Kov?cs Guszt?v: A p?ciens neve: Doktor House

1,500 Ft

Van aki rajong Doktor House-?rt, van aki ki nem ?llhatja. Egy biztos: az ?nt?rv?ny? ?s zseni?lis orvos alakja senkit sem hagy hidegen – m?g a teol?gusokat sem. Kov?cs Guszt?v k?nyve a bioetika szem?veg?n kereszt?l vizsg?lja a n?pszer? telev?zi?s sorozatot. A k?rd?s, amire a szerz? v?laszt keres, vajon tanulhatunk-e valamit az emberr?l ?s az erk?lcsr?l, ha elgondolkodunk a sorozat ?ltal felvetett provokat?v k?rd?seken? A megold?st megtal?ljuk a P?csi Hittudom?nyi F?iskol?n kiadott k?nyvben. Az egyes epiz?dokat elemezve olvasm?nyos m?don nyerhet?nk betekint?st az ?letet ?rint? legfontosabb etikai k?rd?sekbe, ?s t?rhetj?k a fej?nket olyan t?m?kon, mint a szerv?t?ltet?s, az abortusz, a genetika, vagy Isten l?te. A k?nyv persze nem k?sz v?laszokat ad, ink?bb munk?t – a felsz?l?t?snak megfelel?en: Ne csak n?zz, gondolkozz!

A sorozat a bioetika t?kr?ben?

ISBN 978?963 87435 9 6
Kiad?: P?csi P?sp?ki Hittudom?nyi F?iskola
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 144 oldal
M?ret: 100×160 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

* * *

Gyakran ?lheti meg az ember a “n?zek, de nem l?tok” mond?s igazs?g?t. ?s mennyire ?gy lehet ez a tv m?sorok kapcs?n. ?gy vagyunk, mint a t?zet n?z? ?sember. Csak n?zz?k ?s n?zz?k, mintha musz?j lenne, de vajon l?tunk-e annyit bel?le, mint amennyit ? l?tott a t?zben.
Dr. Kov?cs Guszt?v k?nyve a l?t?sban seg?thet minket. A n?pszer? filmsorozat egyes r?szleteit felvillantva arra t?rekszik, hogy a benn?k megjelen? erk?lcsi, etikai k?rd?sek felvet?s?n t?l seg?ts?g?nkre legyen, hogy azokra ?sszer? v?laszokat tal?ljunk. Mindezt ?gy teszi, hogy ezzel az Egyh?z hiteles tan?t?s?hoz is k?zelebb ker?lj?nk, ami nemmcsak elfogad?st, hanem gondolkod?st is jelent. Mert minden v?lasz csak r?sz, ami k?zel?t az eg?sz fel?.
Azt k?v?nom h?t az olvas?nak, hogy a l?t?s ?ltal k?rdezzen, a k?rd?s ?ltal gondolkodjon, a gondolkod?sban v?laszra tal?ljon, ?s a v?laszban az ?let Isten?hez k?zelebb ker?lj?n.

Kir?ly J?zsef
(PTE egyetemi lelk?sz)

A szerz?r?l
Kov?cs Guszt?v 1980-ban sz?letett K?szegen. Tanulm?nyait P?csett, Ausztr?li?ban ?s Ausztri?ban v?gezte. 2008-ban a b?csi egyetemen teol?gi?b?l doktori c?met szerzett. Jelenleg a P?csi Hittudom?nyi F?iskola adjunktusa ?s a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimn?zium?nak tan?ra. Szabadidej?t Doktor House-hoz hasonl?an orvosi sorozatok n?z?s?vel t?lti, ?tleteket gy?jtve a k?vetkez? el?ad?shoz.

Interj?k a szerz?vel

Doktor House a teol?gi?n

Ha sorozatokr?l besz?l?nk, t?bbnyire k?tf?le ember jut esz?nkbe. Az egyik a f?gg?, aki az aktu?lis epiz?d kezd?si id?pontj?hoz igaz?tja napirendj?t, csal?di ?let?t, bar?ti tal?lkoz?it. A m?sik ?ntudatosan sz?gezi le: “Nem n?zek sorozatot” (egy r?sz?kr?l p?r perc eltelt?vel kider?l, hogy “legut?bb v?letlen?l belen?ztek.”) Vitathatatlan, hogy ak?r egy adott id?s?vban is sz?mtalan folytat?sos film fut a k?l?nb?z? csatorn?kon, a b?n?gyit?l kezdve az k?rh?z- vagy tinisorozatokon ?t a bugyuta szappanoper?kig.
A kev?s kiv?telt?l eltekintve j?indulattal sem nevezhet?k m?v?szi alkot?snak, de – k?l?nb?z? sz?nvonalon ?s alaposs?ggal – valamit m?gis elmondanak a vil?gr?l, teh?t n?ha ?rdemes besz?lni a benn?k megfogalmazott probl?m?kr?l.

