M. G. Haselton P. J. Forg?cs W. Hippel: Az evol?ci? ?s a t?rsas megismer

4,800 Ft

Ezt a k?nyvet bizonyos ?rtelemben tekinthetj?k ?gy is, mint annak ?nnepl?s?t, hogy az emberi megismer?ssel ?s viselked?ssel kapcsolatos elm?letek vil?g?ba visszat?rt az egyens?ly. Ikervizsg?latok seg?ts?g?vel sokf?le bizony?t?k gy?lt ?ssze amellett, hogy a genetikai hat?sok m?g az olyan magas szint? ?s kifinomult megismer? folyamatokat is jelent?sen befoly?solj?k, mint amilyenek az attit?d?k, a n?zetek ?s a szem?lyk?zi viselked?s strat?gi?i m?g?tt is ott rejlenek. Egym?st kieg?sz?t? kutat?si programok sz?mos bonyolult t?rsas viselked?sform?r?l ism?telten kimutatt?k, hogy kultur?lisan egyetemes folyamatokr?l van sz? – mint p?ld?ul az ?rzelmek kommunik?ci?ja vagy a p?rv?laszt?s ?s annak nemi k?l?nbs?gei eset?ben. Az ilyen kutat?si programok ?zenete nem tal?lt egy?ntet?en kedvez? fogadtat?sra. A k?rnyezete-elv?s?g ideol?gi?j?nak h?vei a viselked?sre gyakorolt genetikus vagy evol?ci?s hat?sokra utal? b?rmif?le bizony?t?kra fenyeget?sk?nt tekintettek ama hit?kkel szemben, hogy a t?rsas viszonyok ?trendez?s?nek nincsenek term?szetes korl?tai. R?szben az ilyen politikai okok miatt sz?m?tott oly sok?ig ellentmond?sos ter?letnek a t?rsas megismer?st ?s viselked?st befoly?sol? evol?ci?s hat?sok vizsg?lata. K?tet?nk c?lja, hogy friss kutat?sokat ?s elm?leteket mutasson be a t?rsas megismer?s ?s az evol?ci?s pszichol?gia ter?let?r?l, s ez?ltal megmutassa: jelent?s haszonnal j?rhat, ha evol?ci?s elveket alkalmazunk a t?rsas gondolkod?s tudom?nyos vizsg?lat?ban.

Készleten