Nemzetis?gi ?gyek dokumentumai Barany?ban 1950?1990

3,300 Ft

A Magyar Dolgoz?k P?rtja 1949-ben hatalomra jutott, s ezzel a nemzetis?gi k?rd?s meg?t?l?se is megv?ltozott. A p?rt programj?ban ugyan szerepelt a nemzetis?gi politika, de ennek tartalma nem a hazai nemzetis?gekkel val? t?r?d?st, hanem a nemzeti szocializmust?l val? elhat?rol?d?st jelentette. A hazai nemzetis?gek jelenl?t?t?l az ?j hatalmi berendezked?s sem f?ggetlen?thette mag?t, az ?ltala k?vetett ideol?gia alapj?n azonban nem tudta a nemzetis?geket a maguk val?s?g?ban felfogni.
Viszonylagos old?d?st 1958-ban a MSZMP felfog?sa hozott, ami azt?n 1968-ban, a gyakorlati ?letben is hat?rozottabb? v?lt.
A nemzetis?gi politik?ban bek?vetkezett v?ltoz?s az Alkotm?nyban is ?reztette hat?s?t. Az 1949. ?vi XX. tc. az ?ltal?nos polg?ri jogegyenl?s?g talaj?n ?llt. Kiemelten csak az anyanyelven t?rt?n? oktat?s, ?s a nemzetis?gi kult?ra ?pol?s?nak lehet?s?g?t kezelte. Az 1972-ben v?grehajtott alkotm?nym?dos?t?s m?r n?mi kollekt?v jogot is enged?lyezett, illetve garant?lt.

Le?r?s

F?zes Mikl?s (V?l. ?s szerk.)

Tanulm?nyok ?s forr?sok Baranya megye t?rt?net?b?l 10.

ISBN 963 8100 47 8
Kiad?: Baranya Megyei Lev?lt?r, P?cs
Megjelen?s: 2003
Nyelv: magyar
Terjedelem: 278 oldal.
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Az ?j hatalmi berendezked?s a tan?csrendszer bevezet?s?vel a k?zigazgat?sban is alapvet? v?ltoz?st hozott. 1950 nyar?n ?s ?sz?n megalakultak a megyei tan?csok, k?z?tt?k a Baranya Megyei Tan?cs – majd ezeket k?vette a j?r?si ?s a k?zs?gi tan?csok megalakul?sa.
Az I. Tan?cst?rv?ny (1950. ?vi I. t?rv?ny) ?letbe l?pt?vel a helyi ?s a megyei tan?csok feladat?v? v?lt ter?let?k?n a nemzetis?gi k?rd?s kezel?se.
AII. Tan?cst?rv?ny (1954. ?vi X. t?rv?ny) a tan?csokat hat?s?gi jogk?rrel is felruh?zta, a tan?csok ?n?ll? rendelkez?si jogot is kaptak.
A III. Tan?cst?rv?ny (1971. ?vi I. t?rv?ny) a tan?csok jogk?r?t tov?bb b?v?tette, ?n?ll? ir?ny?t?si, fel?gyeleti ?s hat?s?gi jogk?rt biztos?tott sz?mukra.
A nemzetis?gi politik?ban jelent?s v?ltoz?st jelentett a magyarorsz?gi n?met lakoss?g jogfosztotts?g?nak a megsz?ntet?se 1950-ban (84/1950. (III. 25.) MT. sz?m? rendelet), amely a fel?j?k ir?nyult bizalmatlans?got lassan oldotta. Nemzetis?gk?nt t?rt?n? elismer?s?ket azonban csak ?vtizedek m?lt?n deklar?lt?k.
K?tet?nkben a nemzetis?gpolitik?ban, illet?leg a nemzetis?gekkel val? gyakorlati foglalkoz?sban bek?vetkezett v?ltoz?sok folyamat?t k?v?njuk bemutatni a Baranya Megyei Tan?cs, a Baranya Megyei Tan?cs V?grehajt? Bizotts?ga, a Baranya Megyei Tan?cs Nemzetis?gi Bizotts?ga test?leti ?l?seinek anyagai, illetve a szakigazgat?si szervek (oktat?si oszt?ly, szervez?si ?s jogi oszt?ly, igazgat?si oszt?ly ?s titk?rs?g) ?gyiratai alapj?n.
A test?leti tev?kenys?gre vonatkoz? dokumentumokat (jegyz?k?nyveket, el?terjeszt?seket) kiv?tel n?lk?l k?z?lj?k. A nemzetis?gi bizotts?g irataib?l azonban, azok nagyobb terjedelme miatt, v?logatni voltunk k?nytelenek, a szakigazgat?si szervek ?gyirataib?l is csak a jellemz?bbeket k?z?lj?k, els?sorban azokat, amelyek ?sszegez?seket tartalmaznak.
A k?tet szerkezet?t, a fejezeteket iratk?pz?k szerint alak?tottuk ki:
A Baranya Megyei Tan?cs test?leti szerveinek iratai, oktat?si oszt?ly iratai, szervez?si ?s jogi oszt?ly iratai, igazgat?si oszt?ly iratai, titk?rs?g iratai.
A k?tet 116 iratot, illet?leg ezek mell?kleteit tartalmazza. A k?tetben ezeket l-l 16-ig terjed? sz?moz?ssal, illet?leg a-j-ig terjed? al?t?r?ssel l?ttuk el. Magukat a dokumentumokat sz?vegh?en adjuk k?zre.
F?ggel?kbe helyezt?k az iratjegyz?ket, a helys?gn?vmutat?t ?s a r?vid?t?sjegyz?ket. N?vmutat?t nem k?sz?tett?nk. A k?z?lt iratok egyes emberekr?l alig tesznek eml?t?st, ez?rt a ?fel?lr?l” j?v? int?zked?sek ugyanis nem egyes emberekr?l sz?ltak, hanem a Baranya megy?ben ?l? magyarorsz?gi horv?tokr?l, n?metekr?l ?s szerbekr?l. A cig?nys?g probl?m?it k?l?n kezelt?k, azok k?l?n ?gycsoportot k?peztek. A vel?k val? foglalkoz?s k?l?n feldolgoz?st, ?n?ll? k?tetet jelent.
(A k?tet?Bevezet?je)

Tartalom

Bevezet?
7
A Baranya Megyei Tan?cs test?leti ?l?seinek anyaga
11
A Baranya Megyei Tan?cs VB Oktat?si Oszt?ly?nak iratai
131
A Baranya Megyei Tan?cs VB Szervez?si ?s Jogi Oszt?ly?nak iratai
219
A Baranya Megyei Tan?cs VB Igazgat?si oszt?ly?nak iratai
261
A Baranya Megyei Tan?cs VB Titk?rs?g?nak iratai
269
F?ggel?k
Iratjegyz?k
271
Helys?gn?vmutat?
275
R?vid?t?sek jegyz?ke
277
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
7
Die Akt?n der Gremien des Branauer Komitatsrates
11
Die Dokumente der Unterrichstkommission des Branauer Komitatsrates
131
Die Vorlagen der Verwaltungs- und Rechtsabteilung des Branauer Komitatsrates
219
Die Akt?n der Verwaltungsabteilung des Branauer Komitatsrates
261
Die Materialien des Sekretariats des Branauer Komitatsrates
269
Anhang
Aktenverzeichnis
271
Ortsverzeichnis
275
Verzeichnis der Abk?rzungen
277

Készleten