M?rfi Attila (szerk.): Utc?k, terek, ?p?letek P?csett

4,570 Ft

Ha a k?z?ss?gi szellemet tekintj?k, tal?n nem t?lz?s azt ?ll?tani P?cs v?ros?r?l, hogy utc?i, terei, h?zai ?s k?vei is vallanak r?la. ?p?tett k?rnyezet?nk, a v?ros arculata nemcsak lak??p?leteinket, k?z?s tereinket, j?rhat? ?s kacskaring?s utc?inkat, rejtett zugainkat, hanem a meg?lhet?s, a mindennapi ?let, a gazd?lkod?s, az igazgat?s, a tanul?s ?s gy?gy?t?s, a k?z?sen gondolkod?s, a szellemi ?rt?kteremt? v?roslak?k prof?n ?s kultikus helysz?neit is el?nk t?rja. K?l?n?sen ?rv?nyes ez olyan nagy m?lt?, k?tezer ?ves k?z?ss?gi l?ttel rendelkez? telep?l?sre, mint P?cs v?rosa. Ezek a helysz?nek az ?t?lt t?rt?nelem, a k?l?nb?z? korszakok lenyomatait is magukon viselik, legyenek azok romosak, viszonylag ?pen maradtak, a jelen ?p?letei, vagy ?ppen a f?ld alattiak.
V?rosunk gazdag t?rt?nelmi m?ltj?t a k?l?nb?z? korszakok fennmaradt ?p?t?szeti eml?kei, ha olykor fogh?jasan is, de j?l t?kr?zik. Annak ellen?re, hogy a jeles m?lt eml?keit a t?rt?nelem viharai sem k?m?lt?k. Valljuk be a k?zelm?lt olykor ?tgondolatlan v?ros?p?t?szeti ?s fejleszt?si koncepci?inak is ?ldozatul estek kiemelked? ?rt?ket k?pvisel? ?p?letek, k?zterek ?s term?szeti ?rt?kek. Igaz t?rt?ntek elismer?sre m?lt? kezdem?nyez?sek, amelyek ezt a gazdag ?p?t?szeti kult?r?t korszakok ?s ?p?t?szeti st?lusok, jeles ?p?letek ?s k?zterek, vagy egy-egy kiv?l? ?p?t?sz munk?ss?g?t felt?rva igyekeztek bemutatni. De mindm?ig hi?nyzik egy olyan ?tfog? munka, ami a v?ros ?p?t?szeti ?r?ks?g?t glob?lisan bemutatja.
A Baranya Megyei Lev?lt?r ez?rt is v?lasztotta a 2007. ?s 2008. ?vi szakmai konferenci?i tematik?j?ul P?cs ?p?tett k?rnyezet?nek sokszempont? bemutat?s?t. A konferenci?kon elhangzott el?ad?sok tanulm?nny? fejlesztett v?ltozatai alkotj?k tematikus ?vk?nyv?nk gerinc?t.

Le?r?s

ISBN 978?963 8100 60 3
Kiad?: Baranya Megyei Lev?lt?r, P?cs
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 328 oldal.
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

2010-ben P?cs v?ros viselheti az ?Eur?pa Kultur?lis F?v?rosa” kit?ntet? c?m?t. A v?ros sikeres p?ly?zat?nak egyik k?zponti eleme a t?bb ?vsz?zados ?p?t?szeti ?r?ks?g bemutat?sa illetve meg?j?t?si sz?nd?ka volt.
Tanulm?nyk?tet?nk fenti programhoz is csatlakozva e k?l?nleges m?lt? ?s saj?tos atmoszf?r?j? v?ros ?p?tett ?r?ks?g?nek ?s ?p?t?inek k?v?n eml?ket ?ll?tani.
Rem?lve, hogy az itt k?zreadott ismeretek – mintegy ?szellemi leletment?sk?nt” ?s ?rt?k?rz?sk?nt – sz?m?thatnak a V?roslak?k ?s a sz?lesebb k?z?ns?g ?rdekl?d?s?re.

Tartalom

Lectori Salutem!
7
El?sz?
9
PESTI J?NOS
P?cs utc?i, terei ?s ?p?letei ? n?vtani szempontb?l
11
FEDELES TAM?S
P?cs terei, ?p?letei ?s haszn?latuk a k?s? k?z?pkorban
37
HORV?TH ISTV?N
Adatok a P?csi Papnevel? Int?zet ?p?t?st?rt?net?hez
93
B. HORV?TH CSILLA
Az Ir?nyi D?niel (B?za) t?r t?rt?net?hez. A harang?nt?m?hely ?s k?rny?ke
105
G?L ?VA
Adatok a Fels?malom utca t?rt?net?hez
121
PILKHOFFER M?NIKA
A Dunag?zhaj?z?si T?rsas?g p?csi kol?ni?inak ki?p?l?se a dualizmus kor?ban
135
KAPOSI ZOLT?N
Iparszerkezet ?s ipartelepek P?csett a 19-20. sz?zad fordul?j?n
165
M?RFI ATTILA
P?cs v?rosk?pe, utc?i, terei, s polg?rainak mindennapjai dr. Arat? Jen? visszaeml?kez?sei alapj?n a 20. sz?zad els? fel?b?l
187
MEND?L ZSUZSANNA
H?rom p?csi saroktelek be?p?t?s?nek t?rt?nete ?s Forb?t Alfr?d tervjavaslatai
213
KULT L?SZL?
Szieberth R?bert alap?t?s? elemi n?piskol?k P?csett
241
TEGZES FERENC
Egy t?r a rev?zi?s politika szolg?lat?ban – A P?csi Orsz?gz?szl? szerepe a v?ros t?rsadalmi ?let?ben
265
DOBI FERENC
P?cs k?zter?leteinek ?s f?ldrajzi neveinek n?vad?i gyakorlata
285
NAGY IMRE G?BOR
P?cs v?ros ?p?t?st?rt?net?nek forr?sai a Baranya Megyei Lev?lt?rban (1865-1950)
305
A k?tet szerz?i
328

Készleten