Kutat?si f?zetek 11.

3,560 Ft

Mind k?lf?ld?n, mind haz?nkban a legr?gebbi ?s legjobb egyetemi-akad?miai trad?ci?k egyike, hogy kerek ?vfordul?n az universitas egy tanulm?nyk?tettel k?sz?nti neves professzor?t. ?gy tett?k ezt 2000 m?jus?ban is, amikor Hars?nyi Iv?n professzort 70. sz?let?snapj?n koll?g?i, hazai ?s k?lf?ldi ba?r?tai, tisztel?i, tan?tv?nyai a?D?l-Eur?pa vonz?s?ban. Tanulm?nyok Hars?nyi Iv?n 70. sz?let?snapj?ra” c?m? tanulm?nyk?tettel k?sz?nt?tt?k. A laudatioban akkor azt ?rtuk, hogy Hars?nyi Iv?nt 2000 tavasz?n nemcsak 70. sz?let?snapj?n k?sz?nthet?j?k, hanem egy?ttal a P?csi Tudom?nyegyetem ?jprofessor emeritus oktat?jak?nt-tud?sak?nt is, akinek lelkiismeretes munk?j?ra, f?radhatatlan munkab?r?s?ra tov?bbra is sz?m??tunk.s val?ban sz?m?thattunk.
K?rem a Tisztelt Olvas?t, tanulm?nyozza ?t azt az impon?l? publik?ci?s jegyz?ket, amely Hars?nyi Iv?n professor emeritusk?nt 2000 ut?n megjelentetett magyar ?s idegen nyel?v? szakirodalmi munk?ss?g?t is tartalmazza. A t?bb mint hatvan bibliogr?fiai t?tel k?zt tal?lunk monogr?fi?t, tanulm??nyokat, k?nyvr?szleteket, dokumentumk?zl?st, lexikon-sz?- cikkeket, ?vk?nyvszerkeszt?seket s k?nyvismertet?seket. Mindez persze azt is jelenti, hogy ?vi rendszeress?ggel mint?egy tucat publik?ci?t jelentetett meg az ?nnepelt. B?rki, aki a p?csi universitas oktat?i bibliogr?fi?j?ra k?v?ncsi, meggy?z?d?het err?l. P?ldamutat? teljes?tm?nyr?l van sz?, s magas m?rc?t ?ll?tott ezzel a n?la fiatalabb ?s az eg?szen fiatal koll?g?knak, doktoranduszoknak. Azonban Hars?nyi Iv?n professzori ha?bitus?nak m?ltat?sakor nemcsak kutat?i ?rdemeir?l kell sz?l?nunk e k?sz?nt?ben, hanem arr?l is, hogy Professzor ?r igazi tan?regy?nis?g, pedag?gus is, aki lebilincsel? szakmai tud?s?t ?lvezetesen, gyakran humorosan osztja meg hallgat?s?g?val. ?mb?r a hetvenet ?tl?pve, de az el?z? ?vekben tov?bbra is r?szt v?llalt a p?csi t?rt?n?sz k?pz?s minden ter?let?n.

Le?r?s

Fischer Ferenc ? Vit?ri Zsolt ? Vony? J?zsef (szerk.)
A P?csi Tudom?nyegyetem Interdiszciplin?ris Doktori Iskol?j?nak kiadv?nysorozata

?nnepi sz?m Hars?nyi Iv?n 75. sz?let?snapj?ra

ISSN 1416098611
Kiad?: ?P?csi Tudom?nyegyetem
Megjelen?s: ?2005
Nyelv: ?magyar
Terjedelem: ?368 oldal
M?ret: 145x 205 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

