz
Az egyh?zjogi helyzet alakul?s?t befoly?sol? t?nyez?k ?s k?vetkezm?nyeik
A p?sp?ki joghat?s?g13
A p?sp?k tan?t?i hatalma (potestas magisterii)13
A psp?k szentel? hatalma (posetas ordinis)13
A p?sp?k korm?nyzati hatalma (posetas iurisdictionis)14
A szerzetess?g ?s a p?sp?ki hatalom18
A szerzetess?g ?s az 5-8. sz?zadi zsinati hat?rozatok18
A benedeki Regula ?s az egyh?zjogi helyzet22
Az ?r szerzetess?g hat?sa22
A benc?s szerzetesi reformok ?s az egyh?zjogi helyzet alakul?sa23
A Clunky-reform23
A lotharingiai reform24
Normandia ?s Anglia25
Az egyedi kiv?lts?gok (Privilegium speciale) ?s azok eredm?nye: mentess?g (exemptio) vagy oltalom (protectio)27
Az egyedi privil?giumok (privilegium speciale) ?s az egyh?zjogi helyzet27
I. Gergely p?pa oklevelei27
Bobbio28
P?sp?ki privil?giumok29
P?sp?ki privil?giumok ?ltal?ban31
A p?pai privil?giumok formul?i ?s az egyh?zjogi helyzet33
Az exemptio tartalma38
Az exemptio kiterjed?se39
K?l?n?s r?sz
A kir?lyi alap?t?s? benc?s ap?ts?gok egyh?zjogi he?yzete a 11-13. sz?zadban
A kir?lyi alap?t?s? benc?s ap?ts?gok egyh?zjogi helyzete43
Az ap?ts?gok egyh?zjogi helyzete a 11-12. sz?zadban44
Az ap?ts?gok ?s a p?sp?k?k szentel? hatalma (potestas ordinis)49
Az ap?tv?laszt?sra, az ap?t meg?ld?s?ra ?s a szerzetesek felszentel?s?re vonatkoz? rendelkez?sek49
Pannonhalma49
P?csv?rad55
Bakonyb?l57
Zalav?r59
Garamszentbenedek59
Tihany60
Somogyv?r60
A chrisma, szent olajok, templom- ?s olt?rszentel?s62
Pannonhalma62
P?csv?rad65
Bakonyb?l65
Tihany65
Garamszentbenedek65
A p?sp?k ?ltal v?gzett nyilv?nos istentisztelet (missa publica) tilt?sa67
Pannonhalma67
Bakonyb?l68
Az ap?ts?gok ?s a p?sp?k?k korm?nyzati hatalma (potestas iurisdictionis)69
Mentess?g az egyh?zmegyei zsinaton val? r?szv?tel al?l69
Pannonhalma69
P?csv?rad70
Bakonyb?l71
Tihany71
Mentess?g a p?sp?ki vizit?ci? al?l74
Az egyh?zi szankci?k alkalmaz?s?nak tilalma75
Pannonhalma75
Bakonyb?l77
P?csv?rad78
F?ldv?r78
A p?pai okleveelk formul?i ?s az exemptio80
Pannonhalma80
Garamszentbenedek91
Somogyv?r91
Tihany92
Bakonyb?l92
Kolozsmonostor93
A kir?lyi alap?t?s? benc?s ap?ts?gok ?s az eszetrgomi ?rsek joghat?s?ga96
?sszefoglal?s107
I. f?ggel?k117
? ? ? ? A kir?lyi alap?t?s? benc?s ap?ts?gok egyh?zjogi helyzete
? ? ? ???(A) ?sszes?t? t?bl?zat117
? ? ? ???A kir?lyi alap?t?s? benc?s ap?ts?gok egyh?zjogi helyzete
? ? ? ???(B) statisztikai t?bl?zat131
? ? ? ???A kir?lyi alap?t?s? benc?s ap?ts?gok egyh?zjogi helyzete
? ? ? ???(C) grafikonok145
II. f?ggel?k159
? ? ? ???A kir?lyi alap?t?s? benc?s ap?ts?gok fontosabb egyh?zjogi tartalm? oklevelei159
III. f?ggel?k193
? ? ? ???A liber Diurnus 32.,77. ?s 86. formul?ja193
IV. f?ggel?k199
? ? ? ???A libertas megjelen?se a n?met uralkod?k okleveles gyakorlat?ban (936-1000)199
R?vid?t?sek201
Bibliogr?fia202
? ? ? ???I. forr?sok202
? ? ? ???II. feldolgoz?sok205
Szem?ly-, n?v- ?s t?rgymutat?219

Készleten