Ors?s Anna: A be?s nyelv meg?rz?s?nek lehet?s?geir?l

2,300 Ft

?Dr. Ors?s Anna a hazai cig?ny/roma nyelvszociol?giai kutat?sok egyik vezet? alakja. Ugyanakkor a be?s nyelv le?r?s?nak ?s tan?t?s?nak is kulcsszerepl?je. Doktori disszert?ci?j?t a nyelvoktat?s, nyelvtan?rk?pz?s k?rd?seire f?kusz?lva a be?s nyelv meg?rz?s?nek lehet?s?g?r?l ?rta. Habilit?ci?s dolgozata ennek a t?m?nak a tov?bbfejleszt?se. Az els? rendszerez? be?s nyelvle?r?st, a be?s nyelvk?nyvet Ors?s Anna ?rta, amely 1994-ben jelent meg. A 2002-t?l az MTA Nyelvtudom?nyi Int?zet?nek keretein bel?l m?k?d? Cig?ny Nyelvi Kutat?csoport tagjak?nt a be?s nyelvre vonatkoz? le?r? nyelv?szeti, antropol?giai nyelv?szeti, szociolingvisztikai ?s nyelvpedag?giai kutat?sokat v?gzett, illetve K?lm?n L?szl? nyelv?sszel egy?tt 2009-ben publik?lta a Be?s nyelvtan c?m? k?tetet, amely le?r? nyelvtani, hangtani, alaktani v?ltoz?sokat r?gz?t?, rendszerezett nyelvtan. 1997-t?l eredm?nyesen tan?t a fels?oktat?sban is be?s nyelvet, ?s ? t?bbek k?z?tt ? szociolingvisztik?t, a k?tnyelv?s?ggel kapcsolatos kurzusokat ?s nyelvpolitik?t. Kiv?l? el?ad?k?szs?g?vel tan?tv?nyok sokas?g?t ind?totta el a p?ly?n. ?ppen a sz?ks?ges int?zm?nyes?l?shez j?rul hozz? Ors?s Anna munk?ja, amelyben a be?s nyelv le?r?s?n, a nyelvhaszn?l? k?z?ss?g szociolingvisztikai vizsg?lat?n t?l arr?l is ?tfog? k?pet kapunk, hogy ebben a k?rd?sben is milyen nagy feladatok el?tt ?ll a hazai oktat?sir?ny?t?s. Ha jog az anyanyelvi oktat?s, akkor egy mag?t demokratikusnak vall? t?rsadalomban meg kell teremteni a jog?rv?nyes?t?s elemi felt?teleit.?

 

Le?r?s

ISBN 9786155181450
Kiad?: Vir?gmandula Kft.
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 196 oldal
M?ret: 160×240 mm

Tartalom

 