Kov?cs Guszt?v,?a P?csi Hittudom?nyi F?iskola egyik tan?ra p?ld?ul a bioetika legfontosabb k?rd?seinek megvitat?s?hoz tal?lt alapanyagot egy orvosi sorozatban. Most megjelent k?nyv?nek c?me
A p?ciens neve: Doktor House.
-?A k?nyv megjelen?s?t egy f?iskolai szemin?rium el?zte meg, ahol a sorozaton kereszt?l vil?g?tott meg bioetikai dilemm?kat. Mi?rt tartotta fontosnak, hogy ilyen szokatlan eszk?zt v?lasszon?
– B?rmennyire is furcs?n hangzik, az eszk?z egy?ltal?n nem szokatlan. A kilencvenes ?vek v?g?n Ausztr?li?ban tanultam, ahol a gimn?ziumi angol?r?kon rendszeresen n?zt?nk kort?rs filmeket. Ez sz?momra akkor ?j volt, s els?re tal?n m?g eretnek dologk?nt is hatott. Nemsok?ra azonban r?j?ttem, hogy itt nem egyszer? filmn?z?sr?l van sz?, hanem a kritikai gondolkod?s fejleszt?s?r?l, annak a k?pess?gnek a begyakorl?s?r?l, amit az el?ad?s-sorozat mott?ja is t?kr?z: “Ne csak n?zz, gondolkozz!” T?l?nk nyugatabbra ma is bevett gyakorlat, hogy n?pszer? telev?zi?s sorozatokon vagy filmeken kereszt?l t?rgyalj?k egy-egy tudom?nyter?let k?rd?seit. (Legut?bb J?rgen Sch?fer professzor tartott hasonl? m?dszerrel szemin?riumot a marburgi orvosi egyetemen, ami?rt N?metorsz?gban rengeteg elismer?st kapott.) Ez nyilv?n nem jelenti a tudom?nyos ig?nyess?g felad?s?t. Sokkal ink?bb arr?l van sz?, hogy a hallgat?kat saj?t, naiv ?s reflekt?latlan vil?gukb?l ?gy k?nnyebb ?tvezetni a rendszeres ?s tudom?nyos gondolkod?s vil?g?ba. A bioetika eset?ben ez k?l?n?sen k?zenfekv?: az orvosi sorozatok a h?tk?znapokban felmer?l? orvosetikai k?rd?sek karikat?r?j?t ny?jtj?k, eltorz?tj?k ?ket, de egyben fel is nagy?tj?k a legfontosabb mozzanatokat.
-?Gondolom, a tan?tv?nyai ?r?mmel fogadt?k az ?tletet. Mi volt az oktat?k v?lem?nye?
-?N?lunk a P?csi Hittudom?nyi F?iskol?n nem szokatlan, hogy egy fiatal oktat? rendhagy? t?m?ban vagy m?dszerekkel ind?tson szemin?riumot. T?reksz?nk arra, hogy a II. Vatik?ni Zsinat szellem?ben, “arccal a vil?g” fel? v?gezz?k munk?nkat. Ehhez hozz?tartozik a kort?rs popul?ris kult?ra teol?giai feldolgoz?sa is. Amikor el?sz?r kitett?k a kurzust hirdet? plak?tot, a legt?bben nem tudt?k, mir?l van sz?. Azt r?gt?n l?tt?k, hogy a t?ma a bioetik?hoz kapcsol?dik, de hogy ehhez mi k?ze van Dr. House-nak, azt ?k sem ?rtett?k. A visszajelz?sekb?l viszont l?tszik, hogy n?tt az ?rdekl?d?s a bioetikai t?m?k ir?nt is.
-?Bizony?ra figyelemmel k?s?ri a m?di?ban megjelen? k?n?latot, ?s ez nem kev?s id?t vesz ig?nybe. Hogyan ker?lte el, hogy t?v?f?gg?v? v?ljon?
