Lengyel G?bor (szerk.): Utak ?s alternat?v

2,500 Ft

“Utak ?s alternat?v?k”
El?ad?sok ?s tanulm?nyok az 1917-es orosz forradalom 90 ?ves ?vfordul?ja alkalm?b?l
MOSZT-k?nyvek 3.
P?cs, 2009.
?
El?ad?sok ?s tanulm?nyok az 1917-es orosz forradalom 90 ?ves ?vfordul?ja alkalm?b?l
P?cs, 2009
PTE-BTK T?rt?nettudom?nyi Int?zet ? Modernkori
Oroszorsz?g ?s Szovjetuni? T?rt?neti Kutat?csoport
?
El?sz?
A 2004-ben alap?tott Modernkori Oroszorsz?g ?s Szovjetuni? T?rt?neti
Kutat?csoport ? MOSZT? imm?ron harmadik k?tet?hez ?rkezik el jelen
kiadv?nyunkkal. Els? publik?ci?nk, amelyet egyben sorozatind?t? munk?nak is sz?ntunk, 2006-ban l?tott napvil?got, ??nk?nyuralom, alkotm?nyoss?g, forradalom? c?mmel, ez a 2005-?s, az els? orosz forradalom
centen?rium?nak tisztelet?re rendezett konferenci?nk anyag?t bocs?jtotta k?zre. M?sodik kiadv?nyunk egy k?l?nleges forr?sgy?jtem?ny
volt, amelyet a Moszkvai Terra kiad?val k?zrem?k?dve jelentett?nk
meg, ebben a t?rt?nelem tal?n legh?resebb Ohrana ?gyn?k?nek, Jevno
Azefnek a fennmaradt levelez?s?t k?z?lt?k, els?k?nt magyar nyelven,
egy nagy l?tsz?m? ford?t?i team t?bb mint k?t ?ves, lelkes munk?j?nak
eredm?nyek?ppen.
Jelen k?tet?nk a 2007-ben ?Utak ?s alternat?v?k? c?mmel, a m?sodik
orosz forradalom 90-?ves ?vfordul?ja alkalm?b?l rendezett nemzetk?zi
konferenci?nk anyag?t, ?s az ahhoz kapcsol?d? tanulm?nyokat tartalmazza. M?hely?nk fejl?d?s?t mutatja, hogy ki tudtuk terjeszteni az el?ad?k k?r?t, lengyel ?s francia szerz? is r?szt vesz a k?tetben, valamint
Budapestr?l, az ELTE-r?l, ?s az MTA T?rt?nettudom?nyi Int?zet?b?l is
?rkeztek el?ad?ink, de megeml?thetj?k, hogy az egyetem m?s karainak,
?s m?s egyetemeknek, pl. a kaposv?rinak az oktat?it is ? k?l?n kuri?zumk?nt a p?csi egyetem orvosi kar?nak t?rsadalom ?s eg?szs?gt?rt?net
t?rgyk?rben publik?l? professzor?t ? akik bekapcsol?dtak munk?nkba.
Ezt a fajta j? ?rtelemben vett eklektikuss?got a kutat?csoport megalap?t?sa ?ta tudatosan v?llalja ?s alkalmazza, hiszen a m?hely 5 ?vvel
ezel?tt ?ppen az?rt alakult, hogy a r?gi?ban ?l? ?s dolgoz?, t?rt?neti
ruszisztik?val, szovjetol?gi?val primer vagy szekunder kutat?si ter?letk?nt foglakoz?, vagy az orsz?gban m?shol ?l?, de munk?nk ir?nt ?rdekl?d? oktat?kat, tud?sokat ?sszefogja, eredm?nyeiket egym?ssal megismertesse ?s k?zz?tegye, sz?mukra f?rumot biztos?tson.
A k?tetben szerepl? ?r?sok mindennek k?vetkezt?ben nem egyenletesek sem tematik?juk, se forr?skezel?s?k, sem terjedelm?k tekintet?ben. Szerepelnek a k?tetben val?di el?ad?sok, amelyek jegyzetappar?tus n?lk?l egy-egy t?ma nagy gondolati ?v?t rajzolt?k fel, szerepelnek
