Nagy Imre: A m?sodik kapu. Bert?k L?szl? k?sei k?lt?szete

2,750 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497490
Megjelen?s: 2015
Nyelv: magyar
Terjedelem: 191 o.
M?ret: 146×206 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt, v?d?bor?t?val

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Vizsg?latunk el?ter?ben a szerz?nek a versform?l?st meghat?roz? kritikai nyelvszeml?lete ?ll. Az a kor?bbi felismer?se, hogy a nyelv van benne legalul, most egy?tt j?r a szavak (a szavaink) jelent?sveszt?s?nek ?szlel?s?vel, ?s a nyelv vil?got lek?pez?, valamint kommunik?ci?s szerep?nek a sz?vegform?l?s ?j lehet?s?geinek kutat?s?ra serkent? v?ls?g?val. Mindez szorosan ?sszef?gg az identit?s?t meg?rizni k?v?n?, de a sz?thasad?s, a sz?lamokra boml?s tapasztalat?val is szembes?l? l?rai ?n-felfog?s alakul?s?val, besz?l?-fikci?k k?pz?s?nek sz?ks?gess?g?vel, tov?bb? a hagyom?nnyal val? identifik?ci? kr?zis?vel, az eml?kek arch?vum?hoz val? viszony problematikuss? v?l?s?val. Ezen a t?bbsz?r?sen is al?akn?zott terepen ker?l sor a hagyom?ny lehets?ges ?jra?rtelmez?s?nek, a szubjekt?v arch?vum rehabilit?l?s?nak k?s?rlet?re, amely fontos ?s tanuls?gos felismer?sekhez vezet.

A k?nyv szerz?je Nagy Imre irodalomt?rt?n?sz, a Magyar Tudom?nyos Akad?mia doktora, a P?csi Tudom?nyegyetem Irodalomt?rt?neti Tansz?k?nek professor emeritusa. Kutat?si ter?lete a felvil?gosod?s ?s a romantika irodalma, a magyar dr?ma ?s sz?nh?z t?rt?nete, valamint Katona J?zsef ?letm?v?nek filol?giai vizsg?lata ?s ?rtelmez?se. Fontosabb k?nyvei: Nemzet ?s egy?nis?g. Dr?mairodalmunk az 1810-es ?vekben. Budapest, 1993; Bert?k L?szl?. Besz?lget?s ?s tanulm?ny. P?cs, 1995; Utaz?s egy reg?ny k?r?l. Bessenyei Tarim?nese. P?cs, 1998; ?gist?l B?nkig. A dramaturgia nyelve ?s a nyelv dramaturgi?ja. P?cs, 2001; Iskola ?s sz?nh?z. Csokonai v?gj?t?kai ?s a magyar iskolai kom?dia. Budapest, 2007. Sajt? al? rendezte Bessenyei Gy?rgy Tarim?nes utaz?sa c?m? reg?ny?nek kritikai kiad?s?t: Budapest, 1999.

Készleten