Nagy Andr?s (szerk.): Gegesi Kiss P?l m?gy?jtem?nye

3,050 Ft

A magyar kult?rt?rt?net szellemi-spiritu?lis m?helyeinek sor?ban – Vas?rnapi K?r (a fiatal Luk?cs Gy?rgy ?s bar?tai); Sziget (Ker?nyi K?roly, Szerb Antal ?s m?sok) ?s t?rsaik – fontos helyet foglal el az 1945 ?s 1949 k?z?tt m?k?d?tt Eur?pai Iskola. A tags?got els?sorban k?pz?m?v?szek ?s m?v?szett?rt?n?szek alkott?k, de irodalm?rok ?s orvosok is voltak k?r?kben. Az ut?bbiak k?z? tartozott Gegesi Kiss P?l (1900-1993) gyerekgy?gy?sz is, akit t?bb okb?l is sz?mon tart a m?v?szett?rt?net. Forg?cs Hann Erzs?bet szobr?szm?v?sz f?rje volt, az Eur?pai Iskola alap?t? tagja, jelent?s m?gy?jt?, ?s v?g?l m?v?szeti ?r?k?nt is tev?kenykedett. T?bb mint ezer t?telb?l ?ll? m?gy?jtem?nye 1957-ben Martyn Ferenc javaslat?ra, H?rs ?va m?v?szett?rt?n?sz munk?ja eredm?nyek?ppen ker?lt a p?csi Janus Pannonius M?zeum birtok?ba; jelen kiadv?ny egyr?szt a gy?jtem?ny legfontosabb darabjait (Gul?csy Lajos, Derkovits Gyula, Egry J?zsef, B?lint Endre, Anna Margit, Scha?r Erzs?bet ?s m?sok munk?it), m?sr?szt Gegesi Kiss ?s Forg?cs Hann p?ly?j?nak m?v?szett?rt?neti kontextus?t mutatja be.

SBN 963 9297 53 4
Kiad?: Baranya Megyei M?zeumok Igazgat?s?ga, P?cs
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 168 oldal.
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

