Moln?r-Kov?cs Zs?fia: A tank?nyvkutat?sok dualizmus kori forr?sai

3,950 Ft

E k?nyv a t?rt?neti tank?nyvkutat?sok lehets?ges forr?sait, kiemelten pedig a hazai dualizmus kori k?tf?ket rendszerezi ?s szeml?lteti.
Le?r?sK?nyv?szeti adatok:

 

Kiad?: Capillatus Kiad?

ISBN 978 615 80609 2 9

M?ret: 160×230 mm

Terjedelem: 454 oldal

K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

A szerz? t?bb ?ve foly? kutat?munk?j?hoz szervesen illeszked? n?vum?rt?k? v?llalkoz?s egy olyan szintetiz?l? munka megval?s?t?s?t t?zte c?lj?ul, mely hazai ?s nemzetk?zi t?ren egyar?nt hi?nyp?tl? ?s kutat?s?szt?nz? szerepet k?pvisel.

A k?tet legterjedelmesebb ?s legmeghat?roz?bb r?sze a 78 db forr?st, illetve forr?sr?szletet felvonultat??Forr?sgy?jtem?ny. A korabeli rendeletek, paragrafusok, jegyz?k?nyvek, k?nyvek, tan?t?k?pz?s tank?nyvek, pedag?giai szakk?nyvek, tantervek ?s foly?iratcikkek sz?nes palett?j?b?l gazdagon mer?tkez? ?ssze?ll?t?s v?ltozatos k?pet ny?jt a korszakkal kapcsolatos tank?nyvkutat?sok ?r?sos k?tf?ir?l. A forr?sgy?jtem?nyt ?k?s?r?? tanulm?nyok egyr?szt bemutatj?k a forr?sfelt?r? ?s -gy?jt? munka folyamat?nak l?p?seit, f?bb tapasztalatait, a felt?rt forr?sok k?r?t, m?sr?szt g?rcs? al? veszik a tank?nyvkutat?sok magyar ?s nemzetk?zi b?zis?t: az Orsz?gos Pedag?giai K?nyvt?r ?s M?zeumot, illetve annak tank?nyvi k?l?ngy?jtem?ny?t, valamint a Georg Eckert Nemzetk?zi Tank?nyvkutat? Int?zetet, annak kiemelked? tank?nyv?llom?ny?t. A k?nyv harmadik egys?ge pedig annot?lt szakirodalmi ?ttekint?st ny?jt a dualizmus kori tank?nyvek kutat?s?hoz.

A forr?sgy?jt?s ?s -kiad?s aktualit?s?t er?s?ti a dualizmus id?szak?nak kezdet?t jel?l? 1867-es osztr?k?magyar kiegyez?s 150. ?vfordul?ja, ugyanakkor e k?nyv az id?beli kereteken (1867?1918) t?lmutatva a tank?nyvkutat?sokban ? ?s az ahhoz kapcsol?d? forr?sokban ? rejl? kutat?si potenci?lra ir?ny?tja a figyelmet, b?zist teremtve a tank?nyvi t?rgyk?rt ?rint? komplex vizsg?latoknak.

Készleten