Moln?r Antal: A b?tai ap?ts?g ?s n?pei a t?r?k korban

2,500 Ft

Jelen k?tet a h?dolt Magyarorsz?g katolikus egyh?zi int?zm?nyeit ?s azok m?k?d?s?t bemutat? sorozat ?t?dik darabja. A szerz? ez?ttal egy ter?letileg ?s tematikailag is ?jszer? k?rd?st vizsg?l: egy Tolna megyei ap?ts?g, pontosabban az ap?ti c?m birtokosai ?s alattval?ik t?rt?net?t a 17. sz?zadban. A t?r?k uralom alatti Tolna megye forr?sanyaga orsz?gos viszonylatban is igen szeg?nyesnek mondhat?, ?gy az itt t?rgyalt kisr?gi? (jeles?l a S?rk?z) h?dolts?g kori m?ltj?nak kutat?sa t?rt?net?r?sunk fontos feladata. M?sr?szt a megsz?nt monasztikus szerzetesi int?zm?nyek c?meinek ?s birtokainak 16-17. sz?zadi t?rt?nete csak a helyt?rt?neti ?s rendt?rt?neti monogr?fi?kban kapott helyet, az ap?ti ?s pr?posti c?meket elnyer? egyh?zi k?z?pr?teg ?sszefoglal? vizsg?lat?ra eddig m?g nem t?rt?nt k?s?rlet. Pedig a kisebb egyh?zi c?mek birtokosai ? a f?papokhoz hasonl?an, az ? p?ld?jukat k?vetve ? szint?n r?szt vettek a h?dolts?gi magyar int?zm?nyrendszer m?k?dtet?s?ben. A szerz? a kanonoki r?teg c?m- ?s birtokszerz? t?rekv?seinek kereteiben helyezi el a b?tai ap?ts?g t?rt?net?t; a pozsonyi k?ptalan lev?lt?r?ban ?s m?s forr?s?rz? int?zm?nyekben felt?rt dokumentumokra ?p?tve mutatja be a b?tai ap?tok birtokmeg?rz? t?rekv?seit, a jobb?gyaikkal val? kapcsolattart?s technik?it, az ad?ztat?s eredm?nyeit ?s neh?zs?geit. Az ap?ts?g szerencs?sen fennmaradt gazdag lev?lt?ra nemcsak a t?r?k kori Tolna, hanem ?ltal?ban a magyar egyh?zi int?zm?nyrendszer h?dolts?gi jelenl?t?nek is fontos dokumentuma, ?gy a forr?sokat a szerz? az okm?nyt?rban teszi k?zz?.

2. kiad?s

ISBN 9789639662054
Kiad?: Magyar Egyh?zt?rt?neti Enciklop?dia Munkak?z?ss?g (METEM)
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 170 oldal
M?ret: 160×240 mm

Moln?r Antal 1969-ben sz?letett, egyetemi tanulm?nyait Budapesten v?gezte t?rt?nelem-latin szakon, Szegeden ?s P?rizsban doktor?lt, majd turkol?gi?i tanulm?nyokat folytatott Budapesten. Jelenleg az E?tv?s Lor?nd Tudom?nyegyetem K?z?pkori ?s Kora ?jkori Magyar T?rt?neti Tansz?k?nek adjunktusa, a Magyar Tudom?nyos Akad?mia T?rt?nettudom?nyi Int?zet?nek f?munkat?rsa ?s a J?zus T?rsas?ga Magyarorsz?gi Rendtartom?nya Lev?lt?r?nak vezet?je. Mintegy hetven tanulm?nya, t?bb k?nyvismertet?se ?s kisebb ?r?sa, valamint hat ?n?ll? monogr?fi?ja ?s tanulm?nyk?tete l?tott napvil?got. Eddig megjelent k?tetei: Katolikus misszi?k a h?dolt Magyarorsz?gon I. (1572-1647). Bp., 2002. (Humanizmus ?s Reform?ci? 26.); P?sp?k?k, bar?tok, parasztok. Fejezetek a szegedi ferencesek t?r?k kori t?rt?net?b?l. Bp., 2003. (METEM K?nyvek 41.); A katolikus egyh?z a h?dolt Dun?nt?lon. Bp., 2003. (METEM K?nyvek 44.); Tanulm?nyok az alf?ldi katolicizmus t?r?k kori t?rt?net?hez. Bp., 2004. (METEM K?nyvek 45.); Mez?v?ros ?s katolicizmus. Katolikus egyh?z az egri p?sp?ks?g h?dolts?gi ter?letein a 17. sz?zadban. Bp., 2005. (METEM K?nyvek 49.)
* * *

