M?rfi Attila (szerk.): V?r?s Vince irathagyat?ka a Baranya Megye

4,200 Ft

V?r?s Vince m?g ?let?ben sz?mos dokumentumot aj?nd?kozott vagy adott ?t szerz?d?ses keretek k?zt, olykor an?lk?l is, k?l?nb?z? helyi, orsz?gos ?s k?lf?ldi k?zgy?jtem?nyek, int?zm?nyek sz?m?ra. Viszont az ?gy ?tad?sra ker?lt forr?sok z?me, m?solati p?ld?nyokban a tulajdon?ban maradt, s v?g?l az eredeti, s ?t nem adott p?ld?nyokkal egy?tt t?bb szakaszban ker?lt a Baranya Megyei Lev?lt?r (BML) ?rizet?be. Nem mindegyik irat?tad?skor k?sz?lt t?teles vagy ismertet? jegyz?k, olykor csak a forr?s?tad?s t?nye ismert. M?gis egy?rtelm?en meg?llap?thatjuk, hogy a t?bbi, m?s int?zm?nyekhez ker?lt forr?sok ellen?re, a BML kezel?s?ben ?ll? gy?jtem?ny, az ?tadott forr?sok m?solataival egy?tt, az eredetileg keletkezett forr?sok d?nt? r?sz?t tartalmazza.

Le?r?s

ISBN 978?963 8100 56 1
Kiad?: Baranya Megyei Lev?lt?r, P?cs
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 240 oldal
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

* * *

?V?r?s Vince a Baranya megyei Kisbics?rden sz?letett 1911. febru?r 23-?n kis?paraszti csal?db?l. Sz?lei V?r?s K?lm?n ?s T?th M?ria. Iskol?it Kisbics?rden j?rta, majd a Szentl?rinci T?li Gazdas?gi iskol?ban v?gzett, mely int?zm?ny k?s?bb a Kal?szos Gazdamozgalmak kiindul? b?zisa lett. Igen kor?n, m?r a 30-as ?vek elej?n jelentkezett a paraszti t?rsadalmat ?rint? ?r?saival. K?z?leti p?lyafut?s?nak kezdete is erre az id?szakra tehet?. 1935-ben kezd?d?tt politikusi m?k?d?se, amikor bel?pett az akkori korm?nyzat demokratikus ellenz?k?t k?pvisel? F?ggetlen Kisgazdap?rtba. K?z?leti publicistak?nt h?rom m?v?re is fel kell h?vni a figyelmet: Gyertyagy?jt?s (1937), Besz?lnek a bar?zd?k (1939), D?l??ton (1940). M?gis els?sorban a Barany?b?l kiindul? Kal?szos Gazdamozgalmak ?s a Magyar Parasztsz?vets?gben v?gzett munk?ja tette nev?t orsz?gosan is ismertt?. Ez ut?bbi szervezetnek, Kov?cs B?la lemond?sa ut?n, f?titk?ra is volt. 1944 december?ben a Debrecenben megalakult Ideiglenes Nemzetgy?l?s jegyz?je ?s tagja lett. 1945 nyar?t?l a F?ggetlen Kisgazdap?rt f?titk?rhelyettese, s politikusk?nt a korszak meghat?roz? k?z?leti szem?lyis?geivel tartott kapcsolatot: els?sorban Nagy Ferenc, Illy?s Gyula, Szab? P?l, Veres P?ter ?s Kov?cs B?la nev?t fontos megeml?ten?nk. Politikai p?lyafut?s?t a Nagy Ferenc ellen 1947 tavasz?n ind?tott t?mad?s t?rte kett? k?zt?rsas?g elleni ?sszeesk?v?s c?m?n, b?r ?t mag?t rehabilit?lt?k. 1949-ben v?gleg h?tt?rbe szorult, s visszat?rt Bakony?ra, ahol f?ldjeit ?llamos?tott?k, majd a kitelep?t?s is utol?rte. 1956 okt?ber?nek v?g?n r?szt vett Kov?cs B?l?val egy?tt a F?ggetlen Kisgazdap?rt ?jj?alak?t?s?ban. Egykori politikus t?rsai k?zbenj?r?s?ra nem t?rt?nt ellene elj?r?s, de sok?ig nem kapott Baranya megy?ben munkalehet?s?get. Ekkor a keny?rmezei Orsz?gos Sert?shizlal? V?llat brig?dvezet?je, majd visszat?rve Barany?ba, el?sz?r a XIV. sz. Aut?jav?t? V?llalat lakatosa, k?s?bb a V?r?s Szikla TSZ magt?rosa, v?g?l 1978-t?l 1988-ig a P?csi V?zm?n?l port?s. K?zben az 1970-es ?vekben felvette a kapcsolatot az Egyes?lt ?llamokba emigr?lt Nagy Ferenccel, s komolyan kezdett foglalkozni a kisgazdap?rt t?rt?net?nek meg?r?s?val, illetve a fennmaradt dokumentumok ?sszegy?jt?s?vel. A rendszerv?lt?s megindul?s?val (1988) kezdem?nyez?je a F?ggetlen Kisgazdap?rt ?s a Magyar Parasztsz?vets?g ?jb?li megalakul?s?nak, majd az 1990. ?vi els? szabad v?laszt?sok ut?n, m?jus 2-?n a Magyar Orsz?ggy?l?s aleln?k?v? v?lasztott?k. Az els? parlamenti ciklusban ezt az ?llami feladatot ell?tva, a demokratikus v?ltoz?sok k?vetkezetes megval?s?t?s??rt igyekezett az egym?ssal szemben ?ll? politikai felek k?zt konszenzust teremteni. 1994 ?prilis?ban e tiszts?g?t?l megv?lva visszavonult a politikai ?lett?l, s ekkor er?s?d?tt fel addig is tart? publik?ci?s tev?kenys?ge: 1995-ben jelent meg P?csett a ?Politikai utam” c. memo?rja, amit t?bb kiadv?ny is k?vetett volna, de ezek elh?z?d?sa miatt, s id?s kor?ra val? hivatkoz?ssal ezeket a szerz?d?seket felbontotta. ?lete utols? ?veiben rendk?v?l gazdag irathagyat?k?nak ?s bibliogr?fiai anyag?nak rendez?s?vel foglalkozott, s m?g ?let?ben gondoskodott a gazdag, forr?s?rt?k? gy?jtem?ny k?z?gy?jtem?nybe ker?l?s?r?l. 2001. m?jus 3-?n hunyt el P?csett.??M?rfi Attila

