Nagy ?va: K?lcs?nb?l fogyaszt?i hitel

3,400 Ft

A banki szerz?d?sek a szerz?d?si jog egyik ? magyar viszonylatban ? keveset vizsg?lt ter?lete. Az ut?bbi ?vtizedekben a k?lcs?nszerz?d?s klasszikus szab?lyait alapul v?ve ?j szerz?d?st?pus l?tszik kialakulni: a fogyaszt?i hitelszerz?d?s. A munka c?lja bemutatni azokat a gazdas?gi ?s t?rsadalmi v?ltoz?sokat, melyek a jogint?zm?nyre hatottak ?s a mai napig hatnak, befoly?solva ez ?ltal a jogi szab?lyoz?st. A fogyaszt?v?delmi ig?ny megjelent a hitelez?si elemet is tartalmaz? szerz?d?sek ter?let?n, ami sz?ks?gess? teszi k?t fontos ?rdek ?ssze?tk?z?s?nek vizsg?lat?t: hol tal?lhat? meg az egyens?ly a hitelez? v?delm?nek elve, illetve a laikus fogyaszt? v?delm?nek k?vetelm?nye k?z?tt?

Nagy ?va Jogi tanulm?nyait a P?csi Tudom?nyegyetemen v?gezte, majd annak Polg?ri Jogi Tansz?k?n tan?tott mag?njogi t?rgyakat. Kutat?si t?m?ja a fogyaszt?v?delmi szerz?d?si jog, k?l?n?s tekintettel a banki szerz?d?sek k?r?re. PhD fokozat?s az ?llam- ?s jogtudom?nyok k?r?ben summa cum laude eredm?nnyel szerezte az E?tv?s L?r?nd Tudom?nyegyetemen. A szerz? a fogyaszt?si hitelszerz?d?sek t?mak?r?nek ismert szak?rt?je, sz?mos szakcikket, tanulm?nyt publik?lt. A polg?ri jogi szakvizsg?ra k?sz?l? gyakorl? jog?szok abb?l a nagysiker?, t?bb kiad?st meg?rt tank?nyvb?l tanulnak, melyet ? szerz?t?rsaival egy?tt ? Nagy ?va ?ll?tott ?ssze sz?mukra. A szerz? az E?tv?s J?zsef F?iskola oktat?ja.

R?szlet az opponensi v?lem?nyb?l: ? Az egyes probl?m?k kibont?s?n?l nagy jelent?s?ghez jut a jog?sszehasonl?t? m?dszer k?vetkezetes alkalmaz?sa, k?l?n?s tekintettel az angol, francia ?s n?met jogi szab?lyoz?sra, a fogyaszt?t a hazai norm?kn?l jobban v?d? megold?sokra, illetve a jogint?zm?nyek t?rsadalmi h?tter?nek kibont?sa, utalva az organikus fejl?d?s gyakran ?rz?kelhet? hi?ny?ra Magyarorsz?gon. Mindezt kieg?sz?ti a jelent?s hazai ?s k?lf?ldi jogirodalom ?ttekint?se, melyre a szerz? rendszeresen ?s pontosan hivatkozik.?