Az elm?lt ?vekben folytatott kutat?saim sor?n igyekeztem a h?dolts?gi katolikus egyh?z t?rt?net?t r?szben int?zm?nyes, r?szben ter?leti bont?sban felt?rni ?s bemutatni. A szervezeti elk?l?n?t?st a k?t, egym?st?l minden szempontb?l gy?keresen k?l?nb?z? strukt?ra, a misszi?s egyh?zszervezet ?s a megy?sp?sp?k?k ?ltal ir?ny?tott egyh?zi int?zm?nyek ?n?ll? m?k?d?se indokolja; a ter?leti alap? t?rgyal?sm?d pedig az egyes r?gi?k heterog?n etnikai ?s felekezeti viszonyai, a differenci?lt egyh?zi ell?totts?guk, ?s ebb?l fakad?an a nagyon v?ltozatos forr?sadotts?gok miatt tekinthet? jogosultnak. Ugyanakkor ?ppen a behat?bb vizsg?latok tett?k nyilv?nval?v?, hogy a nagyt?ji (d?l-magyarorsz?gi ? alf?ldi ? dun?nt?li) bont?son bel?l sz?mos, egym?st?l nagyon is elt?r? vall?si helyzet? kisr?gi? mutathat? ki, amelyek ? r?szben ?ppen a felekezeti-egyh?zi viszonyokkal ?sszef?gg?sben ? ?n?ll? h?dolts?g-t?pusok meghat?roz?s?t is lehet?v? teszik. A misszi?s int?zm?nyek ?ltal lefedett, d?li h?dolts?gi ter?leteken j?l kitapinthat?ak a szlav?niai, a szer?ms?gi, a b?cskai ?s a temesk?zi r?gi?k saj?toss?gai, m?g az Alf?ld?n ?lesen elk?l?n?lnek az egyes kolostorok hat?sugara ?ltal lefedett t?jegys?gek szakr?lis jellegzetess?gei, el?g legyen itt csak a szegedi ferencesek vagy a gy?ngy?si ? j?szs?gi egyh?zi int?zm?nyek vonz?sk?rzet?re utalni.
Jelen k?tet mind a szervezeti, mind a ter?leti differenci?l?s paradigm?j?n bel?l ?j szempontok szerint k?v?nja a k?rd?sk?rt t?rgyalni. A kutat?s a h?dolts?gi magyar katolikus egyh?zi int?zm?nyek k?z?l eddig els?sorban a f?papok ?ltal k?ld?tt vil?gi papok ?s licenci?tusok, illetve a ferences ?s a jezsuita rend m?k?d?s?t tanulm?nyozta. Az egyh?zi t?rsadalomban alapvet?en jogi ?s hivatali aspektusb?l fontos szerepet j?tsz? k?z?pr?teg, a k?ptalani paps?g ilyen ir?ny? jelenl?te mindeddig elker?lte t?rt?net?r?sunk figyelm?t. B?r Szak?ly Ferencnek a h?dolts?gi magyar ad?ztat?st ?s int?zm?nyrendszert bemutat? monogr?fi?i1 elsz?rt adataikkal m?r figyelmeztettek ennek a t?rsadalmi csoportnak a jelent?s?g?re, de ?n?ll? tanulm?ny mindeddig nem sz?letett a k?rd?sr?l. Term?szetesen ennek t?bb, egym?ssal szorosan ?sszef?gg? oka van. Mindenekel?tt teljesen hi?nyoznak a kora ?jkori katolikus egyh?zi t?rsadalomra, els?sorban a k?z?pr?tegre vonatkoz? elemz?sek, teh?t egy ilyen, ak?r r?szletk?rd?snek is tekinthet? probl?ma felvet?s?hez m?g a historiogr?fiai sz?vegk?rnyezet sem tekinthet? adottnak. M?sr?szt pedig a kora ?jkori forr?sok k?z?l ?ppen a k?ptalani lev?lt?rak a legkev?sb? n?pszer?ek a historikusok