M?lt ?s j?v?. A magyar jezsuit?k sz?z ?ve (1909-2009)

3,200 Ft

A jezsuita rend tagjai a legels? id?kt?l kezdve szokatlanul sok levelet ?rtak. A 16. sz?zad m?sodik fel?ben Eur?pa k?l?nb?z? t?jain, s?t t?voli kontinenseken sz?tsz?r?d? t?rsak k?z?tt a levelez?s biztos?totta az ?sszetartoz?st, amit a kolostori ?let nem adhatott meg. A levelek szolg?lt?k azt a c?lt is, hogy az el?lj?r?k els? k?zb?l kapjanak t?j?koztat?st a rendtagok ?let?r?l, ?s f?leg a r?mai ?ltal?nos El?lj?r? birtok?ban legyen a rend ir?ny?t?s?hoz sz?ks?ges minden ismeretnek. A kiterjedt levelez?s egy r?sze r?vid id?n bel?l nyilv?noss? v?lt: m?g Szent Ign?c ?rta el?, hogy a R?m?ba ?rkez? levelek szem?lyes r?szeit gondosan v?lassz?k el az ?ltal?nos t?j?koztat?st ad? szakaszokt?l, hogy a misszi?kb?l ?rkez? besz?mol?k, a ?rel?ci?k? az Eur?p?ban maradt jezsuit?k ?s a misszi?kat t?mogat? j?tev?k lelkes?t?s?t is szolg?lhass?k.
A rendi arch?vumokban fennmaradt t?rt?nelmi anyag jelent?s?ge rendk?v?li: ?Isten a T?rsas?got p?ratlan dokumentumanyaggal ?ldotta meg, s ?gy tiszt?n szeml?lhetj?k kezdeteinket, alap?t? karizm?nkat? (Pedro Arrape, a J?zus T?rsas?ga ?ltal?nos El?lj?r?ja, 1965-1983). A b?s?gesen rendelkez?sre ?ll? forr?sok megismer?s?vel a 20. sz?zadt?l kezdve a J?zus T?rsas?ga nagyszer? alapot kapott identit?s?nak meg?rz?s?hez a gyorsan v?ltoz? t?rt?nelmi korok k?zepette is. A rendt?rt?neti anyag azonban m?ra messze t?ln?tt a T?rsas?gon: kutat?i els?sorban nem jezsuit?k, hanem a legk?l?nf?l?bb ter?letek ir?nti ?rdekl?d? t?rt?n?szek, akik sz?m?ra az egykori jezsuit?k besz?mol?i kimer?thetetlen inform?ci?forr?sk?nt szolg?lnak.
Az ?n?ll? magyar rendtartom?ny centen?riuma, amely egybeesett a magyar provincia ?jj?szervez?d?s?nek 20. ?v?vel, a rend eg?sz?nek t?rt?net?nek eg?sz?hez k?pest kisebb t?vlatokat nyit meg. M?gis sz?ks?ges volt, hogy a napi feladatok k?zepette meg?llva visszatekints?nk az eltelt id?re, ?s – ahhoz hasonl?an, ahogy az ember egy nap v?g?n h?l?t ad az Istent?l kapott aj?nd?kok?rt – felm?rj?k tekintet?nkkel azokat az utakat, amelyeket Isten szolg?lat

?s ami abb?l k?vetkezik

Szerkeszt?k: Moln?r Antal, Szil?gyi Csaba

ISBN 9789639662513
Kiad?: Magyar Egyh?zt?rt?neti Enciklop?dia Munkak?z?ss?g (METEM)
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 258 oldal
M?ret: 160×240 mm
 

* * *

Jelen tanulm?nyk?tet a J?zus T?rsas?ga Magyarorsz?gi Rendtartom?nya alap?t?s?nak sz?zesztend?s ?vfordul?j?n rendezett konferencia (2009. okt?ber 16-17.) el?ad?sainak szerkesztett v?ltozat?t tartalmazza. A tan?cskoz?s k?t napja alatt az ?rdekl?d?k d?lel?tt t?rt?neti el?ad?sokat, d?lut?n pedig p?rhuzamos m?helyek keret?ben a jezsuit?k mai m?k?d?s?r?l sz?l? besz?mol?kat hallgathattak meg. A centen?riumi ?nneps?gekre a Hor?nszky utca 20. sz?m alatti P?rbesz?d H?za folyos?in ?lland? rendt?rt?neti ki?ll?t?s, egy f?ldszinti helyis?gben pedig Kerkai Gy?rgy SJ ?s a KALOT t?rt?net?t bemutat? t?rlat k?sz?lt el. A d?lel?tti szekci?kban 12 el?ad? szerepelt, a d?lut?ni besz?lget?seken h?t m?helyben t?z jezsuita ?s vil?gi munkat?rs sz?molt be munk?j?r?l. A k?tetben H?mori P?ter el?ad?sa (A Quadragesimo anno kora: jezsuit?k a t?rsadalmi igazs?goss?g?rt) technikai okok miatt nem ker?l most k?zl?sre, ezen k?v?l valamennyi d?lel?tti refer?tum szerkesztett v?ltozata szerepel, m?g a d?lut?ni megsz?lal?k k?z?l heten ?ltek az ?r?sbeli bemutatkoz?s lehet?s?g?vel. K?sz?net illet minden szerz?t! Kiemelten k?sz?net illeti P. Forrai Tam?s jezsuita aty?t, aki a rend r?sz?r?l seg?tette a jubileumi konferenci?t.
A konferenci?n tudatosan v?llalt m?faji soksz?n?s?g a jelen k?tet ?r?sait is jellemzi. A k?vetkez? oldalakon a szigor?bb ?rtelemben vett szaktanulm?nyok mellett olvashatunk visszaeml?kez?seket ?s tan?s?gt?teleket is. Ez a t?ny a szerkeszt?s alapelveit is ?rinti. A szerkeszt?k a l?bjegyzetek egys?ges?t?s?n t?l a sz?vegekben csak a felt?tlen?l sz?ks?ges jav?t?sokat v?gezt?k el. A szerz?k st?lus?t a k?tet szerkeszt?se sor?n maxim?lisan tiszteletben tartottuk, saj?tos megfogalmaz?saikat nem stiliz?ltuk, ?s nem egys?ges?tett?nk bizonyos, a szerz?k kifejez?sm?dj?ra jellemz? saj?toss?gokat sem, ahogyan ez egy szigor?an tudom?nyos kiadv?ny vagy szakfoly?irat eset?ben elv?rhat? lenne.

Készleten