l?bjegyzetekkel kieg?sz?tett r?szt?ma feldolgoz?sok, ?s alaposan meg?rt,
minden szempontb?l nagy szakmai ?rt?k? tanulm?nyok magyar ?s angol
nyelven. Term?szetesen minden ?r?s az orosz illetve a szovjet t?rt?nelem
t?rgyalt korszak?hoz kapcsol?dik szorosabb vagy t?gabb ?rtelemben,
szerkeszt?s?k rendez?elv?nek a legegyszer?bb ?s leg?sibb megk?zel?t?sm?dot, a kronologikuss?got v?lasztottuk.
Az eklektikuss?g, amely alatt szakmai, tematikai, ?s m?dszertani
soksz?n?s?get ?rt?nk els?sorban, azt is jelenti, hogy tudatosan v?llaltuk
egyetemi hallgat?k, doktoranduszok, vagy PhD jel?ltek neves professzorokkal egy?tt t?rt?n? szerepeltet?s?t, ?r?saik egy?tt t?rt?n? k?zl?s?t. Meggy?z?d?s?nk, s ez m?hely?nk egyik legf?bb c?lja is egyben,
hogy hallgat?inknak, a fiatal tehets?geknek f?rumot kell biztos?tani akkor is, ha jelen munk?ik sz?nvonala m?g nem kiforrott, sz?rnypr?b?lgat?saikhoz teret kell biztos?tanunk, mert ?k jelentik szakm?nk ut?np?tl?s?t. Ugyanakkor megtisztel? az ELTE neves professzor?nak k?zrem?k?d?se a konferenci?n ?s a k?tetben, amely olyan szakmai min?s?get jelent, amelynek el?r?se c?lul t?zhet? ki a fiatal kutat?k sz?m?ra, ?s egy?ttal komoly tapasztaltszerz?si lehet?s?get is biztos?t r?sz?kre.
K?tet?nket, mint utaltunk r?, tematikai gazdags?g jellemzi, az ?r?sok
sora a kr?mi h?bor? orvost?rt?neti szempont? feldolgoz?s?t?l a csecsen
k?rd?s t?rt?neti gy?kereinek vizsg?lat?n kereszt?l, frissen el?ker?lt magyar vonatkoz?sokat is tartalmaz? forr?sok k?zl?s?n, ?s nagy teoretikai
vit?kon kereszt?l a Szovjetuni?, illetve Oroszorsz?g modern probl?m?inak taglal?sig terjed, komolyan v?ve a c?mben jelzett ?Utak ?s alternat?v?k? t?ma-meghat?roz?st. Nem az 1917-es forradalom k?rd?s?hez k?v?ntunk ?jabb ?s ?jabb adal?kokat hozz?tenni, hiszen ez a t?rt?net?r?snak a rendszerv?lt?s ?ta szinte divatt?m?ja, hanem az el?zm?nyeket ?s a
k?vetkezm?nyeket, a lehet?s?geket k?v?ntuk els?sorban sz?mba venni,
mert ?gy a t?gabb perspekt?v?j? megk?zel?t?s mellett, az ?r?soknak is
sokkal sz?lesebb k?r?t tudtuk k?z?lni.
K?l?n meg kell eml?teni, hogy a jelenlegi, mindenki ?ltal j?l ismert
anyagi ?s finansz?roz?si felt?telek k?zepette ez a k?tet nem sz?lethetett
volna meg, ha szakmai di?kszervezetek, ?s korrekt kiad? nem ?llt volna
a munka mell?, mert a megjelen?s anyagi forr?sai csak ?gy voltak biztos?that?ak.
Fentiek el?rebocs?jt?s?val k?v?nunk az olvas?nak j??z? b?ng?sz?st
?s v?logat?st a tanulm?nyok k?z?tt, ?zl?s?nek ?s ?rdekl?d?s?nek megfelel?en.
Bebesi Gy?rgy egy. docens
A kutat?csoport vezet?je
P?cs, 2009.
?

Készleten