N?t?ri Tam?s: A salzburgi historiogr?fia kezdetei

3,800 Ft

A k?s? ?korban keletkezett m?vek k?z?l utols?k?nt Eugippius 511. ben meg?rtVita Sancti Severinijc eml?ti Salzburg v?ros?t, azonban az ezt k?vet? t?bb mint k?t ?vsz?zadon ?t nem keletkezett – illetve nem maradt fenn – olyan ?rott forr?s, amely adal?kot szolg?ltathatna e tele?p?l?s t?rt?nete ?s az ottani kereszt?ny k?z?ss?g sors?nak alakul?s?t illet?en. K?tet?nk aLibellus Virgilii, az Aethicus Ister nev?vel f?mjel?zettCosmographia, aGesta Sancti Hrodberti confessoris, aLiber confraternitatum, aNotitia Arnonis, aBreves Notitiae, az ?n.Carmina Salisburgenia ?s aConversio Bagoariorum et Carantanorum, vagyis VIII. ?s IX. sz?zad h?t, illetve hat – mivel hagyom?nyoz?d?s?t tekint?ve aLibellus Virgilii aBreves Notitiae r?szek?nt maradt fenn – legfon?tosabb salzburgi forr?sa k?r? csoportosul, a felsorolt m?vek kronol??gi?j?t k?vetve.
?Alle mittelalterliche Forschung ist Philologie” – ?rja Hermann Heimpel Heinz Quirin k?zik?nyv?hez f?z?tt el?szav?ban, s ezen alap?elvet, valamint a forr?stisztelet krit?rium?t igyekezt?nk munk?nk so?r?n mindv?gig szem el?tt tartani. A monogr?fia tov?bbi filol?giai as?pektusak?nt emelhet? ki, hogy a kiindul?pontk?nt megjel?lt forr?sok mindegyik?n?l (valamint a Virgil p?sp?k szerz?s?ge kapcs?n b?vebben t?rgyalt aethicus isteriCosmographian?l) megk?s?relt?k an?nak szerkezet?t, nyelvi ?s stil?ris saj?toss?gait, a benn?k tal?lhat? re?miniszcenci?kat felt?rni. A filol?giai megk?zel?t?s mellett azonban a k?z-, egyh?z-, m?vel?d?s- ?s jogt?rt?neti szempontok is nagy s?llyal estek latba, hiszen maguk a salzburgi t?rt?neti forr?sok sem lettek vol?na interpret?lhat?k a politikai folyamatok behat?bb elemz?se, az ezek kapcs?n felmer?l? k?rd?sek lehet?s?g szerinti megv?laszol?sa ?s az ezen v?laszokb?l az elemzett textusokra vonatkoz? k?vetkezm?nyek levon?sa n?lk?l.

Szegedi K?z?pkort?rt?neti K?nyvt?r 23.

