Kiss Gergely: D?l-Magyarorsz?gt?l It?li?ig

3,200 Ft

B?ncsa nembeli Istv?n (1205 k.-1270) v?ci p?sp?k, esztergomi ?rsek, az els? magyarorsz?gi b?boros ?letp?ly?ja

K?nyv?szeti adatok
……………………………………………………………………………………………………
ISBN 9786155497636
M?ret: 170×240 mm
Terjedelem: 250 oldal
K?t?s: ragaszt?k?t?tt, karton?lt

Ismertet?
……………………………………………………………………………………………………

?hatatlanul felmer?l a k?rd?s, hogy ?rdemes volt-e egy?ltal?n ?jra megpr?b?lkozni az ?let?t feldolgoz?s?val, ha mar sz?letett egy olyan munka, amely a legfontosabb k?rd?seket k?rbej?rta, megvizsg?lta. A szerz?k ugyanis kit?rtek nemcsak a sz?rmaz?s k?rd?s?re, de – a terjedelem r?vids?ge ellen?re – behat?an foglalkoztak B?ncsa magyarorsz?gi p?lyafut?s?val, a b?borosi kinevez?s k?r?lm?nyeivel, ?s az e min?s?gben elt?lt?tt ?vek legfontosabb k?rd?seivel. Mit?l v?rhat? ezek ut?n b?rmi ?j Istv?n b?borossal kapcsolatban?

H?rom ok is van, amely indokolja a p?lya ?jb?li ?ttekint?s?t. El?sz?r is furcsa m?don 1991 ?ta az eddigi ismeretek r?videbb ?sszefoglal?s?n k?v?l nem sz?letett r?szletez?bb tanulm?ny, j?llehet a szerz?p?ros t?bb olyan k?rd?st is felvetett – p?ld?ul B?ncsa b?borosi tev?kenys?g?nek r?szletez?se, B?ncsa helye a b?borosi t?rsadalmon bel?l, stb. -, amelyek inspir?l?an hathattak volna a tov?bbi kutat?sokra.

M?sodszor, minden olyan esetben, amikor egy kor?bban m?r kutatott t?ma ism?t el?ker?l, azt ?j forr?s(ok) felfedez?se, bevon?sa is indokolhatja. B?ncsa eset?ben ez szerencs?re ?gy volt. Amikor a 11-13. sz?zadi p?pai megb?zottakr?l k?sz?l? prozopogr?fiai adatb?zishoz gy?jt?ttem anyagokat, akkor bukkantam r? az els? nagyobb ?leletre?, a b?boros v?grendelet?re. B?r Agostino Paravicini Bagliani egy, a hazai kutat?s sz?m?ra nehezen hozz?f?rhet? publik?ci?j?ban m?r 1971-ben, majd kiss? kib?v?tve 1980-ban k?z?lte, ez nem volt ismert a magyar kutat?k sz?m?ra. A kiad?sok ellen?re r?gt?n l?that? volt, hogy ?rdemes el?venni a sz?veget, hiszen a benne szerepl? nevek azonos?t?sa komoly fejt?r?st okozott m?g a kiv?l? vatik?ni kutat?nak is, ?s izgalmasnak ?g?rkezett az eredetivel val? ?sszevet?s is. Erre v?g?l sor ker?lhetett a Vatik?ni Lev?lt?rban ?s a Vatik?ni K?nyvt?rban v?gzett kutat?munka sor?n.

A?m?sodik??lelet??m?shol,?m?s?k?r?lm?nyek k?z?tt?ker?lt?napvil?gra.?A?helysz?nez?ttal?P?rizs?volt,?ahol?az?Archives?Nationales-ban??ppen magyar?vonatkoz?s? anyagokat?kerestem,??s?ennek?sor?n?el?ker?lt?az?az?1270-es?oklev?l, amelyen?a?t?bbi kardin?lis??mellett?megtal?lhat??B?ncsa?Istv?n?prenestei?p?sp?k-b?boros?pecs?tje?is. Jelent?s?g?t?n?veli,?hogy?az?alban?i?p?sp?k-b?boroshoz?int?zett diplom?t?az??ppen ?resed?sben?lev??p?pai?hivatal?helyett?a?kardin?lisok test?lete adta?ki. Szint?n P?rizsban?siker?lt?fellelni?azt?a?k?dexet,?amelynek?utols??lapj?n?egy,?a?magyarb?borosra vonatkoz??bejegyz?s?olvashat?,?amely?besz?mol?hal?l?nak?k?r?lm?nyeir?l.

A?harmadik?ok,?ami?rt?k?l?n?sen?id?szer?v??v?lt?B?ncsa??let?tj?t??jra?el?venni, azr?szben?a?kor?bban megfogalmazott k?rd?sek?megv?laszol?s?nak?ig?nye?volt,??j megk?zel?t?sek?alkalmaz?s?val.?K?l?n?sen?izgalmasnak??g?rkezett?a b?borositev?kenys?g m?lyebb elemz?se,?illetve?annak?megv?laszol?sa,?hogyan?illeszkedett?beB?ncsa?a?magyarorsz?git?l?jelent?sen?elt?r???j?t?rsadalmi?k?zegbe.

Készleten