Nemzetis?gi ?gyek dokumentumai Barany?ban 1945?1950

2,500 Ft

Baranya megye szovjet megsz?ll?s?val 1944 november v?g?t?l ?j politikai berendezked?s, koal?ci?s ir?ny?t?s vette kezdet?t, n?h?ny h?ttel kor?bban az 1944. december 21-?n Debrecenben megalakult Ideiglenes Nemzetgy?l?s ?s az Ideiglenes Nemzeti Korm?ny megalakul?sa el?tt. A megye ter?lete a trianoni orsz?ghat?r vissza?ll?t?sa miatt ism?t v?ltozott. A ?baranyai h?romsz?g” falvai, az egykori Baranyav?ri j?r?s nagyobb r?sze, ism?t jugoszl?v fennhat?s?g al? ker?ltek
A megye politikai ir?ny?t?s?nak tov?bbi jellegzetess?ge a frontvonalak ?ltal Debrecent?l val? elz?rts?ga, ami h?napokon kereszt?l nagy m?rt?k? ?nigazgat?st tett sz?ks?gess?. A korm?nyzati befoly?s a hadi esem?nyek nyugatra tol?d?s?t, a korm?nynak ?s a nemzetgy?l?snek Budapestre t?rt?nt k?lt?z?s?t k?vet?en fokozatosan nyert teret.
A megye politikai ir?ny?t?sa k?tp?lus?v? v?lt. Elvi, gyakran azonban sz?ks?gszer?en gyakorlati politikai, vagy esetleg k?zigazgat?si feladatot l?tott el a mindenkori f?isp?n, illetve parit?sos alapon P?cs v?ros ?s Baranya megye Nemzeti Bizotts?ga. Ut?bbi eln?ke t?bb eseteben is a mindenkori f?isp?n volt.

F?zes Mikl?s (V?l. ?s szerk.)

Tanulm?nyok ?s forr?sok Baranya megye t?rt?net?b?l 9.

ISBN 963 8100 46 X
Kiad?: Baranya Megyei Lev?lt?r, P?cs
Megjelen?s: 2002
Nyelv: magyar
Terjedelem: 214 oldal
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

A f?isp?ni tiszts?geket, a P?cs v?rosit ?s a Baranya megyeit dr. Boros Istv?n (MKP) 1945, dr. Kert?szEndre (FgKP) 1946-1947,dr. Gyetvai J?nos (MKP-MDP) 1948-1949,?s dr. M?nnich Ferenc (MDP) t?lt?tte be. Legt?bbsz?r ugyanaz a szem?ly mindkett?t. Kiv?tel volt dr. M?nnich Ferenc P?cs v?ros f?isp?nja.
A f?isp?nok kapcsolata a korm?nyzati szervekhez, els?sorban a Minisztereln?ks?ghez ?s a Bel?gyminiszt?riumhoz, a konszolid?ci? eredm?nyek?nt egyre ink?bb a kor?bbiakban kialakult rendszerben m?k?d?tt, vagyis a f?isp?nok rendszeresen jelent?st tettek a megy?ben kialakult helyzetr?l, illetve k?zvet?t? szerepet t?lt?ttek be a korm?nyzat ?s a megyei ?nkorm?nyzat k?z?tt. A f?isp?nok irataiban megjelentek a korm?nyzati szervek rendelkez?sei, t?j?koztat?i is.
A nemzetis?gi ?gyek a f?isp?nok tev?kenys?g?ben n?mi id?eltol?d?ssal t?ntek fel, aminek egyik oka a megsz?ll?s t?ny?b?l ad?dott. A megyei k?zigazgat?si h?l?zat ugyanis sz?tesett, a k?zs?gi, illetve a j?r?si szervek magukra maradtak, d?nt?seiket ?n?ll?an voltak k?nytelenek meghozni. Az els? ?n?ll? d?nt?s? ?gyet a n?met lakoss?gra vonatkoz?, a V?r?s Hadsereg 1944. december 22-?n hozott mozg?s?t?si parancs?nak a v?grehajt?sa jelentette, ami a f?isp?nn?l csak a Szovjetuni?ba elsz?ll?tottak felkutat?s?ban jelentkezett.
A magyarorsz?gi n?mets?g ellen a tov?bbiakban a magyar korm?nyzati szervek l?ptek fel, fell?p?s?k a kollekt?v felel?ss?grevon?sban cs?csosodott ki. A magyar felel?ss?grevon?s egyes esem?nyei: intern?l?s, nemzeth?s?g vizsg?lat, f?ldreform sor?n v?grehajtott vagyonelkobz?s, telep?t?sek elvisel?se, ?ssze-, ?t- ?s kitelep?t?s N?metorsz?gba, vagyon- korl?toz?s.
A megy?ben ?l? horv?tok ?s szerbek ?gyei a n?metek?n?l j?val sz?kebb k?rben ?s mennyis?gben jelentkeztek, els?sorban politikai ?s oktat?si jelleg?ek.
Figyelemre m?lt? a cig?nys?g ?gyeinek els? megjelen?se a f?isp?nok el?tt. K?tet?nk a nemzetis?gekre vonatkoz? csaknem valamennyi ?gyet, ?sszesen 151-et, fel ?leli. Szelekci?t csak n?h?ny esetben hajtottunk v?gre, akkor, ha az ?rintett irat nem jelen tett ?jdons?got.
Az egyes dokumentumokat tematikus csoportos?t?sban, sz?vegh?en adjuk k?zre.
(A k?tet?Bevezet?je)

Tartalom

Bevezet?
7
I.? Hangulatjelent?sek
11
II.? P?cs v?ros ?s Baranya megye Nemzeti Bizotts?g?nak ?ll?sfoglal?sai
29
III.?? A n?met lakoss?ggal szembeni int?zked?sek
50
IV.?? Horv?tok ?s szeibek
193
V.?? Cig?nyok
199
F?ggel?k
Iratjegyz?k
204
Helys?gn?vmutat?
212
R?vid?t?sjegyz?k
213
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I.?? Stimmungsberichte
11
II.?? Stellungnahmen der Nationalen Komittees der Stadt P?cs und des Komitates Baranya
29
III.?? Ma?nahmen gegen die deutschprachige Bev?lkerung
50
IV.?? Kroaten und Serben
193
V.?? Zigeuner
199
Anhang
Aktenregister
204
Ortsverzeichnis
212
Abk?rzungsveizeichnis-
213

Elfogyott