Kir?ly Mikl?s

?
Le?r?sISBN 9789637290725
Kiad?: E?tv?s J?zsef F?iskolai Kiad?
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 175 oldal
M?ret: 170×270 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Bevezet?s
9
A fogyaszt?si c?l? hitelez?s kialakul?s?nak t?rt?nete
13
A jogint?zm?ny kialakul?s?hoz vezet? gazdas?gi folyamatok v?zlata
13
Az egym?shoz kapcsolt szerz?d?sek dogmatikai alapjai
15
H?zal? keresked?s ?s fogyaszt?i hitel
18
Egyes?lt Kir?lys?g
21
Franciaorsz?g
23
N?metorsz?g
24
K?lcs?nszerz?d?sek ?s szab?lyoz?suk Magyarorsz?gon
25
A k?lcs?nszerz?d?s szab?lyoz?sa Magyarorsz?gon
26
Fogyaszt?v?delem ?s mag?njog az Eur?pai K?z?ss?gben
36
Fogyaszt?v?delmi ir?nyelvek ?s ?hely?k? a tag?llamok jogrendszer?ben
40
A ?fogyaszt?i szerz?d?s?
41
A fogyaszt?v?delmi ir?nyelvek ?k?dexbe integr?l?sa?
42
Fogyaszt?v?delmi t?rv?nyk?nyvek
43
Fogyaszt?v?delmi ir?nyelvek ?t?ltet?s?nek neh?zs?gei
44
A fogyaszt?i hitelszerz?d?sr?l sz?l? ir?nyelv megalkot?sa
48
Az ir?nyelv ?t?ltet?se egyes tag?llamokban
51
Az ir?nyelv hat?lya al? tartoz? szerz?d?sek
52
Franciaorsz?g
52
Egyes?lt Kir?lys?g
55
N?metorsz?g
57
Kapcsolt szerz?d?sek ? p?nz?gyi l?zing
60
A szerz?d?s alanyai
62
A fogyaszt?i hitelr?l sz?l? ir?nyelv ?t?ltet?se a magyar jogba
64
?K?lcs?n? ?s ?hitel? a magyar mag?njogban
64
R?szletv?tel
64
K?lcs?nszerz?d?s
65
Hitelszerz?d?s
67
A fogyaszt?i hitelr?l sz?l? ir?nyelv ?t?ltet?s?nek neh?zs?gei
70
A jogint?zm?ny ?helye?
70
Kett?s ?t?ltet?s
72
I. A hitelint?zetekr?l ?s a p?nz?gyi v?llalkoz?sokr?l sz?l? t?rv?ny szab?lyoz?sa
72
II. A fogyaszt?v?delemr?l sz?l? t?rv?ny szab?lyoz?sa
74
Az elnevez?s indokl?sa
74
A hitelint?zeti t?rv?ny ?s a fogyaszt?v?delemr?l sz?l? t?rv?ny viszonya
75
A fogyaszt? fogalma ?s hat?sa a szab?lyoz?sra
76
Az ir?nyelv ?t?ltet?s?nek ?m?sodik l?pcs?je?
77
A jogviszony jellege
79
A fogyaszt?i hitelszerz?d?s megk?t?se
81
A szerz?d?st megel?z? szakasz
81
Az angol jog ? rekl?mra koncentr?l? ? megold?sa
82
A szerz?d?sk?t?s el?tti t?j?koztat?s speci?lis m?dja ? az el?zetes aj?nlat
83
T?j?koztat?si k?telezetts?g a magyar jogban
88
A fogyaszt?si k?lcs?nre vonatkoz? t?j?koztat?si k?telezetts?g
89
Tisztess?gtelen rekl?m
90
A szerz?d?s tartalm?nak kialak?t?sa
93
A szerz?d?sk?t?s szab?lyai az egyes tag?llamokban
93
A szerz?d?sk?t?s magyar szab?lyoz?sa ?s banki gyakorlata
97
Az ?ltal?nos szerz?d?si felt?telek alkalmaz??sa
101
A szerz?d?s jellegzetes tartalmi elemei
105
Szolg?ltat?s ? ellenszolg?ltat?s
105
A kamat m?rt?ke ? lehet-e uzsor?s a szerz?d?s?
106
A szerz?d?sm?dos?t?s lehet?s?ge
111
T?rleszt?s
114
A k?lcs?n biztos?t?kai
114
Az ad?s inform?ci?s k?telezetts?ge
115
Fizet?si halad?k
116
El?t?rleszt?s
116
Egy?b, tipikus rendelkez?sek a fogyaszt?si k?lcs?nszerz?d?sekben
120
Szerz?d?sszeg?s
122
El?ll?si jog
132
A fogyaszt?v?delmi el?ll?si jog
132
Az ir?nyelvek ?ltal meghonos?tott el?ll?si jogok f?bb t?pusai
134
El?ll?si jogok a fogyaszt?i hitelszerz?d?s k?r?ben
136
Kapcsolt szerz?d?sen alapul? el?ll?si jog
137
A fogyaszt?v?delmi el?ll?si jog m?k?d?se ?s funkci?i
139
A teljes?t?s k?rd?se
139
A jog gyakorl?s?nak id?tartama
140
A Heininger ?gy
141
Az ?t?let alapja ? a h?zal? keresked?sr?l sz?l? ir?nyelv kiterjed-e a re?lhitel szerz?d?sekre?
147
A h?zal? keresked?sr?l sz?l? ir?nyelv ?s a fogyaszt?i hitelr?l sz?l? ir?nyelv viszonya
147
A szerz?d?sk?t?s helye
148
Az ?t?let hat?lya
148
?llami felel?ss?g?
149

Készleten