ISBN 9789634828112
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 344 oldal
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Bizonyos alfejezetek k?rd?sfelvet?sein?l kitekint?st kellett tenn?nk azon szak-, illetve – vizsg?l?d?sunk szempontj?b?l – seg?dtudom??nyok eredm?nyeire, amelyeknek forr?sanyag?t ?s szakirodalm?t meg sem k?s?relhett?k volna alaposabban feldolgozni; ?gy p?ld?ul a salz?burgi s?kitermel?s a r?g?szet, a bulg?riai misszi? ?s Met?d m?k?d?se a szlavisztika, a VIII. sz?zadi t?rsadalomk?p pedig a germanisztika ku?tat?si eredm?nyeit h?vhatta seg?ts?g?l. Ezen kit?r?ket a teljess?g ig??nye n?lk?l tett?k, ?ltal?ban elfogadva ?s munk?nkba be?p?tve az adott szaktudom?ny vonatkoz? k?rd?sre adott, a communis opinio doctorum ?ltal j?v?hagyott v?laszt.
Munk?nk t?rgy?t illet?en joggal mer?lhet fel azon k?rd?s is, hogy vajon mi?rt ?ppen a salzburgi forr?sokat vett?nk g?rcs? al?. Egyr?szt a salzburgi historiogr?fia -se fogalmat itt kiterjeszt?en ?rtelmezv?n ide soroljuk a t?rt?neti forr?s?rt?kkel b?r? ?s ?nmagukban is t?rt?neti t?nyanyagot elbesz?l? hagiogr?fi?t, a birtokjegyz?keket ?scarmeneket -kiemelked?en gazdag a korabeli bajororsz?gi forr?sanyaghoz k?pest, hiszen keletkeztek ugyan hagiografikus m?vek, birtokjegyz?kek ?s le?velek Freisingban, Regensburgban ?s Passauban is, ?m egyed?l Salz?burg b?szk?lkedhet aConversio Bagoariorum et Carantanommma, e saj?tos, Salzburgra oly jellemz?genus mixtummal. M?sr?szt az Agilol- fing-dinasztia utols? hercege, III. Taszil? Nagy K?roly ?ltali tr?nfosz?t?sa ?s az ?n?ll? Bajor Hercegs?g felsz?mol?sa ut?n Regensburg meg?sz?nt hercegi sz?khely lenni, s a 798-ban ?rseks?gg? emelkedett Salz?burgi P?sp?ks?g a VIII. sz?zad v?g?re vitathatatlan prim?tusra tett szert a t?bbi bajor egyh?zi k?zpont felett, vagyis imm?ron de iure is Bajororsz?g hatalmi centrum?v? lett – e forr?sok kiemelt elemz?s?t te?h?t m?r keletkez?si hely?k t?rt?neti-politikai fontoss?ga is indokolja. Harmadr?szt pedig a IX. sz?zad v?gi salzburgi forr?sok egyed?l?ll? jelent?s?g? inform?ci?kkal gazdag?tanak benn?nket a K?rp?t-meden?ce – az avarok – t?rt?net?t illet?en. ?A salzburgi historiogr?fia kezdetei” c?m tal?n n?mi magyar?zat?ra szorul. A vizsg?lat t?rgy?ul szolg?l? forr?sok legt?bbje nem els?d?legesen historiografikus c?llal ?r?dott: birtokvit?k jegyz?k?nyvszer? lejegyz?se, par?di?ba hajl?, ?ln?ven ?rott kozmogr?fia, legenda, a ke?reszt?nys?get imak?z?ss?gben ?sszefoglal? n?vjegyz?k, birtok- ?s mlom?nykatal?gus, s?rfeliratnak, k?s?r?lev?lnek, tal?n st?lusgyakorlat- nak sz?nt vers, az egyh?zmegye (v?lt vagy val?s) joghat?s?g?t megv??d? per v?dirata vagy legitim?ci?s anyaga. Mindegyikben jelen van a lnsioriografikus elem, ?m c?ljuk sokszor az elm?ltak r?gz?t?se mellett (vagy ink?bb ?ltal) gyakorlati, legitim?ci?s, pragmatikus: a szer?ny locusb?l Bajororsz?g szellemi, vil?gi ?s egyh?zi k?z?ppontj?v? lett Salzburg hely?nek, szerep?nek, jelent?s?g?nek meghat?roz?sa, r?gz??t?se a sz?munkra t?rt?nelemm? szel?d?lt politika ?rj?ban.
Az e munk?ban elemzett forr?sok egy r?sz?t tavaly ?Forr?sok Salzburg kora k?z?pkori t?rt?net?b?l” c?m? k?tet?nkben m?r k?zread?tuk, a tov?bbi forr?sok (?gy p?ld?ul az ?n.Carmina Salisburgensia ?s aLex Baiuvariorum) publik?l?sa a k?sz?b?n ?ll. E monogr?fia n?h?ny r?sze jelent?s ?tfed?st mutat a forr?sk?tet ford?t?saihoz f?z?tt bevezet? tanulm?nnyal, ?m sz?mos ponton sz?ks?gesnek ?rezt?k finom?tani, ?s r?szletesebben kifejteni, valamint az ?jabb szakirodalom feldolgoz?s??val ?rnyalni az ott le?rtakat, ?gy teh?t monogr?fi?nk vonatkoz? fejeze?tei nem a kor?bban napvil?got l?tott tanulm?nyok mechanikus megis?m?tl?sei. A k?nyvet az id?zett ?s eml?tett forr?sok felhaszn?lt sz?veg?kiad?sainak, a szakirodalmi r?vid?t?seknek ?s a r?vid?tve id?zett szak?irodalom bibliogr?fiai adatainak jegyz?ke z?rja.
Az e monogr?fia alapj?t k?pez? munka 2006 j?nius?ban a Szegedi Tudom?nyegyetem B?lcs?szettudom?nyi Kar?n, annak Medievisztikai Doktori Alprogramj?nak keret?ben ker?lt PhD-disszert?ci?k?nt megv??d?sre. Ehely?tt szeretn?k k?sz?netet mondani mindazon t?mogat?s?rt, ?szt?nz?s?rt ?s seg?ts?g?rt, amelyet e munka elk?sz?t?s?hez kaptam. H??la illeti mesteremet, a n?hai Sz?deczky-Kardoss Samu professzort, aki megrend?lt eg?szs?gi ?llapota ellen?re utols? szakdolgoz?j?ul ?s tan?tv?ny?ul fogadott, s szakdolgozatk?nt aConversio Bagoariorum et Carantanorum magyar?zatokkal ?s r?vid bevezet?ssel ell?tott ford??t?s?t b?zta r?m, majd ut?bb eg?szen 2004 okt?ber?ben bek?vetkezett hal?l?ig sz?mos, hosszabb-r?videbb besz?lget?s sor?n biztatott, ?s se?g?tett a salzburgi forr?sok feldolgoz?s?ra. K?sz?net illeti tan?romat, a n?hai Krist? Gyula akad?mikus professzort, hiszen az ?ltala vezetett medievisztikai PhD-k?pz?s hallgat?jak?nt t?bbsz?r fordulhattam hoz?z? a kutat?si munk?latok sor?n felmer?l? m?dszertani ?s tartalmi k?rd?sekkel. H?l?val tartozom dolgozatom opponenseinek. Kulcs?r P?ter ?s H. T?th Imre professzoroknak, akiknek ?szrev?teleit sz?mos ponton be?p?tettem jelen monogr?fi?ba. K?sz?net illeti v?g?l Makk Ferenc professzort, aki mind a PhD-k?pz?s ideje alatt, mind azt k?vet?en, Krist? Gyula ?s Sz?deczky-Kardoss Samu professzorok hal?la ut?n e monogr?fia befejez?s?ben ?s v?gs? form?ba ?nt?s?ben sz?mos ponton tan?ccsal ?s ?szt?nz?ssel volt seg?ts?gemre, s azt mint sorozatszer?keszt? a Szegedi K?z?pkort?rt?neti K?nyvt?r k?tetei k?z? felvette.