AJ?NL?S (Forray R. Katalin)?9
1. BEVEZET?11
1.1. A cig?nyok elnevez?sei13
1.2. Cig?nyok Eur?p?ban14
1.3. A cig?nyok l?leksz?m?nak meg?llap?t?s?ra vonatkoz? adatok14
1.4. A magyarorsz?gi cig?ny csoportok18
1.5. A magyarorsz?gi cig?nyok ter?leti megoszl?sa19
2. A MAGYARORSZ?GI BE?SOK21
2.1.M?ltjuk21
2.2. Kult?r?juk21
2.2.1 Iskol?zotts?guk23
2.2.2. T?pl?lkoz?suk24
2.2.3. ?lt?zk?d?s?k24
2.2.4. Vall?suk24
2.2.5. ?letkoruk, eg?sz?gi ?llapotuk, csal?di k?t?d?s?k25
3. A BE?S NYELV HELYZETE26
3. 1. A be?s nyelv helye a cig?ny nyelvek k?z?tt26
3.2. A be?s nyelv ?s a diglosszia27
3.3. A be?s nyelv le?r?s?ra ir?nyul? t?rekv?sek28
3.3.1. A be?s nyelv ?t?r?s?val kapcsolatos probl?m?k30
3.3.2. A mag?nhangz?k t?bl?zata31
3.3.3. A m?ssalhangz?k t?bl?zatai32
4. A BE?S NYELV?SZETI ?S NYELVHASZN?LATI KUTAT?SOK33
4.1. A be?s nyelvvel foglalkoz? kor?bbi szociolingvisztikai kutat?sokr?l33
4.1.1. A be?s nyelv ?llapot?r?l sz?l? kutat?s33
4.1.2. A kutat?s eredm?nyei37
4.2. Tov?bbi vizsg?latok a be?s nyelvr?l45
4.3. A be?s nyelv szociolingvisztikai vizsg?lat?r?l46
4.3.1. A vizsg?lat helysz?n?r?l: M?nfa bemutat?sa46
4.3.2. A kutat?s t?rgya ?s c?ljai47
4.3.3. A kutat?s m?dszerei49
4.3.4. A vizsg?lati minta50
5. AZ EMP?RIKUS ADATOK ELEMZ?SE52
5.1. Nyelvv?laszt?s52
5.1.1. Az ?letkor ?s a nem hat?sa a nyelvv?laszt?sra52
5.1.2. Nyelvv?laszt?s a k?l?nb?z? csal?dtagokkal55
5.1.3. A nyelvv?laszt?st befoly?sol? t?nyez?k57
5.1.3.1. Az iskol?zotts?g57
5.1.3.2. A vall?sgyakorl?s .58
5.1.3.3. A h?zast?rs nemzetis?ge .59
5.1.3.4. A nemzetis?gi identit?s hat?sa a nyelvv?laszt?sra .60
5.2. Nyelvtud?s ..66
5.2.1. Az ?letkor hat?sa a nyelvtud?sra ..67
5.2.2. Az adatk?zl?k rom?n nyelvtud?sa ..68
5.2.3. Az adatk?zl?k magyar nyelvtud?sa69
5.2.4. A nemek ?s a nyelvtud?s kapcsolata70
5.2.5. Az iskol?zotts?g hat?sa a nyelvtud?sra70
5.2.6. A sz?l?k nemzetis?ge ?s a nyelvtud?s .71
5.2.7. ?sszef?gg?s a nyelvi ?s nemzetis?gi identit?s ?s a nyelvtud?s k?z?tt ..71
5.3. Nyelvi attit?d?k: az anyanyelven bel?li v?ltozatok ?s a t?bbs?gi nyelv haszn?lata .72
5.3.1. Az ?letkor hat?sa a nyelvi attit?d?kre ..72
5.3.2. ?sszef?gg?s az identit?s ?s a nyelvi attit?d?k k?z?tt75
5.4. Nyelvi attit?d?k: a nyelvmegtart?ssal/ nyelvcser?vel/ nyelvtud?ssal kapcsolatos attit?d?k76
5.4.1. Az ?letkor hat?sa a nyelvtud?ssal kapcsolatos attit?d?kre76
5.4.2. Az ?letkor hat?sa a nyelvmegtart?ssal kapcsolatos attit?d?kre76
5.5. Kisebbs?gi ?s t?bbs?gi sztereot?pi?k ?s el??t?letek78
5.6. Etnikai identit?s79
6. A SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTAT?S ?SSZEGZ?SE81
7. A BE?S NYELV OKTAT?SA85
7. 1. Oktat?spolitikai helyzetk?p85
7. 2. A cig?ny nyelvek oktat?s?nak jogszab?lyi h?ttere ..86
7.2.1. A jogszab?lyi h?tt?r 2003-ig86
7.2.2. A k?zoktat?si t?rv?ny 2003-as ?vi v?ltoz?sai88
7.3. A be?s nyelvi k?vetelm?nyrendszer90
7.4. A be?s nyelv jelenlegi oktat?s?nak felm?r?se, helyzetle?r?sa ?s ?rt?kel?se91
7.4.1. A felm?r?s eredm?nyeinek ismertet?se93
7.5. A be?s nyelv a fels?oktat?sban105
7.6. A romol?giai t?rgy? fels?oktat?si programok tartalm?nak ?sszefoglal?sa ?s ?rt?kel?se105
7.7. Be?s nyelv a tudom?nyos kutat?sban108
7.8. Nyelvvizsg?ztat?s108
8. AZ OKTAT?S FEJLESZT?SI LEHET?S?GEI A K?Z?S FELS?OKTAT?SBAN108
9. ?SSZEGZ?S112
10. IRODALOM116
11. FORR?SOK123
12. T?BL?ZATOK JEGYZ?KE125
13. ?BR?K JEGYZ?KE126
14. MELL?KLETEK127
1.sz. mell?klet: Az indoeur?pai nyelvcsal?d nyelvei127
2.sz. mell?klet: A magyarorsz?gi cig?nyok nyelvi csoportjai128
3.sz. mell?klet: Recenzi?129
4.sz. mell?klet: A be?s nyelvet oktat? int?zm?nyek k?r?ben v?gzett felm?r?s k?rd?sei133
5. sz. mell?klet: Az NKFP 5/126/2001-es sz?m? projekt keret?ben felvett k?rd??v142
6.sz. mell?klet: Fot?k M?nf?r?l171

Készleten