Medievisztikai tanulm?nyok

3,560 Ft

2005.J?NIUS 9-10-?N RENDEZT?K MEG SZEGEDEN, a SZAB sz?kh?z?ban a IV. szegedi medievisztikai PhD-konferenci?t. A konferencia sorsz?ma vil?go?san jelzi, hogy m?r komoly, meggy?keresedett hagyom?nyr?l van sz?. A ha?gyom?nyteremt?s n?hai Krist? Gyula professzor ir?ny?t?sa alatt t?rt?nt meg az?ltal, hogy 1999 tavasz?n megtartottuk az I. medievisztikai konferenci?n?kat, amit 2001-ben a II., 2003-ban pedig a III. rendezv?ny k?vetett. Term??szetesen a j?v?ben is – lehet?leg k?t?venk?nt – meg k?v?njuk szervezni ezt a szakmai ?sszej?vetelt.
A konferencia f? c?lja ma is v?ltozatlanul az, hogy a szegedi medieviszti?kai PhD-k?pz?s jelenlegi ?s kor?bbi hallgat?i tudom?nyos seregszemle kere?t?ben sz?mot adjanak leg?jabb – esetenk?nt els? – kutat?si eredm?nyeikr?l. Az els? alkalommal 14, a m?sodik alkalommal 13, a harmadik konferenci?n pedig 19 el?ad?s hangzott el. A mostani rendezv?nyen 17 tehets?ges, fiatal szakember tartott el?ad?st. A hagyom?nyoknak megfelel?en – az el?z? h??rom seregszeml?hez hasonl?an – a IV. konferencia anyag?t (jelen esetben 15 el?ad?st) ?n?ll? k?tetben tessz?k k?zz?, hogy a szakma sz?lesebb k?rei is megismerhess?k azt, ?s v?lem?nyt mondhassanak r?la.

Szerk. Marton Szabolcs, Teiszler ?va

ISBN 9634827586
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 2005
Nyelv: magyar
Terjedelem: 244 oldal
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Tartalom

 

Makk Ferenc
El?sz?5
Fedeles Tam?s
P?csi kanonokok uralkod?i szolg?latban a k?s? k?z?pkorban7
G?lffy L?szl?
M?dszertani megjegyz?sek a k?z?pkori francia v?ros topogr?fiai vizsg?lat??hoz a 13. sz?zadi Angers kapcs?n25
Horogszegi Zolt?n
Zsigmond lengyel herceg utaz?sai Magyarorsz?gon35
Hunyadi Zsolt
Predi?lisok, haszonb?rl?k: johannita birtokgazd?lkod?s a 13-14. sz?zadban45
Kiss Gergely
?… iurisdictionem … in abbatiis et praeposituris regalibus, ecclesiae Strigo- niensi per Ungariam ubicunque subiectis …” (A kir?lyi egyh?zak helye a k??z?pkori magyar egyh?zi hierarchi?ban [Eredm?nyek ?s kutat?si lehet??s?gek))57
K?falvi Tam?s
A p?csv?radi konvent hiteleshelyi kik?ld?ttei71
Marton Szabolcs
K?z?pkori szeszesitalaink sz?nei (V?r?s- ?s feh?rborok, vil?gos ?s barna s??r?k)81
N?t?ri Tam?s
Adal?kok Virgil ap?t ?s p?sp?k bajororsz?gi m?k?d?s?hez99
R?bai Krisztina
Morbus Gallicus (Az eredet ?s terjed?s problematik?ja)123
Sz?nt? Rich?rd
Az 1315-17. ?vi eur?pai ?h?ns?g135
Szeber?nyi G?bor
A 13. sz?zadi horv?t t?rsadalom szerkezet?nek n?h?ny aspektusa a Vino- dolski zak?n t?kr?ben (Gradokmetek?s v?rjobb?gyok a Dr?v?nt?lon)143
Teiszler ?va
A Fels? R?szek f?kapit?nys?g?r?l169
T?th Ildik?
Adal?kok K?cski S?ndor orsz?gb?r?i m?k?d?s?hez185
Vajda Tam?s
Okleveles adatok ?rp?d-kori v?zimalmainkr?l193
Weisz Bogl?rka
K?zleked?si v?mtarif?k az ?rp?d-korban221

Készleten