Langern? Buchwald Judit: Ing?z? di?kok – avagy tanul?si c?l? ing?z?s az osztr?k-magyar hat?r ment

2,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Kiad?: Fakult?s Kiad?
Megjelen?s: 2017
ISBN 9786155848018
M?ret: B/5, 155×230 mm
Terjedelem: 146 oldal
K?t?s: karon?lt, ragaszt?k?t?tt, f?llel

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Magyarorsz?g 2004-es Eur?pai Uni?hoz val? csatlakoz?sa ?ta lehet?s?g van arra, hogy magyar gyerekek az Eur?pai Uni? tag?llamaiban ugyanolyan felt?telek mellet tanuljanak az adott orsz?g k?zoktat?si rendszer?ben, mint a nem k?lf?ldi tanul?k. Ennek hat?s?ra az elm?lt ?vekben egyre ink?bb megfigyelhet? jelens?g a nyugat-magyarorsz?gi r?gi?ban, hogy a sz?l?k nem helyi, magyarorsz?gi ?vod?ba ?s iskol?ba j?ratj?k gyermekeiket, hanem a hat?r t?loldal?n l?v? osztr?k ?vod?kba ?s iskol?kba, ami ?ltal az osztr?k nevel?s ?s oktat?s egyre n?vekv? m?rt?kben a magyar konkurenci?j?v? v?lt.
A k?tet t?bbszempont?, interdiszsciplin?ris elemz?sen kereszt?l t?rja el?nk az osztr?k-magyar hat?r menti tanul?si c?l? migr?ci? ?s ing?z?s jelens?g?t. A sz?l?k v?laszt?si motiv?ci?i ?s az ausztriai ?vod?kban ?s iskol?kban szerzett tapasztalatok alapj?n bemutatja az osztr?k nevel?si-oktat?si int?zm?nyekben zajl? mindennapi ?letet ?s pedag?giai munk?t, ezen kereszt?l pedig r?vil?g?t a magyar int?zm?nyes nevel?s ?s oktat?s kritikus pontjaira is. Emellett sz?mba veszi az ausztriai ?vod?ztat?s ?s iskol?ztat?s egy?nre ?s t?rsadalomra gyakorolt, r?vid- ?s hossz? t?v? k?vetkezm?nyeit: az ing?z?s ?s a nyelvi neh?zs?gek k?zvetlen ?s k?zvetett hat?sait, a magyar gyerekek nyelvi ?s k?z?ss?gi integr?ci?j?t, a t?bbnyelv?v? v?l?suk folyamat?t, a nemzeti ?s a nyelvi identit?suk alakul?s?t, valamint a sz?l?k ?s gyerekek j?v?r?l alkotott elk?pzel?seit, p?lyaaspir?ci?it ?s sikernarrat?v?it.
A tanul?si c?l? migr?ci? ?s ing?z?s egy saj?tos, nyugat-magyarorsz?gi jelens?g, okainak ?s hat?sainak felt?r?sa, bemutat?sa azonban t?lmutat rajta. Nem direkt ?ll?t?sokon kereszt?l, ?m az osztr?k int?zm?nyrendszer tanulm?nyoz?sa sor?n pontos ?tbaigaz?t?s ad a hazai oktat?s struktur?lis-tartalmi, helyenk?nt fesz?t? k?rd?seit illet?en, ?s k?zvetetten a magyar tanul?k oktat?s?nak min?s?g?re szerz?nk r?l?t?st.

Elfogyott