Nemzetis?gi ?gyek dokumentumai Barany?ban 1923?1938

3,300 Ft

A trianoni b?keszerz?d?s az ?j hat?rok k?z? szor?tott magyar ?llamot a nemzetis?gi k?rd?s m?lt?nyosabb kezel?s?re k?telezte. A korm?ny e feladat megold?s?ra 1923-ban rendeleti ?ton ?tfog?an int?zkedett, majd sorra sz?lettek az egyes r?szfeladatok ell?t?s?ra hivatott v?grehajt?si utas?t?sok. A korm?nyzat ?s a k?zigazgat?s ?rintett szerveinek egyik legfontosabb, nemzeti ?rdekk?nt megfogalmazott feladata lett a nemzetis?gek probl?m?inak kezel?se. A kiemelt feladat ell?t?sa a korm?nyzatban szervezeti v?ltoz?st is hozott. ?n?ll? nemzetis?gi oszt?ly j?tt l?tre 1923-ban a Minisztereln?ks?g, illetve a Bel?gyminiszt?rium keretei k?z?tt. A nemzetis?giek tev?kenys?g?t a minisztereln?k, valamint a bel?gyminiszter appar?tusa ?tj?n, a k?l?nb?z? szint? k?zigazgat?si szerveken kereszt?l figyelemmel k?s?rte, az esem?nyekr?l pedig egy ?lland? jelent?szolg?lat tev?kenys?ge eredm?nyek?nt ?rtes?lt.

Le?r?s

F?zes Mikl?s (V?l. ?s szerk.)

Tanulm?nyok ?s forr?sok Baranya megye t?rt?net?b?l 18.

