B?csi Zs?fia, Bert?k R?zsa: Kirekeszt?s, idegens?g, m?ss

3,200 Ft

Jelen k?tet tanulm?nyai k?rbej?rj?k a kirekeszt?s, idegens?g, m?ss?g k?rd?seit a lehet? legsz?lesebb ?vben. A tanulm?nyok szerz?inek t?bbs?ge egyetemi oktat? ?s/vagy kutat?, illetve n?h?nyan gyakorlati szakemberek, akik a saj?t l?t?sz?g?kb?l elemzik a c?mben megjel?lt problematik?kat. A megk?zel?t?s?k legyen ak?r elm?leti, t?rt?neti, filoz?fiai, politikai vagy a mindennapi terek val?s?g?b?l val?, a c?ljukban k?z?sek: mindegyik a t?rsadalmi igazs?goss?got igyekszik helyre?ll?tani. Sz?lnak a kirekeszt?s k?rd?seir?l h?bor?ban, b?k?ben a k?l?nb?z? vall?sok felfog?saiban, a filoz?fiai elm?letekben, Keleten ?s Nyugaton ismert gyakorlatok szempontjaib?l. K?t ?r?s is dokument?lja a t?rt?nelemb?l alig ismert, 1950-es ?vek magyar esem?nyeit, a hortob?gyi munkat?borokba elhurcoltak sorstrag?di?it a konkr?t ?s szem?lyes k?zvet?t?s hiteless?g?vel. Az idegens?g ?s m?ss?g sz?pirodalmi eszk?z?kkel v?zolja a kirekesztetts?g jellemz?it, m?g m?s megk?zel?t?sek a h?tk?znapi terekbe helyezkedve vizsg?l?dnak. Ennek kapcs?n ismerhetj?k meg a sportban a profi szakemberek kiz?r?s?nak met?dusait, vagy a rasszizmus megnyilv?nul?sait ?s k?vetkezm?nyeit a focip?ly?kon. A s?r?lt gyerekek lehet?s?geit seg?t?, a mozg?sm?v?szettel fejleszt? elhivatottak egyik?nek portr?j?t is bemutatjuk. A csal?don bel?li ?sszetartoz?s ?s az ?zleti v?llalkoz?s kapcs?n val? kirekeszt?s met?dusait, a magyars?gnak a sokkal ink?bb saj?t mag?t kirekeszt? karakterbeli saj?toss?gait ?s a k?rnyezeti hat?soknak a kedvez?tlen ?rtelmez?seit elemzi egy-egy tanulm?ny. Olvashatunk az emberi, az ?llati ?s a g?pi intelligencia k?z?tti hat?rvonalakr?l, valamint az emberi jogok ?s a politikai cselekv?sek ment?n kifejtett k?z?ss?geket rombol? jelens?gekr?l. A tanulm?nyok ?sszess?g?nek konkl?zi?ja r?szleteiben is mindig ugyanaz: hogyan lehets?ges a 21. sz?zadban visszakapni az embernek a m?lt?s?g?t, kifejezni a m?sik ember ir?nti j?indulat?t ?s ezekhez biztos?tani a d?nt?si szabads?g?t.

Készleten