Mohos M?ria: A R?b?t?l a Mur?ig

2,300 Ft

Magyarorsz?g ?s a szomsz?dos orsz?gok kapcsolatrendszere a 20. sz?zad v?g?n a vil?gpolitikai ?s eur?pai folyamatok k?vetkezt?ben gy?ke?resen ?talakult. Az ?talakul?s sor?n a hat?rt?rs?gek szerepe megv?ltozott, a kor?bbi, az orsz?g belsej?t?l mesters?gesen elz?rt perif?ri?k az innov?ci?k fogad?iv? ?s k?zvet?t?iv? v?ltak.
A megv?ltozott politikai ?s gazdas?gi helyzet a hat?rt?rs?gek kutat??s?ra is ?szt?nz?en hatott. A MTA RKK p?csi, gy?ri, miskolci, debreceni, b?k?scsabai munkat?rsai, a fels?oktat?si int?zm?nyekben dolgoz? geogr??fusok az 1980-as ?vek k?zep?t?l vizsg?lj?k a k?zel?kben l?v? hat?rt?rs?ge?ket. A kutat?sok kezdetben a hat?r magyarorsz?gi oldal?n l?v? t?jak, tele?p?l?sek jellegzetess?geit t?rt?k fel, az utols? ?vtizedben pedig megszapo?rodtak a hat?rokon ?tny?l?, valamint a szomsz?dos orsz?gok kutat?inak egy?ttes r?szv?tel?vel lebonyol?tott vizsg?latok. Ez ut?bbiak sor?ba tarto?zik az Eur?pai Uni? 5-?s keretprogramja ?ltal t?mogatott nemzetk?zi kuta?t?s (Changing Borders, Changing Identities), amelynek vezet?je Ulrike H. Meinhof. A program c?lja az egykori vasf?gg?ny ment?n fekv? volt szocia?lista ?s nem szocialista orsz?gok hat?rt?rs?geiben l?v? telep?l?s-p?rok vizsg?lata, annak bemutat?sa, hogy a z?rt, szigor?an ?rz?tt hat?s mit jelen?tett az egyik, ?s mit a m?sik oldal?n ?l? emberek sz?m?ra. A mindennap?okban ?…a hat?r hol ellens?ges ?s f?lelmetes, hol szel?debb ?s bar?ts?go?sabb arcai, valamint a hat?rhoz val? fokozatos alkalmazkod?s strat?gi?i nyomon k?vethet?k…”
?
Le?r?sA magyar-szlov?n hat?rt?rs?g t?rt?neti-f?ldrajzi vizsg?lata

ISBN 9789639871045
Kiad?: NYME Savaria Egy. K?zp. Szl?v Filol?giai Int
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 142 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Ebb?l a kutat?si programb?l kimaradt a volt magyar-jugoszl?v hat?r teljes hossza. Val?sz?n?leg az Eur?pai Uni?b?l n?zve nem l?tszott, hogy r?videbb ideig ugyan, de ez a hat?r is vasf?gg?ny jelleg? volt. A k?t orsz?g kapcsolat?ra akkor nem a bar?ts?g ?s a j?szomsz?ds?g volt a jellemz?, a jugoszl?viai magyarok ?s a magyarorsz?gi szerbek, horv?tok, szlov?nek, sokacok, bunyev?cok nem sz?vesen v?llalt?k etnikai hovatartoz?sukat. K??s?bb a magyar-jugoszl?v viszony javul?sa el?seg?tette az 1980-as ?vekig haz?nkb?l kifel?, majd a Jugoszl?vi?b?l hozz?nk ir?nyul? bev?s?rl?turiz?must.
?j korszak kezd?d?tt az 1990-es ?vtizedben, amikor Jugoszl?via fel?boml?sa k?vetkezt?ben a k?t orsz?g hat?ra magyar-szlov?n, magyar?horv?t, ?s magyar – (kis)jugoszl?v hat?rszakaszokra darabol?dott. A t?rt??nelem folyam?n el?sz?r ?n?ll? ?llamm? v?lt Szlov?nia ?s Magyarorsz?g k?z?tt j?szomsz?di kapcsolat alakult ki. A k?z?s hat?rszakasz ?sszek?t? kapoccs? v?lt, ?s a d?lszl?v h?bor? kirobban?sa ut?n gazdas?gi, politikai ?s strat?giai szempontb?l is fel?rt?kel?d?tt. Ezen kedvez? v?ltoz?sok azonban nem sz?ntett?k meg azt a szimbolikus bels? hat?rt, amely a kor?bban z?rt hat?rmenti s?vot az orsz?g t?bbi r?sz?t?l elv?lasztotta.
Amikor Ausztria 1995-ben az Eur?pai Uni? tagja lett, az osztr?k?magyar ?s az osztr?k-szlov?n hat?rszakasz az EU k?ls? hat?r?v? v?lt. Ez a v?ltoz?s lehet?v? tette, hogy az eml?tett k?t hat?rt?rs?g r?szes?lj?n a Phare Credo program ?ltal ny?jtott t?mogat?sokb?l.
A z?rt hat?rok nyitott? v?l?s?nak utols? l?p?se az volt, amikor Ma?gyarorsz?got ?s Szlov?ni?t 2004-ben egyszerre vett?k fel az Eur?pai Uni??ba, ?gy megteremt?d?tt a magyar-osztr?k-szlov?n euror?gi? kialak?t?s??nak lehet?s?ge.

Tartalom

1.? Bevezet?s5
2.? A kutat?s c?lja ?s m?dszerei7
2.1.? A kutat?s c?lja7
2.2.? Kutat?si m?dszerek ?s forr?sok7
3.? A vizsg?lt ter?let bemutat?sa10
3.1.? Vendvid?k14
3.2.? Az ?rs?g14
3.3.? Het?s15
4.? A vizsg?lt ter?let jellegzetess?gei 1910-ben19
4.1.? A v?rosok19
4.2.? A falvak30
5.? A t?rs?g ?let?t befoly?sol? t?rt?nelmi esem?nyek ?s folyamatokaz els? vil?gh?bor?t?l a 20. sz?zad v?g?ig44
5.1.? ?j hat?rok ? ?j ?llamok46
5.2.? A k?zigazgat?s megv?ltoz?sa a hat?r k?t oldal?n51
5.3.? F?ldreform ?s koloniz?ci? a Muravid?ken54
5.4.? ?jb?l magyar igazgat?s alatt a Muravid?k (1941-1944)63
5.5.? K?t ?bar?ti ?llam” keretei k?z?tt65
5.5.1.? A magyarorsz?gi t?rs?g65
5.5.2.? Jugoszl?via keretei k?z?tt68
5.5.3.? Jugoszl?via felboml?s?nak el?zm?nyei ?s hat?sa a hat?rt?rs?gre69
6.? A magyar-szlov?n hat?rmente a 20. sz?zad v?g?n71
6.1.? A v?rosok72
6.2.? A falvak76
7.? Kisebbs?gek a hat?r ment?n100
7.1.? Magyarok Szlov?ni?ban102
7.2.? Szlov?nek Magyarorsz?gon107
7.2.1.A n?pess?g sz?m?nak ?s ?sszetev?inek alakul?sa108
7.2.2.A n?pess?g szerkezete109
7.2.3.A n?pess?g gazdas?gi aktivit?sa ?s foglalkoz?si szerkezete115
7.2.4.A lakoss?g ?letk?r?lm?nyei117
8.? ?sszegz?s121
9.? Felhaszn?lt irodalom125

Készleten