Budapest, 2006. okt?ber 24.

Tartalom

EL?SZ?5
BEVEZET?S9
I. VIRGIL KORA15
I. 1. A t?rt?neti h?tt?r15
I. 1. 1. Bajor bel- ?s k?lpolitika a VIII. sz?zad els? fel?ben15
1.1.2.?A bajor egyh?zszervezet kialakul?sa21
1.1.3.?Virgil a salzburgi egyh?zmegye ?l?n – a p?sp?kk? szentel?s ideje25
I. 2. A Libellus Virgilii32
I. 3. Virgil mint Aethicus Ister?42
1.3.1.?Bonif?c ?s Virgil konfliktusa42
1.3.2.?Virgil ?s az aethicusi isteri Cosmographia43
I. 4. A Gesta Sancti Hrodberti confessoris60
I. 4. 1. Mikor ?rkezett Rupert Salzburgba?60
I. 4. 2. Mi?rt t?vozott Rupert Wormsb?l?65
I. 4. 3. Rupert hal?l?nak ideje72
I. 4. 4. Rupert hal?l?nak helye73
I. 5. A Liber Confraternitatum76
II. ARN KORA87
II. 1. A t?rt?neti h?tt?r87
II. 1. 1. Taszil? tr?nfoszt?sa ?s az ?n?ll? Bajor Hercegs?g felsz?mol?sa87
II. 1.2. Az ?rseks?g megalap?t?sa ?s Arn politikai szerepv?lt?sa119
II. 2. A Notitia Arnonis132
II. 3. A Breves Notitiae136
II. 3.1. A dat?l?s problematik?ja136
II. 3.2. A Breves Notitiae ?s a Notitia Arnonis viszonya141
II. 4. Filol?giai ?s jogt?rt?neti adal?kok a birtokjegyz?kekhez146
II. 4. 1. Confirmatio per cartam – confirmatio per testes146
II. 4. 2. A notitia ?s a carta149
II. 4. 3. A salzburgi birtokjegyz?kek nyelvhaszn?lat?nak f?bb jellemz?i155
II .4.4. Filol?giai adal?kok n?h?ny nyelvi saj?toss?hoz162
II. 5. T?rsadalomszerkezet a notiti?k ?s a Lex Baiuvariorum t?kr?ben180
II. 5.1. Libert?s ?s servitus180
II.? 5. 2. A bajor nemess?g kialakul?sa187
III. LIUPRAM ?S ADALWIN KORA201
III. 1. A t?rt?neti h?tt?r201
III.?1.1. Az Avar Kagan?tus felsz?mol?sa201
III. 1.2. A misszi? koreogr?fi?ja – a bolg?r p?lda206
III.?2. A Carmina Salisburgensia225
III. 2.1. A salzburgi k?lt?szet mint t?rt?neti forr?s225
III. 2. 2. A carmenek szerz?i, m?fajuk ?s tematik?juk229
III. 3. A Conversio Bagoariorum et Carantanorum236
III. 1.1. Dat?l?s, szerz?s?g ?s tendencia236
III. 3. 2. A karant?n misszi? a Conversio t?kr?ben239
III. 3. 3. Ing? ?herceg” t?rt?nete ?s az elbesz?l?s ut??lete242
III. 3.4. Az avar misszi? a Conversio t?kr?ben …_254
III. 3. 5. Met?d ?s a Salzburgi ?rseks?g konfliktusa a Conversio t?kr?ben262
?SSZEGZ?S279
R?VID?T?SEK JEGYZ?KE289
I.? Szakirodalmi r?vid?t?sek289
II.? Id?zett forr?sok293
III.? A r?vid?tve id?zett szakirodalmi hivatkoz?sok felold?sa301
DIE ANF?NGE DER SALZBURGER HISTORIOGRAPHIE33

Készleten