Let?nt civiliz?ci?k B?ly k?rny?k

800 Ft

B?lyban sokan tudj?k, hogy a telep?l?s t?rt?nete sokkal r?gebbi id?kre ny?lik vissza, mint nev?nek els? ?r?sos r?gz?t?se. Szent L?szl? 1093-ban kiadott birtokadom?nyoz? oklevel?benBolokk?ts?gtelen?l azt a k?zs?get jel?li, amely ma, a 21. sz?zad elej?n B?ly v?rosa.
De az elnevez?s eredet?nek megfejt?s?vel r?g?ta hi?ba k?s?rletezik a t?rt?nettudom?ny ?s a f?ldrajzin?v-kutat?s. Ez a ?tudatlans?g” r?gt?n term?szetess? v?lik, ha elfogadjuk: m?r ezer esztend?kkel el?bb is ?ltek emberek ezen a t?jon. Kik voltak, hogyan nevezt?k ?nn?n magukat ?s telep?l?s?ket, a k?rnyez? vil?got, mik?nt ?ltek, miben hittek ?s mit?l f?ltek – rejt?ly.
De a r?g?szet sz?ra tudja b?rni azt is, ami sz?talan. Az ?sat?sok, a felt?r?sok nem besz?desek, nem ?fecsegnek”, ?m aki j?l k?rdez, annak sz?vesen v?laszolnak.
A t?rv?ny rendelkez?s?nek megfelel?en az M 6-os (aut?p?lya) ?s az M 60-as (gyorsforgalmi) ?t nyomvonal?n 2005 ?s 200/ k?z?tt leletment?si munk?latok folytak. A p?csi Janus Pannonius M?zeum R?g?szeti Oszt?ly?nak vezet?je, Nagy Erzs?bet ir?ny?totta a hatalmas ?s eredm?nyes tev?kenys?get. A jelz?k igazol?s?ra csak annyit: t?bb mint hatezer (!) darab r?g?szeti objektum ker?lt el? a Szajk, Versend, Monyor?d, Szederk?ny ?s B?ly hat?r?ban h?z?d? munkater?leteken.
A leletanyag gazdags?g?t legfeljebb ?rz?kelteti a k?vetkez? felsorol?s: aranylemezek, emberi ?s ?llati v?zak, idolok, csonteszk?z?k, ?kszerek, ?p?letmaradv?nyok, fegyverek, kemenc?k, ker?miat?red?kek, r?z?st?k, szersz?mok, stb.
?
Le?r?sSzerz?k: Kovaliczky Gergely ?s Voicsek Vanda

B?lyi Helyt?rt?neti F?zetek 6.

ISBN 206099496.
Kiad?: B?ly V?ros ?nkorm?nyzata
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 60 oldal.
M?ret: 140×210 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Az itteni emberk?z?ss?gek legkor?bbi k?pvisel?ir?l csak mint jellegzetes d?sz?t?mot?vumokat alkalmaz? vagy temetkez?si szok?saikat k?vetkezetesen ?rz? vagy az els? lelet egy?ttes el?ker?l?si hely?r?l elnevezett kult?r?kr?l sz?lhatunk. Majd a kelt?k, a r?maiak, a hunok, az avarok, a frankok k?vetkeznek. Hajdani magyarokra utal? t?rgyi eml?kek nem ker?ltek felsz?nre.
Ez persze egy?ltal?n nem lepi meg a mai b?lyiakat, hiszen a m?ltban orsz?gos h?rnev? r?g?szek, helyi pl?b?nosok, lelkes tan?rok (?s szinte fanatiz?lt di?kjaik) t?rtak fel a k?rny?ken itt is, ott is j?val ?rp?d?k el?ttr?l sz?rmaz? leleteket. ?s persze egy?rtelm?en igazolja azoknak a fiatal szakembereknek a v?rakoz?s?t, akik most a munka dand?rj?t v?gezt?k. Voicsek Vanda ?s Kovaliczky Gergely v?rbeli r?g?szk?nt nem csak az ?s?t, lap?tot, spachtlit, ecsetet forgat?, m?r-m?r ?szak?rt?v?” v?l? seg?der?t ir?ny?tott?k igazi elhivatotts?ggal; kult?r?kat ?s t?rgyakat kapcsoltak ?ssze tudom?nyos hiteless?ggel; kiv?telezetten kedvezm?nyezett l?togat?kat kalauzoltak a r?ges-r?gi m?ltba, hanem arra is v?llalkoztak, hogy a B?lyi Helyt?rt?neti F?zetek VI. darabj?ban k?zkinccs? tegy?k tapasztalataikat. K?sz?net ?rte minden b?lyi ?s k?rny?kbeli ?rdekl?d?t?l!
Ha majd nemsok?ra az ?j utakon suhanunk aut?inkkal, aligha fogunk t?bb sz?z vagy t?bb ezer ?vvel ezel?tti embert?rsainkra gondolni. Ez ?gy term?szetes.
Mint ahogy az is: m?lt n?lk?l nincsen j?v?.

Készleten