k?r?ben. M?g az elm?lt ?vtizedekben a r?mai forr?sanyag felt?r?sa nagy l?ptekkel haladt el?re, ?s az egyh?zmegyei lev?lt?rak sem sz?m?tanak ismeretlennek a kutat?k el?tt, addig a k?ptalanok arch?vumai az ?jkori egyh?zt?rt?net?r?s igazi ?s?t?t lovai?. Pedig a gy?ri, az esztergomi vagy ?ppen a z?gr?bi ?s a pozsonyi lev?lt?rak a magyar forr?sviszonyokhoz k?pest gazdag 16-17. sz?zadi iratanyaggal rendelkeznek, amelynek felt?r?sa nemcsak a h?dolts?g-kutat?s, hanem az eg?sz korszak egyh?z- ?s m?vel?d?st?rt?nete sz?m?ra d?nt? fontoss?g? lenne.
A region?lis vizsg?latok szempontj?b?l a k?tet szint?n ?j ter?letre: a 17. sz?zadi Tolna megy?be kalauzolja az olvas?t. Ennek jelent?s?g?t a t?jegys?g speci?lis forr?sadotts?gainak ?s a kutat?st?rt?neti el?zm?nyeknek az ismeret?ben tudjuk megfelel?k?ppen ?rt?kelni. Tolna megye t?r?k kori t?rt?nete kicsiben lek?pezi az eg?sz D?l-Dun?nt?l saj?tos kutat?si probl?m?it. M?g a 16. sz?zadra vonatkoz?an a t?r?k dokumentumok, mindenekel?tt az ad??ssze?r?sok ?s a v?mnapl?k seg?ts?g?vel a t?j gazdas?gi ?s t?rsadalmi, s?t (n?h?ny szerencs?sen fennmaradt forr?s j?volt?b?l) m?g m?vel?d?si viszonyair?l is t?bb?-kev?sb? egyenletes ismeretekkel rendelkez?nk, addig a 16. sz?zad v?g?t?l eg?szen a t?r?k ki?z?s?ig a kutat? szinte teljes s?t?ts?gben b?kl?szik, a k?p csak a 18. sz?zad elej?t?l tisztul ki ism?t.4 M?g a baranyai vagy a somogyi h?dolts?g eset?ben az egyh?zi (jezsuita) dokumentumok n?mik?ppen enyh?tik a forr?s?ns?get, addig Tolna megy?ben val?ban szembet?n? a lev?lt?ri anyag hi?nya.
A hom?lyt a sz?rv?nyosan el?bukkan? lev?lt?ri forr?sok alig oszlatj?k. Joggal ?llap?totta meg a n?h?ny, ink?bb v?letlenszer?en el?ker?lt 17. sz?zadi tolnai dokumentumot k?zz?tev? Szak?ly Ferenc: ?… a XVII. sz?zad mindm?ig meg?ratlan lap maradt Tolna megye t?rt?net?ben. A helyt?rt?neti monogr?fi?kban ? e sz?zadr?l sz?lva ? rendszerint n?h?ny elsz?rt, ?sszef?gg?seib?l kiszakadt adat tal?lhat?, sok hely?tt pedig egyenesen csak ?ltal?noss?gok olvashat?k a helyi adatok helyett.? Ennek ok?t a szerz? a hossz? t?r?k h?bor?nak a megy?t ?rt k?l?n?sen nagy, ?s a birtokos t?rsadalmat sem k?m?l? kataklizm?j?ban l?tta, amely r?szben teljes birtokjogi anarchi?hoz, r?szben pedig a r?c betelep?l?s miatt a megy?nek a magyar int?zm?nyrendszert?l val? elt?volod?s?hoz vezetett. A szab?lyer?s?t? kiv?telek k?z? tartozik a p?csi pr?posts?g M?nyok faluj?nak 25 darabos iratcsom?ja, a Martonfalvaiak levelez?se a h?dolt jobb?gyaikkal, ?s els?sorban az itt k?zz?tett ?s elemzett b?tai ap?ts?gi lev?lt?r.

Készleten