M?rfi Attila (szerk.) Cig?nysors II.

5,000 Ft

Az ?rdekl?d? olvas? biztos t?bb hasonl?s?got ?s azonoss?got v?l felfedezni az el?z? k?tettel ?sszevetve a mostanit. Sok ismer?s szerz?t ?s hasonl? t?mak?rt konstat?lhat, ugyanakkor meg?llap?thatja, hogy a keret b?v?lt, ?jabb el?ad?kkal, ?rdekes kutat?si ter?letekkel gazdag?tva ismereteinket. ?gy betekinthet?nk a k?t ?vsz?zados barcsi cig?nyk?z?ss?g ?let?be, az osztr?k Burgenland tartom?ny 130 cig?nytelep?l?s?nek tragikus sorsfordul?j?ba, olvashatunk egy egyszer?, k?tkez?, fafarag? cig?nyembernek, Kal?nyos Gy?rgynek a sors enyhe fintorak?nt is felfoghat? kalandj?r?l az angol kir?lyi udvarral ?s olvashatunk Frankovits Gy?rgy ?jabb szellemt?rt?neti ?s n?prajzi kutat?sainak eredm?nyeir?l. Kimer?t? r?szleteket kapunk a legend?s cig?nypr?m?s, Dank? Pista ?let?r?l, p?csi k?t?d?seir?l is, m?veinek itteni fogadtat?s?r?l. De nem halkul a cig?nyzene, mert megid?zz?k egy soproni cig?nypr?m?s szellem?t ?s a gy?ri cig?nymuzsikusok m?k?d?s?t is, emellett kimer?t? alaposs?ggal j?rhatjuk k?rbe az 1961. ?vi p?rthat?rozat l?nyegesebb pontjait. Csak n?h?ny ?rdekesnek ?g?rkez? t?mak?r… kor?ntsem a teljess?g ig?ny?vel, abban a rem?nyben, hogy siker?lt a sok el??t?let, h?tr?nyos megk?l?nb?ztet?s ?s a cig?nysors s?t?t oldalai mellett a cig?nykult?r?r?l, a pozit?v ?rt?kteremt?sb?l, az egy?tt?l?s k?z?s ?rt?keib?l ?zel?t?t adni.
?
Le?r?sA Cig?nys?g t?rt?neti m?ltja ?s jelene, k?l?n?s tekintettel a d?l-dun?nt?li r?gi?ra?(2006-2008) c?m? konferenci?k v?logatott el?ad?sai

ISBN 978 963 86451 8 0
Kiad?: Cig?ny Kultur?lis ?s K?zm?vel?d?si Egyes?let, P?cs
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 332 oldal.
M?ret: 162×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Kosztics Istv?n: K?sz?nt?
11
M?rfi Attila: Lectori salutem!
13
Tanulm?nyok a k?zt?rt?net k?r?b?l a 18-19. sz?zadban
T?th p?ter: Cig?ny nyelvi ?s foglalkoz?si csoportok a 17-18. sz?zadban
15
Dominkovits p?ter: Ellent?tek k?zep?ben: cig?nyok a fels?b?ki k?z?pbirtokos?ok konfliktus?ban a 18. sz?zad derek?n
23
M?sz?ros ?d?m: A barcsi be?sok. Egy Dr?va menti cig?ny k?z?ss?g k?t ?vsz??zada
35
Hal?sz Imre: Sz?rv?nyos adatok a cig?nys?g Bach-korszak-beli helyzet?hez45
Bana J?zsef: A vajda hal?la. Lakatos Mih?ly ballad?ja
55
Tanulm?nyok a k?zt?rt?net k?r?b?l a 20-21. sz?zadban
Vargha Dezs?: Cig?nyokkal kapcsolatos ?js?gcikkek a P?csi K?zl?ny 1907. ?vi
p?ld?nyaiban
61
D. Szak?cs Anita: Munczy B?la cig?nypr?m?s els? vil?gh?bor?s frontnapl?i (1916-1917)
91
Cs?ti Csaba: A Kaposv?r, Hold utcai cig?nyb?r? nyilv?ntart?s?nak tan?s?gai (forr?sismertet?s)
97
Szab? Csaba: A magyarorsz?gi cig?nys?g eg?szs?gi ?llapota az ?llamszocia?lizmus idej?n
105
Bana J?zsef: A helyzet fokoz?dik – Lakatos?k a szocializmus id?szak?ban
113
Nagy P?l: T?rekv?sek a cig?ny n?pess?g helyzet?nek jav?t?s?ra 1947-1948-ban
117
Mik? Zsuzsanna: Cig?nykarav?n a jog szor?t?s?ban az 1950-es ?vek Magyarorsz?g?n
135
M?rfi Attila: V?logatott tan?csi dokumentumok a p?csi Cig?ny?gyi Albizott?s?g r?vid m?k?d?s?r?l
141
B?k?si Andr?s: A cig?nys?g ?megjav?t?sa” a tan?csrendszerben (a szocialista cig?nypolitika kezdete politikai bizotts?gi forr?sok alapj?n). 1961. j?nius- 1963. m?rcius
161
Tanulm?nyok a kult?r- ?s szellemt?rt?net k?r?b?l
Perger Gyula: A cig?nyokr?l alkotott k?p a 18-19. sz?zadi gy?ri kalend?riu?mokban
173
Vargha Dezs?: Dank? Pista eml?k?nek ?pol?sa ?s sz?ndarabjainak el?ad?sa P?csett (?let?r?l, hal?l?r?l, temet?s?r?l ?s szobor-?ll?t?s?r?l sz?l? tud?s?t??sok)
201
B?k?si Andr?s: Cig?ny sors – k?ls?, magyar szemmel
219
G?l ?va: ,JDear Mr. Kal?rymos “
223
Kosztics Istv?n: 20 ?ves a Cig?ny Kultur?lis ?s K?zm?vel?d?si Egyes?let
227
M?rfi Attila: Kisebbs?g- ?s cig?nyt?rt?neti kutat?sok Barany?ban (v?zlatos ?t- ?s kitekint?s)
237
Kov?cs ?va: A lengy?ri kol?nia
249
Frankovics Gy?rgy: Uringy?k, sorsasszonyok, sudenicak, valamint a sors?k?nyv – cig?ny, magyar ?s d?li szl?v p?rhuzamok
269
Frankovics Gy?rgy: A F?ld teremt?se, geoforok, tart?oszlopok, f?ldreng?s – d?li szl?v-magyar-roma p?rhuzamok
291
Recenzi?
Cig?nysors. A cig?nys?g t?rt?neti m?ltja ?s jelene I. (Rozs Andr?s)
303
In mem?riam
F?zes Mikl?s (1939-2006) A baranyai kisebbs?gek kutat?ja (?dor Imre)
309
* * *
K?pgal?ria
311

Készleten