Nagy Imre: ?ttorony. A p?csi irodalmi m?velts?g a kezdetekt?l a huszadik sz?zadig

3,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155339066
Megjelen?s: 2013
Nyelv: magyar
Terjedelem: 432 o.
M?ret: 168×238 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?nyv, amelyet az olvas? a kez?ben tart, a p?csi irodalmi m?velts?g t?rt?net?t besz?li el a kezdetekt?l a huszadik sz?zadig. A fejezetek rendj?t a t?rt?neti kronol?gia mellett a v?ros szellemis?g?t meghat?roz?, kult?rateremt? int?zm?nyek kialakul?sa ?s m?k?d?se hat?rozza meg. A 11. sz?zadban megalap?tott p?sp?ks?g, a k?z?pkori egyetem, a 18. sz?zadban l?trehozott k?nyvt?r, majd a polg?ri korszakban megsz?let? sajt? ?s sz?nh?z alkotja azt az ?t int?zm?nyb?l ?ll? strukt?r?t ? erre utal a k?nyv c?me ?, amely a P?csett megsz?letett, illetve a v?rossal kapcsolatos sz?vegek szellemi h?tter?t ?s gyakorlati felt?teleit alkotja. A k?nyvben elbesz?lt t?rt?net 1009-ben kezd?dik, amikor Szent Istv?n megalap?totta a p?csi p?sp?ks?get, ?s a 20. sz?zad els? harmad?nak avantg?rd jelens?geiig ?vel. A szerz? figyelme az irodalmi m?velts?get alkot? ? t?bb nyelven megsz?letett ? sz?vegek t?g k?r?re terjed ki. Az olvas? a k?nyv els? r?sz?ben megismeri a p?csi irodalmi m?velts?g alakul?s?t az egyik els? magyarorsz?gi ?r?, M?r p?sp?k tev?kenys?g?t?l Janus Pannoniuson ?s Szatm?ri Gy?rgy p?sp?k ?r?i k?r?nek munk?ss?g?n ?t a k?nyvt?ralap?t? Klimo Gy?rgyig. A k?nyv m?sodik r?sze a polg?ri korszak p?csi irodalm?t ?s m?velts?g?t vizsg?lja a reformkort?l a p?csi modernek gazdag munk?ss?g?ig.A munka ?tt?r? v?llalkoz?s, amely sz?les k?r? k?nyvt?ri ?s lev?lt?ri forr?skutat?son alapul, ?s rendszerbe foglalja a kor?bbi r?szkutat?sok eredm?nyeit. E hi?nyp?tl? m? a tudom?nyos ig?nyt olvasm?nyos el?ad?ssal t?rs?tja, ez?rt a sz?lesebb olvas?k?z?ns?g ?rdekl?d?s?re is sz?mot tarthat. A k?nyv szerz?je Nagy Imre irodalomt?rt?n?sz, a Magyar Tudom?nyos Akad?mia doktora, a P?csi Tudom?nyegyetem Irodalomt?rt?neti Tansz?k?nek professor emeritusa. Kutat?si ter?lete a felvil?gosod?s ?s a romantika irodalma, a magyar dr?ma ?s sz?nh?z t?rt?nete, valamint Katona J?zsef ?letm?v?nek filol?giai vizsg?lata ?s ?rtelmez?se. Fontosabb k?nyvei: Nemzet ?s egy?nis?g. Dr?mairodalmunk az 1810-es ?vekben. Budapest, 1993; Bert?k L?szl?. Besz?lget?s ?s tanulm?ny. P?cs, 1995; Utaz?s egy reg?ny k?r?l. Bessenyei Tarim?nese. P?cs, 1998; ?gist?l B?nkig. A dramaturgia nyelve ?s a nyelv dramaturgi?ja. P?cs, 2001; Iskola ?s sz?nh?z. Csokonai v?gj?t?kai ?s a magyar iskolai kom?dia. Budapest, 2007. Sajt? al? rendezte Bessenyei Gy?rgy Tarim?nes utaz?sa c?m? reg?ny?nek kritikai kiad?s?t: Budapest, 1999.

Készleten