Makk Ferenc: A turulmad?rt?l a kett?skeresztig

2,540 Ft

E k?tet az 1979 ?s 1998 k?z?tt publik?lt tanulm?nyokb?l ?s cikkekb?l ad v?lo?gat?st. A gy?jtem?nyes kiad?st az tette sz?ks?gess?, hogy az itt k?z?lt ?r?sok eml?kk?nyvekben, ill. vid?ki foly?iratokban ?s szaklapokban kiv?tel n?lk?l kis p?l- d?nvsz?mbanjelentek meg, s emiatt a kutat?k fiatalabb nemzed?ke rendk?v?l nehe?zen, a nemzeti m?lt ir?nt ?rdekl?d? sz?lesebb olvas?k?z?ns?g pedig gyakorlatilag egy?ltal?n nem jut hozz?juk. A k?tetben a tanulm?nyok ?s cikkek nem a meg?r?suk, hanem a benn?k t?rgyalt tematika id?rendje szerinti sorrendben szerepelnek. A tizenn?gy k?zlem?ny mindegyike ? t?rgy?t tekintve ? a korai magyar t?rt?ne?lemmel foglalkozik az ?sid?kt?l kezdve a XII. sz?zad v?g?ig bez?r?an. Az ?st?r?t?net problematik?ja mellett seg?dtudom?nyi (forr?stani, archontol?giai, pecs?ttani) t?m?k, valamint k?zt?rt?neti k?rd?sek ker?lnek ter?t?kre az egyes ?r?sokban, amelyeknek jelent?s r?sze kiemelten foglalkozik a K?rp?t-medence eg?sz?re kiter?jed? Magyar Kir?lys?g ?s a szomsz?d n?pek, ?llamok korabeli kapcsolataival. Ebb?l k?vetkez?en a k?nyv nemcsak a magyar, hanem a k?lf?ldi szakemberek ?rdekl??d?s?re is sz?mot tarthat.
A tanulm?nyok, cikkek t?bbnyire nem v?ltozatlan form?ban ker?lnek e k?nyv?ben kiad?sra. Az ?r?sok az eredeti sz?veghez k?pest kisebb-nagyobb m?rt?kben v?l?toztat?sokat tartalmaznak, amelyeket r?szben saj?t n?zeteink m?dosul?sa, r?szben az ?jabb szakirodalom eredm?nyeinek be?p?t?se indokolt. Ezek a v?ltoztat?sok, amelyeket k?l?n nem jel?lt?nk, term?szetesen tartalmilag is n?lk?l?zhet?v? teszik a publik?ci?k kor?bbi sz?vegeit.

Szeged, 1998 december?ben

a Szerz?

anulm?nyok a magyars?g r?gebbi t?rt?nelm?r?l

ISBN 9634823351
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 1998
Nyelv: magyar
Terjedelem: 384 oldal
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Tartalom

 

El?sz?7
A korai magyar t?rt?nelemr?l9
A magyarok Ungri nev?r?l45
“?s er?vel elfoglalta eg?sz Pann?ni?t” (A honfoglal?s kor?nak ?rott forr?sai)59
Megas arkhon67
Csaba ?s Alp?r81
K?lf?ldi forr?sok ?s a korai magyar t?rt?nelem (X?XII. sz?zad)95
Magyar?bolg?r kapcsolatok G?za nagyfejedelem ?s Szent Istv?n kor?ban117
Megjegyz?sek I. Andr?s t?rt?net?hez127
Salamon ?s I. G?za visz?lya143
Szent L?szl? ?s a Balk?n163
A K?lm?n-?gi kir?lyok k?lpolitik?j?nak n?h?ny k?rd?se177
Adal?k a II. G?za-kori aranypecs?t haszn?lat?hoz191
Megjegyz?sek III. Istv?n t?rt?net?hez197
A turulmad?rt?l a kett?skeresztig (A korai magyar?biz?nci kapcsolatok)215
Summaries239

Elfogyott