-?Ez egy?ltal?n nem volt neh?z. A nagyobb csatorn?k m?sork?n?lat?t v?gign?zve nem hiszem, hogy k?z?l?k b?rmelyik is le tudna k?tni egy eg?sz est?n ?t. Szerencs?re a mi gener?ci?nk sz?m?ra a telev?zi?z?s m?r nem is ezt jelenti. Nem vagyunk egy csatorn?hoz k?tve, s?t m?g id?h?z sem. A v?laszt?k hihetetlen, ?s a technik?nak k?sz?nhet?en az egyes tartalmak szinte b?rhol ?s b?rmikor megjelen?thet?ek. T?ny, hogy ennek is megvan a vesz?lye, hiszen az ember k?nnyen elveszhet a v?laszt?si lehet?s?gek k?z?tt. Ha azonban ki tudja v?lasztani azt, ami ?rt?kes, akkor a telev?zi? igen hasznosnak bizonyulhat.
-??n szerint mi?rt olyan n?pszer? a mizantr?p, szenved?lybeteg, ?nt?rv?ny? orvos figur?ja?
-?Aki csak egy-k?t jelenetet l?tott a sorozatb?l, ?ltal?ban elz?rk?zik a Hugh Laurie alak?totta karaktert?l. House szem?lye ?sszetettebb ann?l, hogy els? pillant?sra megragadjon minket. N?pszer?s?g?t annak k?sz?nheti, hogy olyan emberi v?gyakat testes?t meg, amelyek a legt?bb emberben megvannak. Ki ne szeretne az ?let valamely ter?let?n zseni?lis ?s n?lk?l?zhetetlen lenni, szabadon ?tl?pni a korl?tokat ?s egy frapp?ns mondattal b?rmikor ?tvenni az ir?ny?t?st. Ugyanakkor House ugyanolyan esend?, mint b?rmely m?s ember. Nehezen k?zeledik b?rkihez, s m?g kev?sb? k?pes arra, hogy m?sok fel? megny?ljon. Bar?tai m?gis minden ?rz?ketlens?ge ?s cinizmusa ellen?re kitartanak mellette, ?s v?g?l egy picit meg is v?ltoztatj?k. Azt hiszem, mindannyian ilyen bar?tokra, ilyen felt?tlen elfogad?sra v?gyunk.
-?”R?vezet?s” n?lk?l mennyire ?rz?kenyek a n?z?k a sorozatban megfogalmazott mor?lis probl?m?kra?
-?A sorozatot nemcsak az orvosi nyomoz?munka, hanem az etikai k?rd?sek teszik ?rdekess?. A legt?bb ember sz?m?ra az orvostudom?ny kifejez?sei k?naiul vannak, az erk?lcsi k?rd?sek nyelvezet?t viszont mindenki ?rti.
A sorozat ?ppen az?rt nagyszer?, mert a k?l?nf?le erk?lcsi helyzeteket az egyes karaktereken kereszt?l a maga sokoldal?s?g?ban mutatja be. J? p?lda erre, amikor egy kr?zis?llapotban l?v? v?rand?s ?desanya magzat?t House f?tusznak, Cuddy pedig bab?nak nevezi. M?g el?bbi az ?rzelmi t?vols?got hangs?lyozza – felk?sz?tve az any?t a magzat lehets?ges elveszt?s?re -, az ut?bbi ?ppen a kapcsolatot pr?b?lja hangs?lyozni. Az adott helyzetb?l mindketten m?st l?tnak meg. Ezek azok a bonyolult helyzetek, amelyek a n?z? figyelm?t megragadj?k ?s az erk?lcsi ?rz?k?t kih?v?s el? ?ll?tj?k. Nem hiszem, hogy Doktor House rendszeres n?z?i egyszer?en j?v?hagyn?k a “c?l szentes?ti az eszk?zt” elvet. Ha ?gy lenne, a sorozat m?r nem lenne ?rdekes, ?s a rajong?k m?s m?sorra kapcsoltak volna.

