Krist? Gyula (szerk.): Az ?llamalap?t?s kor?nak ?rott forr?sai

3,300 Ft

Szegeden 1995-ben jelet meg A honfoglal?s kor?nak ?rott forr?sai, ennek folytat?s?t adja k?zre a Szegedi K?z?pkor?sz M?hely sorozat?nak 15. darabja, ?spedig a 955-1050 k?z?tti id?szakra vonatkoz? legfontosabb ?tven forr?st, illetve azok szemelv?nyeit. Az id?hat?rok kijel?l?se nem a t?rt?nettudom?ny periodiz?ci?j?t k?veti, ink?bb logikai jelleg: Szent Istv?n koron?z?s?t megel?z? ?s k?vet? f?l ?vsz?zad t?kre a k?tet. A korszak okm?nyainak d?nt? t?bbs?ge latin nyelven keletkezett – akad n?h?ny g?r?gb?l ?s egy ?szl?vb?l ford?tott is -, ezek id?rendben sorakoznak. A forr?ssz?vegek legr?gibb keletkez?s? darabja 964-es keltez?s?, az utols? m?r az ?rp?d-h?z kihal?sa ut?ni korb?l val?, 1381-b?l, de valamennyi az ?llamalap?t?s nagy m?v?re vonatkoz? eredeti – nem f?lt?tlen?l hiteles – inform?ci?kat tartalmaz. A szerkeszt?, Krist? Gyula figyelme arra is kiterjedt, hogy a dokumentumok egy?ttese visszaadja a korszak ?r?sbelis?g?nek m?faji soksz?n?s?g?t, vagyis a honfoglal?s id?szak?ra szinte kiz?r?lag jellemz? elbesz?l? forr?sok ut?n imm?r megjelentek az oklevelek, a levelek, a t?rv?nysz?vegek is. A kor?bbi peri?dushoz k?pest az is sz?mottev? ?jdons?g, hogy az ?llamalap?t?sr?l m?r nem csup?n idegen eredet ?s n?z?pont? – azaz k?lf?ldi – forr?sok sz?lnak, de keletkez?s?ek is, ezek z?me teljes sz?veg?kben tanulm?nyozhat?. ; Bibliogr?fiai t?j?koztat? ?s r?vid?t?sjegyz?k vezeti be a k?tetet; ezut?n vonul f?l a f?lsz?z dokumentum; ezeket hosszabb-r?videbb, a szerz?re, a sz?vegre ?s a sz?veghagyom?nyra vonatkoz?, d?lt bet?s magyar?zat, illetve vel?s tartalomismertet?s (de nem regeszta) vezet be; az annot?ci? ut?n ?ll a forr?s magyar ford?t?sa, melyet l?bjegyzetek k?s?rnek. Valamennyi szemelv?ny tartalm?nak k?z?ppontj?ban a magyar vonatkoz?sok ?llnak, de a textus kiemel?se olyan m?don t?rt?nt, hogy a r?szletb?l a forr?s eg?sz?nek jelleg?re lehet k?vetkeztetni.?
?
Le?r?sSzegedi K?z?pkort?rt?neti K?nyvt?r 15.

ISBN 9634823939
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 1999
Nyelv: magyar
Terjedelem: 472 oldal
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

 