Tartalom

V?R?S VINCE P?LYAK?PE
7
A SZEM?LYI HAGYAT?K ?LTAL?NOS ISMERTET?SE, RENDEZ?SE, AZ ISMERTET? LELT?R SZERKEZETE, A DOKUMENTUMOK FORR?S?RT?KE
11
V?R?S VINCE IRATHAGYAT?KA – ISMERTET? LELT?R
37
A.? ?llag: Szem?lyi ?s csal?di jelleg? dokumentumai, 1905-2001. . . . 39
39
B.? ?llag: A Sajg? ?s a V?r?s csal?d gazd?lkod?sa, tulajdon- ?s birtokviszonyai, 1872-1960-as ?vek
53
C.? ?llag: K?z?leti munk?ss?g?nak kezdetei; az Arany ?s Ez?stkal?szos Gazdamozgalom szervez?se, 1937?1941
70
D.? ?llag: A Magyar Parasztsz?vets?gben val? m?k?d?se, 1942-1948. (1989.)
84
E.? ?llag: A ?Szabad Sz?” c. ?js?ggal ?s m?s politikai-t?rsadalmi lapokkal ?s szerkeszt?’s?g?kkel val? kapcsolatok, 1928-1948
97
F. ?llag: A F?ggetlen Kisgazda ?s Polg?ri P?rt tagjak?nt, majd funkcion?riusak?nti m?k?d?se, 1933-1949., 1992-2000
103
G.? ?llag: Az Ideiglenes Nemzetgy?l?sben v?llalt szerepe, 1944-1947. (1984.) .
119
H.? ?llag: Nagy Ferenc kisgazda politikus, volt minisztereln?k levelez?se V?r?s Vinc?vel, rokonaival, s hal?la ut?n keletkezett levelek, 1936-1979
122
I.? ?llag: V?r?s Vince levelez?se bar?taival ?s p?lyat?rsaival, 1951-1981
140
J. ?llag: A Magyar K?zt?rsas?g orsz?ggy?l?si k?pvisel?jek?nt, majd az orsz?ggy?l?s akt?v, illetve nyug?lom?ny? aleln?kek?nt, n?la keletkezett dokumentumok, 1989-1999
152
K. ?llag: Orsz?ggy?l?si k?pvisel?’k?nt ?s az orsz?ggy?l?s aleln?kek?nt tartott ?nnepi megeml?kez?sei, megnyit?i, avat? ?s b?cs?besz?dei, 1988-1994
171
L. ?llag: Eml?kiratai, ?n?letrajzi ?s egy?b ?r?sai, visszaeml?kez?sei, napl?r?szletek, ?Politikai utam” c. k?tet?nek k?zirat-r?szletei, feljegyz?sei ?s jegyzetei, 1911-2001
174
M. ?llag: Megb?z?sai ?s szerz?’d?sei politikai, ?letrajzi ?r?sair?l, forr?sainak ?tad?s?r?l ?s egy?b tev?kenys?g?r?l, 1983-1998
181
N. ?llag: Politikusok, k?z?leti szem?lyis?gek, p?lyat?rsak ?r?sai, s az azokra t?rt?nt reag?l?sok, 1940-1994
191
0. ?llag: Sajt?tud?s?t?sok, illetve munk?ja sor?n felhaszn?lt napilapok, foly?iratok, s egy?b nyomdaterm?kek, megjegyz?seivel, 1927-1999
192
P. ?llag: Helyt?rt?neti kutat?sai ?s ?r?sai, s az ?ltala gy?jt?tt, f?leg Bakonya k?zs?gre vonatkoz? dokumentumok, 1867-2000
210
R?VID?T?SJEGYZ?K
219
N?VMUTAT?
223

Készleten