A 2000-ben megjelent ?nnepi k?tetben ?gy fogalmaztunk, hogy hossz? n?vsort tenne ki azoknak a min?s?tett kutat?knak a felsorol?sa, akiket inspir?lt Hars?nyi Iv?n professzor kutat?i habitusa, s akiknek p?ly?ra ?ll?t?s?ban seg?tett hozz??rt? tan??csaival, kutat?si ?tleteivel, a k?ziratok gondos ??tf?s?l?s?vel”, els? ?r?saik elhelyez?s?vel. S val?ban, a tudom?nyos fokozatot szerzettek sz?ma ism?t n?vekedett az elm?lt ?t ?vben. Tulaj?donk?ppen ez az ?rvendetes t?ny inspir?lta annak a tisztelg? sz?nd?knak a megval?s?t?s?t, hogy ?nnepelt Professzorunk 75. sz?let?snapj?n egy olyan tanulm?nyk?tettel k?sz?nthes- s?k, amelyben a szerz?k vagy Hars?nyi Iv?n k?zvetlen tutor?l?s?val v?dt?k meg disszert?ci?jukat, vagy doktoranduszk?nt m?r a ?c?legyenes” fel? tartanak, illetve akik az el?z? ?vekben fiatal koll?gak?nt szoros munkakap?csolatban ?lltak vele.
E jeles napon Hars?nyi Iv?nnak, a P?csi Tudo?m?nyegyetem nemzetk?zileg is elismert tud?s?nak, p?lda?mutat? tan?r?nak a magyar ?s k?lf?ldi koll?g?k, bar?tok, ta?n?tv?nyok, a ?Kutat?si F?zetek” tanulm?nyainak fiatal szerz?i ?r?saikkal mindenekel?tt j? eg?szs?get, tov?bbi kutat?si terve?ihez f?radhatatlan munkab?r?st k?v?nnak.
A P?csi Tudom?nyegyetem ?Eur?pa ?s a magyars?g a 18- 20. sz?zadban” T?rt?nelem Doktori T?m?ja, a Modernkori T?rt?neti Tansz?k, valamint a szerkeszt?t?rsak – Vit?ri Zsolt ?s Vony? J?zsef – nev?ben:

Fischer Ferenc

Tartalom

Fischer Ferenc:?K?sz?nt?: Hars?nyi Iv?n 75 ?ves9
Fellner M?t?:?Heinrich Ahrens – a term?szetjog hozz?j?rul?sa a hivat?srendi gondolathoz11
Horny?k ?rp?d:?Szerbia k?lpolitik?ja a sz?zadfordul?n az els? Balk?n-h?bor?ig33
Kaczor P?ter:?Az osztr?k gazdas?gpolitika f?bb von?sai Bruno Kreisky kancell?rs?ga idej?n64
K. Farkas Claudia:?Az elk?l?n?t?s l?that? falai86
Kov?cs Tam?s:?Magyar munkaszolg?latosok Borban97
Kr?mli Mih?ly:?Az Osztr?k-Magyar Monarchia majdnem-dreadnoughtjai: a Radetzky-oszt?ly122
Laczk?n? Tuka ?gnes:?R?lunk, de m?g n?lk?l?nk. Magyarorsz?g az Eur?pai Parlament plen?ris ?l?sein141
Lil?n Domingo:?A magyar bev?ndorl?k szerepe a Dominikai K?zt?rsas?g iparos?t?s?ban160
Pilkhoffer M?nika:?Szoci?lis int?zm?nyek ?p?letei a sz?zadfordul?n P?csett176
Rab Vir?g:?Memorandum a nemzetk?zi ?sszefog?s sz?ks?gess?g?r?l190
Sarl?s Istv?n:?Baja mez?gazdas?ga a k?t vil?gh?bor? k?z?tt203
Stehler Gy?rgy:?Ausztria-tudat ?s ?osztr?ks?g”224
Szigetv?ri Kriszti?n:?A kereszt?ny reconquista Hisp?ni?ban (711-1492)243
Vit?ri Zsolt:?A n?ci N?metorsz?g ?s K?z?p-Eur?pa I. Elnevez?sek ?s t?rt?neti igazol?s264
Zalai Anita:?A Monarchia v?ls?ga Spanyolorsz?gban (1923-1931)300
V?logatott bibliogr?fia Hars?nyi Iv?n ?r?saib?l316
?D?l-Eur?pa vonz?s?ban. Tanulm?nyok Hars?nyi Iv?n 70. sz?let?snapj?ra” c?m? ?nnepi k?tet c?mlapja, k?sz?nt?je, magyar ?s angol nyelv? tartalomjegyz?ke357

Készleten