Mester Tibor: S?maelm?let az antropol?gi?ban

1,270 Ft

A kultur?lis antropol?gi?ban a 60-as, 70-es ?vekben divatos kognit?v megk?zel?t?s az interpretativ fordulat k?vetkezt?ben – nem kis r?szben Clifford Geertz kritik?j?nak is k?sz?nhet?en – h?tt?rbe szorult, ?gy az e kutat?si ter?leten kifejtett er?fesz?t?sek visszhangtalanok maradtak. Strauss ?s Quinn s?maelm?lete a kognit?v antropol?gia leg?jabb, a 90-es ?vek k?zep?n – a kognit?v tudom?nyok robban?sszer? fejl?d?s?vel p?rhuzamosan – kialakult elmeleti ir?nyzata, amely integr?lja a kultur?lis tud?sr?l sz?l? ?j elk?pzel?seket, ?s fontos pontokon kapcsol?dik a posztmodern kult?raelm?letekhez, valamint a kognit?v tudom?nyok egyes ?j ir?nyzataihoz.
‘Strauss ?s Quinn elm?let?nek bemutat?sa sor?n a szerz? sz?mba veszi az elm?lett?rt?neti el?zm?nyeket, majd a kognit?v ir?nyzat meger?s?t?s?t ?s ?jj??leszt?s?t c?lz? t?rekv?sek kritikai elemz?s?n kereszt?l arra is felh?vja a figyelmet, hogyan pontos?that?, fejleszthet? tov?bb az eredeti elgondol?s.
Le?r?sKiad?: PTE BTK Kommunik?ci?- ?s M?diaelm?leti Tansz?k
Megjelen?s: 2002
Nyelv: magyar
Terjedelem: 58 oldal
M?ret: 160×225 mm
K?t?sm?d: karton?lt ragaszt?k?t?tt

Mester Tibor 1999-ben v?gzett a Janus Pannonius Tudom?nyegyetem B?lcs?szettudom?nyi Kar?n angol – kommunik?ci? szakon. Jelenleg a kommunik?ci?s tansz?k f??ll?s? oktat?ja.
A megjelentetett sz?veg a szerz? kommunik?ci? szakon beny?jtott ?s 1999-ben megv?dett disszert?ci?j?nak b?v?tett ?s ?tdolgozott v?ltozata.

Tartalom

BEVEZET?S
3
1. A KLASSZIKUS KOGNIT?V ANTROPOL?GIA
1.1? A kognit?v antropol?gia el?zm?nyei
7
1.2? A ?klasszikus” kognitivizmus ?s kognit?v antropol?gia
9
1.3? A geertzi b?r?lat
11
2.? KOGNIT?V ANTROPOL?GIA A 70-ES, 80-AS ?VEKBEN
2.1? A sz?t?rk?sz?t?st?l a modellek k?sz?t?s?ig
14
2.2??? N?pi modellek
16
2.2.1 Az elme n?pi modellje
19
2.3?? A modellek ?jragondol?sa
21
3.? S?M?K ?S MODELLEK
3.1??? A s?ma mint bels? reprezent?ci?
23
3.2??? A konnekcionizmus
25
3.2.1 Az amerikai megsz?l?t?si rendszer k?t modellje
27
4.? STRAUSS ?S QUINN S?MAELM?LETE
4.1? A s?ma fogalma
30
4.2? A gyakorlat logik?ja
31
4.3? Centrifug?lis ?s centripet?lis er?k a kultur?lis v?ltoz?sban …
33
4.4?? Empirikus kutat?sok
36
5.? ?SSZEGZ?S
5.1? A kult?ra ?j fogalma a s?maelm?letben
40
5.2??? Kritikai ?szrev?telek
41
5.3??? Egy ?kognit?v/kultur?lis antropol?gia” lehets?ges keretei …
43
BIBLIOGR?FIA
47
F?GGEL?KEK
1.? A kognit?v antropol?gia ?gai a 80-as ?vek v?g?n
51
2.? A l?lek n?pi modellje D’Andrade (1992) alapj?n
2.1? A modell elemeinek jellemz?i
52
2.2? A l?lel n?pi modellj?re vonatkoz? propoz?ci?k
53
3.? Az amerikai megsz?l?t?si rendszer k?t modellje
3.1? A szimbolikus modell
55
3.2? A konnekcionista modell – egy lehets?ges v?ltozat
56
4.? A ment?lis ?s kultur?lis modellek
57

Készleten