El?sz?5
Bibliogr?fiai t?j?koztat?9
R?vid?tve id?zett munk?k11
Liudprand: Nagy Ott? cs?sz?r viselt dolgai (ford?totta, a bevezet?st ?s a jegyzeteket ?rta Alm?si Tibor)13
Liudprand: Besz?mol? a konstantin?polyi k?vetj?r?sr?l (ford., bev., jegyz. A Im?si Tibor)17
I.? Ott? levele (ford. D?r Ter?zia; bev.Jegyz. Krist? Gyula)21
Pilgrim levele (ford. D?r Ter?zia-Sz. Gal?ntai Erzs?bet; bev., jegyz. Krist? Gyula)23
II. Ott? levele (ford. D?r Ter?zia-Sz. Gal?ntai Erzs?bet; bev., jegyz. Krist? Gyula)30
Feljegyz?s a tizedeket ?rint? rendelkez?sr?l (ford. K?rizs Imre – Rihmer Zolt?n; bev., jegyz. Krist? Gyula)33
Le?n Diakonos: Hist?ria (ford., bev., jegyz. Olajos Ter?z)35
A pannonhalmi monostor kiv?lts?glevele (ford., bev.Jegyz. Piti Ferenc)37
Istv?n t?rv?nye (ford., bev.Jegyz. Krist? Gyula)46
Querfurti Br?n?: Szent Adalbert pr?gai p?sp?k ?s v?rtan? m?sodik ?letrajza (ford., bev.Jegyz. Thoroczkay G?bor)78
Querfurti Br?n?: Az ?t remetetestv?r ?letrajza, [m?sk?nt] Benedek, J?nos ?s t?rsaik ?let?r?sa avagy szenved?st?rt?nete (ford., bev. Jegyz. Thoroczkay G?bor)85
Querfurti Br?n? levele (ford., bev.Jegyz. Thoroczkay G?bor)89
A p?csi p?sp?ks?g alap?t?levele (ford., bev.Jegyz. Piti Ferenc)92
A veszpr?mi p?sp?ks?g adom?nylevele (ford., bev.,jegyz. Piti Ferenc)95
Adalbert pr?gai p?sp?k szenved?st?rt?nete (ford., bev.,jegyz. Thoroczkay G?bor)99
Fulbert levele (ford. K?rizs Imre; bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)102
Abambergi Szent P?ter-egyh?z felszentel?se (ford., bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)105
Merseburgi Thietmar: Kr?nika (ford., bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)107
A veszpr?mv?lgyi monostor alap?t?levele (ford. Moravcsik Gyula; bev., jegyz. Olajos Ter?z)115
Adalbold: II. Henrik cs?sz?r ?letrajza (ford., bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)120
Istv?n Intelmei fi?hoz, Imre herceghez (ford., bev., jegyz. Boll?k J?nos)124
Remete ?vk?nyv (ford., bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)141
Azecho levele (ford. D?r Ter?zia; bev., jegyz. Krist? Gyula)143
Bemo levelei (ford., bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)145
Odilo levele (ford. K?rizs Imre; bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)156
A Szentf?ldre vezet? ?t le?r?sa (ford. K?rizs Imre; bev., jegyz. Krist? Gyula)160
Chabannes-i Ad?mar: Az angoul?me-i f?papok ?s gr?fok t?rtenete (ford., bev., jegyz. Makk Ferenc)163
Regensburgi Arnold (Arnolf) k?nyvei Szent Emmer?mr?l (ford., bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)170
Wipo: II. Konr?d cs?sz?r tettei (ford., bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)177
Rodulf Glaber ?t t?rt?neti k?nyve (ford. Rihmer Zolt?n- Thoroczkay G?bor; bev., jegyz. Thoroczkay G?bor)183
Gell?rt: Elm?lked?s a h?rom fi? himnusz?r?l (ford. Kar?csonyi B?la-Szegf? L?szl?; bev.Jegyz. Szegf? L?szl?)188
Hildesheimi ?vk?nyv (ford., bev.Jegyz. Thoroczkay G?bor) 213 Reichenaui Hermann: Kr?nika a vil?g hat korszak?r?l (ford., bev.Jegyz. Krist? Gyula)220
A namuri Szent Alb?n-egyh?z alap?t?sa (ford., bev.Jegyz. Makk Ferenc)226
M?r: Sz?r?rd hitvall? ?s Benedek v?rtan? ?letirata (ford., bev., jegyz. Alm?si Tibor)229
Altaichi ?vk?nyv (ford., bev.Jegyz. Makk Ferenc)237
I?ann?s Skylitz?s: T?rt?neti ?ttekint?s (ford. Moravcsik Gyula; bev.Jegyz. Olajos Ter?z)257
Bonizo k?nyve bar?tj?hoz (ford., bev.Jegyz. Thoroczkay G?bor)263
Szent Istv?n kir?ly nagyobbik legend?ja (ford. Kisdi Kl?ra; bev.Jegyz. Thoroczkay G?bor)268
Szent Istv?n kir?ly kisebbik legend?ja (ford. Kisdi Kl?ra; bev. Jegyz. Thoroczkay G?bor)299
Hartvik: Szent Istv?n kir?ly legend?ja (ford. Kisdi Kl?ra; bev.Jegyz. Thoroczkay G?bor)315
Orosz ?vk?nyvek (ford., bev.Jegyz. H. T?th Imre)344
Mikha?l betold?sai (ford. Moravcsik Gyula; bev., jegyz. Olajos Ter?z)348
Szent Imre herceg legend?ja (ford. Piti Ferenc; bev., jegyz. Krist? Gyula)350
Pozsonyi ?vk?nyv (ford., bev.Jegyz. Krist? Gyula)354
Anonymus: A magyarok t?rt?nete (ford., bev., jegyz. Krist? Gyula)357
14. sz?zadi kr?nikakompoz?ci? (ford., bev.Jegyz. Krist? Gyula)361
Z?gr?bi ?s V?radi Kr?nika (ford., bev.Jegyz. Krist? Gyula)402
Szentbesz?dek az ?r megtestes?l?s?r?l ?s a Boldogs?gos Sz?zr?l (ford., bev., jegyz. Szegf? L?szl?)405
?Szent Gell?rt p?sp?k nagyobbik legend?ja (ford., bev., jegyz. Alm?si Tibor)408
N?vmutat? (?ssze?ll?totta Piti Ferenc)431

Készleten