Kutat?si f?zetek 12.

3,810 Ft

Ormos M?ria, Akad?mi?nk rendes tagja, a II. (Filoz?fiai ?s T?rt?nettudom?nyok) Oszt?ly t?bb ?ven ?t nagy elismer?ssel ?vezett eln?kasszonya. Igen, k?nytelen vagyok az eln?k sz??hoz az asszonyt is hozz?tenni, mivel Ormos M?ri?t rendk?v?li asszonynak tartom. Eg?sz tudom?nyos p?ly?j?n v?gigvonul, hogy asszony l?t?re a tud?s f?rfiakat megsz?gyen?t? k?vetke?zetess?ggel, metsz? elme?llel, invenci?val, s a korszak?t ku?tat? f?rfi tud?sokat rendszeresen t?lsz?rnyal? mer?szs?ggel tev?kenykedett.
Maradjunk tal?n az utolj?ra eml?tett szem?lyis?gjegyn?l, a mer?szs?gn?l. Egy m?sik tudom?nyb?l, a k?s?rleti orvostu?dom?nyb?l kitekintve is nyilv?nval?, hogy Ormos M?ria, a szaktud?s rendre a legnagyobb f?kba v?gta a fejsz?j?t. (Nem is besz?lve t?bb nemzed?ket f?lnevel? egyetemi oktat?i tev??kenys?g?r?l.) Hiszen van-e, vagy k?l?n?sen a p?ly?ja kezde?t?n volt-e mer?szebb feladat, mint a k?t vil?gh?bor? k?zti kor?szaknak (?s persze a k?t vil?gh?bor?nak) ?ppen a politikat?r?t?net?t, illetve eszmet?rt?net?t vizsg?lat t?rgy?v? tenni? Ez a korszak, ez a kett?s t?mak?r (gondoljunk csak a fasizmusra ?s a kommunizmusra, Hitler vagy Szt?lin ?r?lt r?muralm?ra) m?ig a leg?lesebb vit?k keresztt?z?ben ?ll. Ormos M?ria pedig egyik publik?ci?j?ban sem habozott ki?llni a maga k?rlelhe?tetlen t?rt?n?szi ?ll?spontja mellett.

Le?r?s

Fischer Ferenc ? Vit?ri Zsolt ? Vony? J?zsef (szerk.)
A P?csi Tudom?nyegyetem Interdiszciplin?ris Doktori Iskol?j?nak kiadv?nysorozata

?nnepi sz?m Ormos M?ria 75. sz?let?snapj?ra

ISSN 1416-098612
Kiad?: ?P?csi Tudom?nyegyetem
Megjelen?s: ?2005
Nyelv: ?magyar
Terjedelem: ?484 oldal
M?ret: 145x 205 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

V?rbeli t?rt?n?szk?nt ?pp?gy megaj?nd?kozott benn?n?ket ?sszefoglal? munk?kkal (melyek azut?n t?bb idegen nyel?ven is megjelentek), mint apr?l?kosan bizony?t?, r?szletprob?l?m?kat megvil?g?t? tanulm?nyokkal. ?s m?g valami, ami az agykutat?s szemsz?g?b?l is rendk?v?linek mondhat?: m?g a legut?bbi id?kben sem l?tszik lankadni kutat?szenved?lye, amely a t?rt?neti igazs?g sz?ntelen megk?zel?t?s?t szabja fel?adat?ul.
Kutat?si F?zetek 12. – ?nnepi sz?m Ormos M?ria 75. sz?let?snapj?ra Ism?t csak v?rbeli t?rt?n?szk?nt, m?g mag?nak a t?rt??net?r?snak a mibenl?t?vel is foglalkozott egyik nemr?g tartott, nagy siker? el?ad?s?ban, amelynek sor?n azt a k?rd?st fejte?gette: mi lehet a t?rt?n?sz feladata, ha egyszer c?folhatatlan t?rt?nelem nem l?tezik? Ugyanezt a k?rd?st bizony az orvoskutat? is f?lteheti mag?nak, ha a t?rt?nelem sz?t az ? saj?t tudom?nyszak?ra cser?li. Csakhogy Kari Popper ?ta mindny?jan, t?rsadalom- ?s term?szetkutat?k egyform?n tiszt?ban vagyunk a tudom?nyos halad?s kulcs?val, azzal, hogy minden ?j ?ll?t?snak c?folhat?nak kell lennie ahhoz, hogy megvitat?sa ut?n, ha minden j?l megy, ez az ?ll?t?s is a halad?st, a t?bb tud?st szolg?lhassa.
Ormos M?ri?t, a mi akkori nagy szerencs?nkre, n?h?ny ?ve m?r ?nnepi tanulm?nyk?tet k?sz?nt?tte. Ez az ?j tisztel?g?s m?g nagyobbra vonja tisztel?inek, h?veinek k?r?t, amely?hez ez?ttal ?jabb tan?tv?nyai is csatlakozhattak. Noha Debre?cenben is oktatott, 1982-t?l a p?csi Janus Pannonius Tudo?m?nyegyetemhez k?t?dik: az int?zm?nynek 1984 ?s 1992 k??z?tt rektora is volt. Az MTA-hoz azonban hasonl?an er?s sz??lak f?zik, hiszen 1963-t?l, vagyis – s ez csod?latra m?lt? – m?r 42 esztend? ?ta kutat?ja ennek az akad?miai int?zm?nynek.
Az ? ?ldozatos, lankadatlan igazs?gkutat?sa n?lk?l vala?mennyien szeg?nyebbek lenn?nk. De ne erre gondoljunk, ha?nem arra, hogy neki, csak neki k?sz?nhet?en gazdagabbak, sokkal gazdagabbak vagyunk!