ISBN 963 8100 45 1
Kiad?: Baranya Megyei Lev?lt?r, P?cs
Megjelen?s: 2001
Nyelv: magyar
Terjedelem: 324 oldal.
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Az alulr?l felfel? ir?nyul? jelent?szolg?lat a k?zs?gi (v?rosi) hat?s?gokt?l, (k?rjegyz?kt?l indult, akik a j?r?si f?szolgab?r?knak tartoztak titkos?tott form?ban jelent?st tenni. Moh?cs v?ros polg?rmestere k?zvetlen?l az alisp?nnak, P?cs v?ros polg?rmestere k?zvetlen?l a f?isp?nnak jelentett. A f?szolgab?r?k a kapott anyagot ?sszes?tett?k, ?rtelmezt?k, majd az alisp?nok, a hivatali f?n?keik, vagyis a megyei ?nkorm?nyzat vezet?i el? terjesztett?k, nemegyszer a jegyz?k ?ltal ?rt jelent?seket is mell?kelve. Az alisp?nok megyei szint? jelent?st k?sz?tettek a korm?nyzat megyei (megyei jog? v?rosi) k?pvisel?je, a f?isp?n sz?m?ra, sok esetben ?k is mell?kelt?k a jegyz?k ?s a f?szolgab?r?k jelent?seit. A f?isp?n, akihez sok esetben ugyancsak eljutottak az als?bb szint? jelent?sek, a jegyz?kt?l, polg?rmesterekt?l, f?szolgab?r?kt?l kapott inform?ci?kat egy?bb inform?ci?kkal (rend?rs?gi, csend?rs?gi, honv?ds?gi, tanfel?gyel?s?gi stb. jelent?sekkel) ?sszevetette, majd elk?sz?tette a saj?t jelent?s?t, amelyeket ?ltal?ban a mindenkori minisztereln?knek, illetve a bel?gyminiszternek c?mzett.
A f?isp?n levelez?s?ben megjelennek a korm?nyzati szervek rendelkez?sei, t?j?koztat?sai is, amikben tetten ?rhet? a korm?nyzati elk?pzel?s.
A Baranya v?rmegye ?s P?cs szab. kir. v?ros f?isp?njainak iratai a gazdag inform?ci??raml?s eredm?nyek?nt lehet?v? teszik a nemzetis?gi k?rd?s 1923-1950 k?z?tti analitikus ?ttekint?s?t. A Baranya Megyei Lev?lt?rban megtal?lhat? irategy?ttes, a Baranya megyei f?isp?n bizalmas iratainak jelent?s?g?t fokozza, hogy m?s, nemzetis?gek ?ltal lakott megy?kben ezek a dokumentumok az 1950-es ?vek iratbegy?jt?seinek ?s iratpuszt?t?sainak ?ltal?ban ?ldozatul estek. Hasonl? sorsra jutott a Minisztereln?ks?g ?s a Bel?gyminiszt?rium nemzetis?gi oszt?lyai iratainak jelent?s r?sze is.
A most ?tj?ra bocs?tott k?tet az 1923 ?s 1938 k?z?tti id?szak csaknem valamennyi dokumentumait tartalmazza. Szelekt?l?st csak n?h?ny esetben hajtottunk v?gre, akkor, ha az ?rintett irat nem jelentett ?jdons?got, ha hasonl? esetet t?rgyal? irat m?r a k?zl?sre sz?ntak k?z?tt el?fordult.
A trianoni hat?rm?dos?t?s Baranya megy?t is ?rintette, D?l-Baranya (a Baranyav?ri j?r?s nagy r?sze ?s a Moh?csi j?r?s n?h?ny k?zs?ge) a Szerb-Horv?t-Szlov?n (SHS) ?llam k?tel?k?be ker?lt. A k?z?lt iratok nagy r?sze ez?rt D?l-Barany?ra vonatkoz?an csak sz?rv?nyadatokat tartalmaz.
Az egyes ?gyiratokat tematikus feldolgoz?sban k?z?lj?k. Fejezetenk?nt elk?l?n?tett?k a hangulatjelent?seket (I.), az SHS ?llam jav?ra t?rt?n? opt?l?sokra (II.), a n?met nemzetis?gi mozgalomra (III.), az iskol?ztat?sra ?s a m?vel?d?si k?rd?sekre (IV.) vonatkoz? iratokat. A tematikus elk?l?n?t?sen bel?l az egyes ?gyiratok keletkez?s?k szerint id?rendben, iktat? sz?muk szerint n?vekv? sorrendben jelennek meg.
A k?zl?s legkisebb egys?ge az ?gyirat, illetve az abban tal?lhat? dokumentumoknak fontosnak tal?lt darabjai. Ha az ?gyiratban megtal?lhat? volt a magasabb szint? ?sszefoglal?, ?gy ez ut?bbit k?z?lj?k. Az egyes ?gyiratokban t?bbf?le t?rgy? dokumentum is tal?lhat?, egy-egy dokumentum t?bbf?le t?m?t is ?rint, ennek ellen?re tov?bbi bont?st nem hajtottunk v?gre. Egy-egy ?gyirat ?gy csak egy alkalommal szerepel a k?tetben.
A dokumentumokat sz?vegh?en k?z?lj?k, nem a mai helyes?r?snak megfelel?en. Grammatikai k?rd?sekbe csak elv?tve avatkoztunk be, csak akkor, ha az eredeti sz?veg nem, vagy alig volt ?rthet?.
Az egyes iratokat fejezetekt?l f?ggetlen?l folyamatos sorsz?moz?ssal l?ttuk el, amire a szem?lyn?v ?s a helys?gn?vmutat?k ?ssze?ll?t?s?t alapoztuk.
(A k?tet?Bevezet?je)

Tartalom

Bevezet?s
9
I.? Hangulatjelent?sek
11
II.?? Szerb opt?l?s
25
III.? N?met nemzetis?gi mozgalom
70
IV.?? Kultur?lis ?gyek
234
V.?? F?ggel?k
-??? Iratjegyz?k (F?zes Mikl?s)
303
-??? R?vid?t?sek jegyz?ke (Nagy Imre G?bor)
309
-??? Szem?lyn?vmutat? (F?zes Mikl?s)
315
-?? Helys?gn?vmutat? (F?zes Mikl?s)
322
-??? Biogr?fiai adatok (F?zes Mikl?s)
325
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
9
I.? Stimmungsberichte
11
II.?? Die Option der Serben
25
III.?? Die bewegung der Deutschen
70
IV.?? Kulturelle Fragen
234
V.?? Anhang
-?? Aktenregister (Mikl?s F?zes)
303
-??? Abk?rzungsverzeichnis (Imre G?bor Nagy)
309
-?? Namenverzeichnis (Mikl?s F?zes)
315
-??? Ortsverzeichnis (Mikl?s F?zes)
322
-??? Biografische verzeichnis (Mikl?s F?zes)
325

Készleten