J?l ?rezhet? a t?rekv?s, hogy a k?tet egyens?lyba hozza egym?ssal az orvos ?s a m?gy?jt?-essz?ista Gegesi Kiss alakj?t. Az ?r?sok sor?t r?vid ?letrajz nyitja, melynek f?bb pontjaib?l a szakmai karrier ?ve bontakozik el?; az ?letrajzot k?vet? t?v?interj? (k?sz?tette Kardos Istv?n) sz?vege alapj?n a nagyszab?s? kutat?i, gy?gy?t?i ?s tudom?nyszervez?i p?lya szakmai r?szletk?rd?seir?l inform?l?dhatunk. (Ebben az interj?ban is megjelenik a m?gy?jt?i tev?kenys?g, de csup?n aff?le mell?ksz?l.) Az orvosi oldal ellens?lyak?nt k?vetkezik Pr?ger L?szl? besz?lget?se, mely a hetvenes ?vek elej?n k?sz?lt, szorosan az Eur?pai Iskola m?k?d?s?hez kapcsol?d?an. E besz?lget?s legizgalmasabb r?szei tal?n azok, amelyekben Gegesi Kiss az Eur?pai Iskol?hoz tartoz? alkot?m?v?szek, illetve a “teoretikusok” kapcsolat?r?l besz?l. Gegesi Kiss t?bb kiadv?nyban is megk?s?relte ?rtelmezni azt a szellemi-t?rt?nelmi szitu?ci?t, melyben az iskola megkezdte m?k?d?s?t; ezek k?z?l jelen k?tet (m?v?szeti ?r?sainak r?szletes bibliogr?fi?ja mellett) ?jra k?zli Gegesi Kiss??let, ember, m?v?szet?c?m? munk?j?t, amely 1946-ban jelent meg. Itt felvet?dhet a k?rd?s, hogy milyen intellektu?lis rangot kell tulajdon?tanunk Gegesi Kiss essz?inek. Erre Nagy Andr?s is utal a k?tet egy hely?n, n?mi t?vols?gtart?st sejtetve ez ?gyben. “Saj?tos m?don ennek a lebeg?, ‘t?l ?ltal?nos’ kontextusnak a t?lzottan t?gas, dilett?nsnak hat? elm?leti fejteget?se jelenik meg az Eur?pai Iskola teoretikusainak, ?gy els?sorban […] Gegesi Kiss P?lnak m?v?szeti ?r?saiban”. Gegesi Kiss fent eml?tett ?r?sa az ?letfiloz?fia ?s ?lm?nyeszt?tika fogalmi k?szlet?b?l ?p?tkezik, mondand?j?t n?mi ut?pisztikus t?llelkes?lts?ggel sz?nezve; egyr?szt ?rdekes dokumentum, ahogy egy szemtan? l?tta az Eur?pai Iskola szellemi h?tt?rvil?g?t, m?sr?szt vil?goss? teszi azokat a poz?ci?kat is, melyek alapj?n a kommunista kult?rpolitika az iskola munk?j?t k?s?bb dekadensnek ?s irracionalist?nak min?s?thette.
Forr?s?rt?k? az a visszaeml?kez?s, melyet Gegesi Kiss k?sz?tett az Eur?pai Iskola t?rt?net?r?l Passuth Krisztina k?zrem?k?d?s?vel. A korszak szerepl?ir?l rajzolt, l?ttat? erej? kisportr?kat ?s m?s ?rdekes r?szleteket tartalmaz? sz?veg egyik leg?rdekesebb r?sze arr?l sz?l, hogy mely szempontok alapj?n d?lt el, kiket h?vjanak meg az Eur?pai Iskola tagjai k?r?be. J?l k?rvonalaz?dnak itt azok a hat?rvonalak, melyek a fiatalok sz?m?ra is elfogadhat? “nagy ?regek” (Cz?bel, Egry, M?rffy), a teljess?ggel elutas?tott R?mai Iskola, valamint a napjainkban egyre jobban fel?rt?kel?d? “m?sodvonal” (K?d?r, Scheiber, Sch?nberger) k?z?tt h?z?dtak meg. Gegesi Kiss nem sz?p?ti saj?t szerep?t, ny?ltan besz?l arr?l, hogy egyr?szt mennyire ellenkezett ?zl?s?vel p?ld?ul a nonfigurat?v fest?szet (melyet nem t?mogatott), m?sr?szt arr?l a ma m?r szinte ?rtelmezhetetlen t?rsadalmi t?vols?gtart?sr?l is, mely az elismert orvosprofesszor, illetve a h?szas ?veik k?zep?n j?r? fiatal m?v?szek kapcsolat?t jellemezte. Gegesi Kiss alap?t?ja, szervez?je, t?mogat?ja, ideol?gusa volt az Eur?pai Iskol?nak; ?rdekes olvasni, ahogyan az akkori progressz?v m?v?szvil?got egy hat?rozott, ?t?leteiben biztos, elfogults?gait ?s er?szakoss?g?t sem tagad?, ?zig-v?rig k?z?poszt?lyi habitussal rendelkez? “nem-m?v?sz” id?zi meg. A k?tetet Anghy Andr?s?D?lut?n?c?m?, Forg?cs Hann Erzs?bet szobrair?l ?rott essz?je eg?sz?ti ki, melynek gondolatmenete az ember testtart?s?nak ?s gesztusk?szlet?nek eszt?tikai ?rtelmez?si hagyom?ny?b?l indul ki, az idev?g? irodalomb?l Kleist?Marionett-sz?nh?z?tanulm?ny?t?l kezdve Lessing?Laoko?nj?ig terjed?en v?logatva; majd (Franz Rosenzweig egy megjegyz?se nyom?n) a Forg?cs Hann szobrok k?pi intenzit?s?nak ?rtelmez?si kulcs?t egy bibliai el?k?pben, az isteni “tal?lkoz?sban r?szt vev? teremtm?ny” szakr?lis t?vlatokat is nyit? alakj?ban pillantja meg.
R?viden sz?lni kell a k?tet figyelemre m?lt? fot?anyag?r?l is; a Gegesi Kiss- ?s Forg?cs Hann-portr?k mellett sok ?letk?pet is k?z?l a k?tet, melyeken m?v?sz bar?tok l?that?k (Vilt Tibor, Egry J?zsef, Kmetty J?nos, Scha?r Erzs?bet), de a k?nyv negyvenharmadik oldal?n egy riportfot?szer?en r?gz?tett, a fiatal Vas Istv?nt ?s Sz?nt? Pirosk?t meg?r?k?t? hangulatos pillanatfelv?telt is megtekinthet?nk.

Havasr?ti J?zsef

Készleten