Forr?s: K?pm?s Csal?dmagazin?http://www.kepmas.hu/index.php?id=doktor_house_a_teologian

* * *

P?csi k?nyv Doktor House-r?l

Van, aki rajong Doktor House-?rt, van, aki ki nem ?llhatja. Egy biztos, az ?nt?rv?ny? ?s zseni?lis orvos alakja senkit sem hagy hidegen ? m?g a teol?gusokat sem.

A Doktor House-jelens?gr?l k?nyvet ?rt dr. Kov?cs Guszt?v, a p?csi Hittudom?nyi F?iskola adjunktusa, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimn?ziuma tan?ra, aki k?t ?ve doktor?lt teol?gi?b?l B?csben. Az ?r?s?ban a bioetika szem?veg?n ?t vizsg?lja a n?pszer? telev?zi?s sorozatot. A k?rd?s k?zenfekv?:
? ?n szerint milyen ember a doki?
? Nem agg?dik k?l?n?sebben, hogy mit sz?lnak k?r?l?tte mindaz?rt amit tesz, mond, r?ad?sul zseni?lis ?s sikeres, teh?t megteheti. M?sr?szt ugyanolyan elesett, mag?nyos ?s sebzett mint b?rki m?s, ekk?nt egyszerre testes?ti meg az emberi val?s?got ?s a v?gyakat. Ridegs?ge ellen?re akkor is szeretetet, t?r?d?st kap, ha meg sem ?rdemli. Nos, ki ne akarna manaps?g ilyen lenni?
? Teh?t egy szimpatikus figur?r?l van sz?, modern korunk meseh?s?r?l.
? Sz? sincs r?la, ?ppen ellenkez?leg. De elmondja sz?munkra, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem. Az egyes epiz?dokat elemezve szinte ?szrev?tlen?l nyerhet?nk betekint?st az ?letet ?rint? legfontosabb etikai k?rd?sekbe, ?s t?rhetj?k a fej?nket olyan t?m?kon is, mint mondjuk a szerv?t?ltet?s, az abortusz, a genetika vagy Isten l?te.
? K?vetend? p?lda lehet a leend? orvosaink sz?m?ra?
? K?sz?tettek egy felm?r?st az USA-ban orvostanhallgat?k k?r?ben, de egyik?k sem gondolta azt, hogy ilyen orvos szeretne lenni. Dokinkb?l ugyanis hi?nyzik a beteggel val? egy?ttm?k?d?s, emp?tia, embers?g. De akkor sem j?rt j?l, amikor azt k?rdezt?k, hogy ki szeretne ilyen orvos betege lenni? Nem akadt v?llalkoz?, ugyanis Doktor House sz?m?ra a beteg l?te is zavar?, csup?n a betegs?gre f?kusz?l.
? Kinek tetszhet jobban a sorozat, a h?lgyeknek vagy az uraknak?
? Azt hiszem a mindenkinek, aki belek?stol.
? Hogyan jutott esz?be, hogy ?ppen err?l a sorozatr?l ?rjon k?nyvet?
? Nem nekem jutott az eszembe. Amikor a szemin?riumok valamelyik?n elemezgetni kezdt?k a tv-sorozatot ? a gimnazista di?kjaim k?z?l is t?bben ?tj?rnak a Hittudom?nyi F?iskol?ra ?, azonnal kider?lt, hogy a figura gondolkod?sra k?sztet, szem?lye megannyi k?rd?st vet fel. Azt?n a jegyzeteimb?l ?ssze?llt a k?tet. Megjegyezn?m, hogy m?sutt, p?ld?ul a marburgi egyetem orvoskar?n az egyik legn?pszer?bb szemin?riumi tant?rgy lett Doktor House.
? A k?tet f?lsz?veg?ben Kir?ly J?zsef, a PTE egyetemi lelk?sze megfogalmazza, hogy az ?n ?r?sa a l?t?sban seg?t minket.
? Erre igyekeztem t?rekedni. ?n meg arra k?rn?k mindenkit, senki se pr?b?ljon olyan lenni, mint Doktor House, ne csin?lja ut?na. B?r a sorozatban a forgat?k?nyv?r? a v?g?re mindig hely?re tesz mindent, a mindennapokban a dolgok nem ?gy m?k?dnek.

Zseni?lis elme?
A Doktor House idehaza is az egyik legkedveltebb sorozatfigura, a hipot?zisei ?ltal?ban vitathat?ak ?s megh?kkent?ek. A szerep felt?n?en hasonl?t Sherlock Holmesra: mindketten zseni?lis gondolkod?k, zen?lnek, z?rk?zottak ?s bar?ts?gtalanok. Hatvanhat orsz?gban vet?tik, 2008-ban a vil?g legn?zettebb telev?zi?s sorozata volt. Sz?mos d?jat kapott, t?bbek k?z?tt k?t Golden Globe-ot ?s h?rom Primetime Emmyt. A hatodik ?vadot 200 tavaly szeptemberben kezdt?k vet?teni az Egyes?lt ?llamokban egy k?t?r?s kezd? epiz?ddal.

Forr?s:??http://bama.hu/baranya/kozelet/pecsi-konyv-doktor-house-rol-348947

Készleten