M?sz?ros ?d?m: B?ntet?jogi kodifik?ci?k alkony?n ?s hajnal

2,300 Ft

A b?ntet?jogi felel?ss?g anyagi jogi felt?telei, kateg?ri?i az elm?lt id?szakig stabilnak voltak mondhat?k. Mindemellett a B?ntet? t?rv?nyk?nyvr?l sz?l? 1978. ?vi IV. t?rv?ny (Btk.) hat?lybal?p?s?t k?vet?, szinte m?r k?vethetetlen sz?m? m?dos?t?s k?vetkezt?ben, ide?rtve az Alkotm?nyb?r?s?g vonatkoz? hat?rozatait is, a Btk. koherenci?ja ? f?k?nt a K?l?n?s r?szt illet?en ? az elm?lt ?vtizedek alatt megbomlott. Arra val? tekintettel is, hogy a m?dos?t?sokra t?bbsz?r elt?r? krimin?lpolitikai c?lok hat?s?ra ker?lt sor, sz?ks?gesnek t?nt egy ?j, tartalm?ban egys?ges, szakmailag megalapozott B?ntet? t?rv?nyk?nyv megalkot?sa. Ennek ?rdek?ben 2001. m?rcius 14. napj?n k?s?rlet indult a teljes b?ntet? anyagi jog ?jrakodifik?l?s?ra: D?vid Ibolya akkori igazs?g?gy-miniszer asszony Kodifik?ci?s Bizotts?got h?vott ?ssze, amelyben a b?ntet?jog kiemelked? elm?leti ?s gyakorlati szakemberei foglaltak helyet. Az elk?vetkez? b? f?l ?vtized alatt rengeteg tanulm?ny, cikk jelent meg a b?ntet?jog kodifik?ci?j?val kapcsolatban. 2003-ban Wiener A. Imre, 2006-ban pedig Ligeti Katalin publik?lta a Btk. ?ltal?nos R?sz?re vonatkoz?, indokol?ssal ell?tott normasz?veg-tervezet?t. 2007-ben az Igazs?g?gyi ?s Rend?szeti Miniszt?rium (IRM) k?sz?tette el az ?j B?ntet? t?rv?nyk?nyv, illet?leg a Katonai b?ntet? t?rv?nyk?nyv tervezet?t. Id?k?zben a korm?nyzat feladta a teljes anyagi k?dex megalkot?s?nak koncepci?j?t, ?s m?r csak egy ?j ?ltal?nos r?szben gondolkozott.
V?g?l sem ?j Btk., sem ?j ?ltal?nos r?sz nem sz?letett. A kodifik?ci?s kudarcot a 2009. ?vi LXXX. t?rv?ny enyh?tette.
Ezt k?vet?en ? 2010-ben ? ?j korm?ny ker?lt az orsz?g ?l?re, amely szint?n napirendre t?zte az ?j Btk. megalkot?s?t.

Le?r?s

A b?ntet?jogi felel?ss?g aktu?lis k?rd?sei

ISBN 978 615 5181 43 6
Kiad?: Vir?gmandula Kft.
Megjelen?s: 2011
Nyelv: magyar
Terjedelem: 178 oldal
M?ret: 176×250 mm
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
?r: 2300 Ft

A kutat?s azt a feladatot t?zte maga el?, hogy seg?ts?get ny?jtson az ?j Btk. alkot?inak abban, hogy dogmatikailag koherens normasz?veget alkossanak, legal?bb a b?ntet?jogi felel?ss?g alapkateg?ri?it illet?en. Ennek a feladatnak k?tfajta eszk?zzel tud eleget tenni. Egyr?szt, ha bemutatja ?s ?rt?keli azokat a megold?si javaslatokat, amelyek az elm?lt 10 ?vben sz?lettek. Ennek sor?n alapvet?en az igazs?g?gyi t?rca hivatalos tervezeteit, azoknak is a b?ntet?jogi felel?ss?get ?rint? rendelkez?seit (alapelvek, a b?ncselekm?ny fogalma, st?diumok, sz?nd?koss?g / gondatlans?g, elk?vet?k, felel?ss?gi akad?lyrendszer) tekintem ?t. Utal?sszer?en k?rek ki csup?n Wiener A. Imre ?s Ligeti Katalin ?nem hivatalos? m?v?re. M?sr?szt, ha k?l?n r?sztanulm?nyokat szentel a b?ntet?jogi felel?ss?g egyes problematikus ter?leteinek, felfedi ?s ?ttekinti azokat, illet?leg ?rt?keli az azokkal kapcsolatos ?ll?spontokat, ?s nem n?lk?l?zi egyfajta megold?si javaslat ny?jt?s?t sem. A f?bb ter?letek ezzel kapcsolatban a b?ncselekm?ny fogalma, a t?rsadalomra vesz?lyess?g kateg?ri?ja, a b?ntet?jogi felel?ss?gre von?s akad?lyrendszere, a jogos v?delem ?s a megel?z? jogos v?delem, illetve az elk?vet?k.
A vizsg?lat f?bb szempontjai az eml?tett k?t c?lkit?z?s tekintet?ben valamelyest elt?r?ek. A tervezetek ?rt?kel?se sor?n azt kell szem el?tt tartani, hogy a tervezett rendelkez?sek megfelelnek-e az alkotm?nyos elveknek, a b?ntet?jog, illetve a jogalkot?s szakmai k?vetelm?nyeinek. Az alkotm?nyos elvek tekintet?ben kiemelend? a norm?k pontos ?s egy?rtelm? meghat?roz?sa, a normavil?goss?g, ami egyr?szt azt a k?vetelm?nyt t?masztja, hogy az ?j t?rv?ny az ?llampolg?rok sz?m?ra k?z?rthet?en r?gz?tse a b?ntet?jogi tilalmakat, m?sr?szt pedig azt, hogy azok mind az ?llampolg?rok, mind a jogalkalmaz?k sz?m?ra egy?rtelm?ek, ?s felismerhet?en ?rtelmezhet?ek legyenek. A b?ntet?jog szakmai k?vetelm?nyei k?z?l a hazai b?ntet?jog-alkot?s ?s -alkalmaz?s 130 ?ves hagyom?nyait, a modern b?ntet?jogi elveknek val? megfelel?st, a rendelkez?sek alkalmazhat?s?g?t kell kiemelni. V?g?l az sem maradhat figyelmen k?v?l, hogy a b?ntet?jogi norm?k olyan form?ban ker?ljenek r?gz?t?sre, amely megfelel a jogszab?lyszerkeszt?s technikai k?vetelm?nyeinek, k?l?n?s tekintettel az ?rthet?s?g, adekv?ts?g, hat?rozotts?g ?s a koherencia szempontjaira.
A tanulm?nyok alapvet?en a b?ntet?jogi dogmatika m?dszer?t k?vetik, ez a hat?lyos jogszab?lyok ?rtelmez?se, a jog?sszehasonl?t?s ?s a vonatkoz? b?r?i gyakorlat ?sszevet?se ?ltal a rendelkez?sek kritikai vizsg?lat?t jelenti.

Készleten