P?ncz?l Heged?s J?nos – A rend b?sty?i – Moln?r Tam?s politikai filoz?fi?j?nak alapelvei

3,100 Ft

P?NCZ?L HEGED?S J?NOS – A REND B?STY?I – MOLN?R TAM?S POLITIKAI FILOZ?FI?J?NAK ALAPELVEI
?A filoz?fia uralm?hoz csup?n az kell, hogy legyen filoz?fia; vagyis hogy a filoz?fusok, filoz?fusok legyenek.? (Jos? Ortega y Gasset)
Moln?r Tam?s (Budapest, 1921. j?nius 26. ? Richmond, Virginia, Amerikai Egyes?lt ?llamok, 2010. j?lius 20.) magyar filoz?fus, eszmet?rt?n?sz, politol?gus ?s publicista munk?ss?ga nem v?lt kell?en ismertt? a magyar szellemi ?letben, noha k?tetei jelent?s p?ld?nysz?mban fogytak itthon, ?s k?lf?ld?n. Egyetemista kor?ban a k?nyszer? k?lf?ldi tanulm?nyai a l?ngol? vil?g ellen?re is ?letre sz?l? hat?st gyakoroltak r?. Franciaorsz?gban, az ottani kult?r?ban tal?lta meg az ?igazi szellemi haz?j?t?, amelyet a dialektika, a harm?nia ?s az ellent?tek orsz?g?nak tartott. Franciaorsz?got a sz?l?f?ldje ?s nemzete ellen elk?vetett ?1920-as b?ne? ?s ?Eur?pa 1992-es cserbenhagy?sa? ellen?re is szerette. Otthont alap?tani azonban ? az olyan k?z?p-eur?pai emigr?nsokhoz hasonl?an, mint John Luk?cs, John Kekes, Ludwig von Mises, vagy Eric von Kuehnelt-Leddihn ?, csak az Egyes?lt ?llamokban tudott.
?1949 janu?rj?ban New Yorkba haj?ztam ? ?s az eg?sz ?t folyam?n tengeribeteg voltam. Columbia sz?vesen fogadott engem, ?s azt?n egy olyan t?nd?rmese kezd?d?tt, amelyet egy?ltal?n nem ?rtettem meg ?s amelyb?l er?teljesen profit?ltam. Miut?n ?jravizsg?lt?k budapesti ?s br?sszeli diplom?imat, azt mondt?k nekem, hogy sokkal t?bbet tudok, mint egy <> ?s ez val?j?ban egy doktor?tussal egyen?rt?k?, de tal?n j? ?tlet volna, ha beiratkozn?k egy k?t ?ves PhD-k?pz?sre a Columbia Egyetemre. K?t ?v ?s egy disszert?ci? meg?r?sa ut?n megvolt a doktor?tusom. (…) A tan?t?s ?s az ?r?s v?lt a f? foglalkoz?somm?. K?nyvek k?vetkeztek, k?lf?ldi megh?v?sok korm?nyok ?ltal is, az ?sszes kontinensre tett utaz?sok, sok alkalommal. Egy loj?lis amerikaik?nt (hogyan tudn?m elfelejteni Eisenhower t?bornok gesztus?t?) intellektu?lis ?rtelemben eur?pai maradtam (hogyan tudn?m elfelejteni a m?lyrehat? oktat?st, amelyet kaptam?). Sok kaland k?vetkezett, az afrikai dzsungelt?l a krokodil ?ltal val? ?ld?z?sig az Amazonason ? Benarest?l ?j Guinea-ig, tiszteletbeli doktor?rus Mendoz?b?l (…) ?s mindebb?l azt a tapasztalatot nyertem, hogy mindazok, akik panaszkodnak az ?let miatt azok vagy szerencs?tlenek, vagy bolondok. Nem voltam a karrierista ?lmez?nyben, oly sok koll?g?mmal ?s t?rs-?rtelmis?givel egy?tt: visszautas?tottam, hogy el?nyt kov?csoljak a meggy?z?d?seimb?l, visszautas?tottam a szlogeneket ?s a k?pmutat?st, ?s megpr?b?ltam j? katolikus maradni.? (Moln?r Tam?s: ?nportr?)
Moln?r Tam?sra sokan ?gy gondolnak itthon is, mint konzervat?v-kereszt?ny (katolikus) filoz?fusra, ?s akinek volt alkalma legal?bb egyszer tal?lkozni vele, besz?lgetni ?s el?ad?sait hallgatni a kilencvenes ?vek, vagy a kora k?tezres ?vek Magyarorsz?g?ban, abban e n?zet csak meger?s?dhetett. ?n t?bbsz?r besz?lgettem vele. Angol szab?s? ?lt?nyben, vasalt feh?r ingben, s?r? cigarettafelh?be temetkezve, k?nyelmes karossz?kben ?lve v?laszolt k?rd?seimre a legv?ltozatosabb t?m?kban. F?leg a filoz?fi?r?l, a politik?r?l, a vall?sr?l ?s az utaz?sair?l besz?lt. Egyetemi hallgat?k?nt ?gy v?ltem, hogy maga a megtestes?lt konzervat?v katolikus filoz?fa, egy revide?lt chestertoni figura. A h?tt?r kontrasztja, bottal k?zlekedve l?tni ?t, amint meg?ll a koszos budai utc?kon, vagy az ELTE (akkor ?ppen) romos ?p?let?nek foly?s?j?n. Nagyon m?s volt, mint a k?rnyezete: b?lcs, kiss? ?don, de nemes jellem. ? k?ls?s?gekben val?ban konzervat?v jelens?g volt, ?s persze jobboldali is, de ez ut?bbi jelz?t az akkori pesti szellemi mili?ben az ember nehezen mondhatta ki magyar?zkod?s n?lk?l. Maradt teh?t a konzervat?v, mint konszenzusos, ?rtalmatlan skatulya ? ez kell?en ?ltal?nos?t? volt ?, ?s vele kapcsolatban eln?z?bbek voltak, kev?sb? ugattak, mint a jobboldali jelz? hallat?n, f?leg az egyetemi k?r?kben, kutya?lakban.
Moln?r Tam?s az ?let?t olyan ?rt?kek ment?n ?lte, amelyek m?r nagyobb r?szt egy al?mer?lt, sz?thullott vil?ghoz tartoztak. Bizonyos volt abban, hogy egy vil?g d?l romba k?r?l?tte, nem teremtve ?j form?kat, csup?n elhagyva a r?gieket. ?letm?v?nek egyik alap?lm?nye is ez, amely sokszor sors?nak is tragikus von?st, dr?mai felhangot k?lcs?nz?tt.
Terjedelem: 272 oldal
Bor?t?: puhat?bl?s, ragasztott
ISBN: 978-615-5820-05-2
Nyelv: Magyar
Kiad?s ?ve: 2019
Kiadta: Disciplina Kiad?

Készleten