Vizi E. Szilveszter

 

Tartalom

 

Vizi E. Szilveszter:?El?sz?11
L?n?rd L?szl?: Rektori k?sz?nt?13
Fischer Ferenc ? Vit?ri Zsolt ? Vony? J?zsef:?Ormos M?ria, a tud?s, az egyetem- ?s tudom?nyszervez?, az iskolateremt? k?sz?nt?se15
Gratul?ci?k20
?ldoz? Istv?n:?Az Arado Rep?l?g?pgy?r ?s a Magyar Vagon- ?s G?pgy?r jav?t?si licencszerz?d?se33
B?tori Zsolt:?A bolsevik t?rsadalomfiloz?fia genezise44
Dr. Bencsik P?ter:?Az ?tlevelek ellen?rz?se az orsz?ghat?ron, 1945?198959
Dr. Bertalan P?ter:?Az ifj? karizmatikusok72
Bruh?cs Kinga:?A holokauszt elfelejtett ?ld?z?ttjei a n?ci N?metorsz?gban, 1933?194588
D?v?nyi Anna:?A lelkek felett uralkod? diktat?ra. Az ?j korszellem meghonos?t?s?ra tett k?s?rlet Magyarorsz?gon 1932?1936 k?z?tt104
Dr. Egresi Katalin:?Ter?leti rev?zi? vagy egys?ges Eur?pa? A Magyarorsz?gi Szoci?ldemokrata P?rt k?lpolitikai n?zetei az 1920-as ?vekben119
Guly?s L?szl?:?A szud?tan?met k?rd?s ?s lord Runciman pr?gai misszi?ja132
Dr. Horny?k ?rp?d:?Bosznia ?s Hercegovina a szerb politik?ban, 1804?1878152
Janek Istv?n:?Diplom?ciai csat?roz?sok a magyar?szlov?k kapcsolatokban 1940?1941 k?z?tt165
Kalak?n L?szl?:?A v?szkorszak a Budapesti ?nk?ntes Ment?egyes?let iratanyaga t?kr?ben180
Dr. Kecsk?s Guszt?v:?Franciaorsz?g K?z?p-Kelet-Eur?pa politik?ja Giscard d?Estaing eln?ks?ge idej?n, 1974?1981194
Kolont?ri Attila:?Magyarorsz?g ?s az 1935-?s csehszlov?k?szovjet k?lcs?n?s seg?ts?gny?jt?si szerz?d?s210
Dr. Kov?cs Attila:?Szlov?n politikai programok 1848-t?l a dualizmus l?trej?tt?ig227
Kov?cs Tam?s:?A politikai nyomoz?sok szervezeti h?ttere a nyilas ?r?ban239
M?sz?ros Zolt?n:?Tito magyarorsz?gi meg?t?l?s?nek v?ltoz?sai a k?nyvkiad?s alapj?n253
M?ller Vikt?ria:?Betekint?s az 1940?1944 k?z?tti francia?magyar kapcsolatok t?rt?net?be268
Nagy Mih?ly Zolt?n:?A rom?n p?rtok magyars?gpolitik?ja (1944. augusztus ? 1945. m?rcius)283
Dr. Pilkhoffer M?nika:?V?rosrendez?s P?csett a dualizmus kor?ban297
Rab Vir?g:?Az 1920-as br?sszeli nemzetk?zi p?nz?gyi konferencia el?k?sz?t?se314
Schmidt Andrea:?Lengyelorsz?g ?hatodik? Feloszt?sa. Az ?j r?gi?k kialak?t?s?nak tapasztalatai az ezredfordul?n330
Stehler Gy?rgy:?Karl Renner elk?pzel?sei a Habsburg monarchia nemzetis?gi probl?m?j?nak megold?s?r?l348
Szab? Attila:?Klebelsberg Kuno 1924. ?vi k?z?piskolai reformja359
Szentesi Ren?ta:?A kelet-n?met ?rtelmis?g ?s a hatalom 1956-ban373
Tengely Adrienn:?Adal?kok az 1918?1919-es polg?ri demokr?cia vid?ki t?rt?net?hez388
Vit?ri Zsolt:?N?metorsz?g ?s K?z?p-Eur?pa II. A t?rs?g probl?m?inak felt?rk?pez?se398
V?logatott bibliogr?fia Ormos M?ria ?r?saib?l420
?Magyarorsz?g a (nagy)hatalmak er?ter?ben. Tanulm?nyok Ormos M?ria 70. sz?let?snapj?ra? c?m? ?nnepi k?tet (P?cs 2000) c?mlapja, k?sz?nt?je, magyar ?s angol nyelv? tartalomjegyz?ke454

Készleten