Kupa L?szl?: A pol?cia alkony?t?l a szociol?gia hajnal?ig

6,000 Ft

A magyar szociol?giai gondolkod?s a reformkort?l a sz?zadfordul?ig

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155181856
Megjelen?s: 2012
Terjedelem: 558 o.
M?ret: 148×210 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?nyv a hazai szociol?gia kialakul?s?nak a t?rt?net?vel foglalkozik. Ennek a t?rt?netnek a meg?r?sa nemcsak az?rt nem tekinthet? egyszer? feladatnak, mert annak r?szei maguk sem kidolgozottak, hanem az?rt sem, mert voltak?ppen az a k?rd?s sem eg?szen tiszt?zott, hogy ?minek a t?rt?net?r?l? van sz?. A feldolgoz?s els?sorban k?t, az egyetemes szociol?giat?rt?netben ismert elm?leti pill?rre t?maszkodik. Egyfel?l, a ?francia tudom?nyt?, vagyis a szociol?gi?t nem szaktudom?nyk?nt felfog?, ?n. szintetikus szociol?gi?t tekinti a hazai tudom?nyoss?g sz?m?ra elm?letileg relev?ns ?rtelmez?si keretnek, m?sfel?l pedig a ?francia tudom?ny? kritik?jak?nt is megjelen?, a politikatudom?nyhoz/ ?llamtudom?nyhoz k?pest ?kieg?sz?t?? funkci?val b?r? ?s a hazai gondolkod?st jelent?s m?rt?kben befoly?sol? n?met t?rsadalomtant. A hazai szociol?giai oktat?sban a magyar szociol?giat?rt?net sz?m?ra is jutott hely az elm?lt f?l?vsz?zad folyam?n. Jelen munka is els?sorban ezt a k?pz?si c?lt k?v?nja szolg?lni, olyan, az ut?bbival kapcsolatos kurzusok ter?let?n, melyek oktat?sa ak?r t?bb ?vtizedes m?ltra tekinthet vissza. Mindazon?ltal k?nyv?nk abban az ?rtelemben ?h?zagp?tl?nak? tekinthet?, hogy tudom?sunk szerint a magyar szociol?gia kialakul?s?t, annak 19. sz?zadi t?rt?net?t ?sszegz? monogr?fia m?g nem k?sz?lt. Ilyenform?n igyeksz?nk nem megfeledkezni arr?l a tradicion?lis k?telezetts?g?nkr?l sem, hogy ily m?don is fejet hajtsunk a nagy el?d?k munk?ss?ga el?tt.

Tartalom
…………………………………………………………………………………………………………………………

El?sz?7
I. ?Minek a t?rt?nete??17
1. A szociol?gia prehistorikuma17
2. A francia szociol?gia kezdetei (A. Comte ?s A. Tocqueville)30
3. A ?pol?ci?t?l? a ?t?rsadalomtanig?45
II. Az int?zm?nyes?l?s t?pusai (az ?egyetem? ?s az ?akad?mia?)57
1. A ?nemzeti akad?mi?k? ?s a humboldti egyetem modellje57
2. A reformkori int?zm?nyes?l?s ?s akad?lyai69
3. A hazai tudom?nyos ?let az ?nk?nyuralmi rendszer ?veiben84
4. A dualizmus kor?nak? sikert?rt?nete?91
III. Az egyezm?nyes filoz?fia (Het?nyi J?nos ?s Szontagh Guszt?v) ?szociol?giai ?rdekl?d?se?111
1. A hazai filoz?fia n?h?ny fontosabb jellemz?je111
2. A ?nemzeti filoz?fia gondolata? az ?egyezm?nyesekn?l?116
3. A ?nemzeti szociol?gia? probl?m?ja az ?egyezm?nyesek? elm?let?ben126
IV. A ?p?lyaelhagy?? el?fut?r: Hunfalvy P?l147
1. Munkamegoszt?s ?s t?rsadalom148
2. ?N?ptudom?ny? ?s ?t?rsodalmi rajz?160
3. A n?met t?rsadalomtani ir?nyzat (L. v. Stein ?s A. Widmann) bemutat?sa174
V. Az ??llam t?rsadalmas?t?s?nak? probl?m?ja E?tv?s J?zsef elm?let?ben187
1. Az ?Uralkod? eszm?k? keletkez?st?rt?net?nek ?s k?lf?ldi fogadtat?s?nak n?h?ny k?rd?se188
2. Tudom?nyelm?leti alapvet?s201
3. A ?t?rsadalom ?llamos?t?sa?234
4. Az ??llam t?rsadalmas?t?sa?256
VI. Kautz Gyula ?term?keny tagad?sa?273
1. A megreform?lt ?llamtudom?nyok ?s elm?leti k?vetkezm?nyeik275
2. Az ?n?ll? t?rsadalomtan/szociol?gia tagad?sa282
3. Kautz t?rsadalomle?r?sa285
VII. Lubrich ?gost t?rsadalomtani ut?pi?ja307
1. Tudom?nyelm?leti-m?dszertani alapvet?s312
2. Kapitalizmus-kritika315
3. A szocializmus koncepci?ja318
4. Nyilv?noss?g ?s k?zv?lem?ny333
VIII. Concha Gy?z? t?rsadalomtana341
1. Eszme ?s tudom?ny343
2. A t?rsadalomtan, mint diszcipl?na357
3. A Stein-hat?s368
4. Concha t?rsadalomtani n?zetei379
IX. A szociol?gia hat?r?n: Be?thy Le? tudom?nyos munk?ss?ga413
1. Szociol?gia ?s nemzetgazdas?gtan418
2. Be?thy Comte-portr?ja430
3. Be?thy t?rsadalomn?prajzi elm?lete436
X. Pulszky ?gost szintetikus szociol?gi?ja465
1. Tudom?nyelm?let469
2. T?rsadalomelm?let475
3. ?llam- ?s jogb?lcselet492
4. T?rsadalomn?prajzi gondolatok503
5. Politikaelm?leti munk?ss?g513
Felhaszn?lt irodalom

Készleten